Lees verder
Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft een aanvullende opdracht aan de werkgroep Herziening Norm Openbare Bibliotheken gegeven om tot een nieuw kwaliteitskader voor de periode 2014-2017 te komen.

Het gaat om een herziening van de nieuwe aanpak zoals deze door de werkgroep was voorgesteld en naar aanleiding van de bespreking daarvan in de ALV van juni 2013.

Het voorstel ‘Derde ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken’ staat nu gepland voor de ALV van juni 2014. Zodat de werkgroep meer ruimte heeft voor het aanpassen van de kaders en voor het zoeken van draagvlak in de branche.
De werkgroep biedt in de loop van maart 2014 het nieuwe voorstel aan aan de SCOB, die het op haar beurt voorlegt aan het bestuur van de VOB.

Pilots en bijeenkomsten

Afgesproken is dat in najaar 2013 nog twee pilots zullen plaatsvinden, naast de twee die al gehouden zijn in bibliotheek Hengelo en in de Noordoost Brabantse Bibliotheken (Oss). Eind januari 2014 organiseert de SCOB, in samenwerking met de VOB, drie regionale bijeenkomsten.

Certificeringsbureau

De SCOB heeft bij het ministerie van OCW een schriftelijk verzoek ingediend om de kosten van het landelijk certificeringsbureau, dus de apparaatskosten, voortaan voor haar rekening te nemen.