Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCao openbare bibliotheken 2023-2024

Cao openbare bibliotheken 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023

Tussentijdse wijzigingen cao OB 2023-2024

De cao OB 2023-2024 is op een aantal punten technisch/ tekstueel aangepast om een algemeen verbindend verklaring (avv) voor deze cao te krijgen.
Het gaat om de volgende artikelen: 

 • Artikel 1, sub aa en artikel 3
  Wijziging: artikelen zijn in lijn gebracht met de tekst van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).
 • Artikel 9, lid 5
  Wijziging: ‘bruto’ is gewijzigd in ‘netto’.
 • Artikel 10, lid 1
  Wijziging: ‘d.d. januari 2022’ is toegevoegd.
 • Artikel 55
  Wijziging: artikel is in lijn gebracht met de actuele collectieve afspraken met zorgverzekeraars. De VOB heeft voor de werknemer collectieve afspraken gemaakt met twee zorgverzekeraars.
 • Artikel 63
  Wijziging: ‘en/’ is gewijzigd in ‘en/of’.
 • Bijlage M, artikel 11, lid 1
  ‘ministeriele regelgeving’ is gewijzigd in ‘Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685)’

Verhoging WML

Op 1 januari 2024 wordt het WML verhoogd en het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. De werkgever is met ingang van 1 januari 2024 verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Hierdoor komen de onderste trede(n) in de onderste vier schalen uit de salaristabel (die sinds 1-7-2023 van toepassing is) per 1-1-2024 onder het WML te liggen. Daarom hebben cao-partijen een nieuwe salaristabel per 1 januari 2024 toegevoegd in de cao OB 2023-2024.  
Het betreft:

 • Schaal 1, trede 0 is verhoogd van €1.995 naar €2.087.
 • Schaal 2, trede 0 is verhoogd van €1.997 naar €2.089.
 • Schaal 1, trede 1 is verhoogd van €2.000 naar €2.092.
 • Schaal 2, trede 1 en schaal 3, trede 0 zijn verhoogd van €2.017 naar €2.095.
 • Schaal 1, trede 2 en schaal 4, trede 0 zijn verhoogd van €2.059 naar €2.099.

In aanvulling op de nieuwe salaristabel is ook artikel 15, lid 4 nieuw toegevoegd en artikel 10 van Bijlage B aangepast. De salaristabel per 1 januari 2024 is beschikbaar. 

Met de aanpassing van de voor avv noodzakelijk punten wordt de procedure voor avv voortgezet. VOB informeert haar leden zodra er een algemeen verbindend verklaring is gekregen.

Pensioenregeling: premie en opbouw huidige regeling in 2024

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen stijgt per 1 januari 2024 van 1,63% naar 1,738%. De feitelijke pensioenpremie blijft in 2024 20,7% van de salarissom. Een verlaging van de huidige feitelijke premie is door wet- en regelgeving niet mogelijk. Cao-partijen en POB benutten hiermee maximaal de mogelijkheden voor pensioenopbouw in het laatste jaar van de middel loonregeling. Tegelijkertijd voldoen zij aan de doelstelling van een stabiele premie in aanloop naar de nieuwe solidaire premieregeling per 1 januari 2025.