Lees verder
Met het aannemen van de bibliotheekwet (Wsob) in de Tweede Kamer op dinsdag 10 juni, heeft de ledenvergadering stil gestaan bij de geboekte resultaten.

De Wsob regelt een vernieuwd beleidskader voor de openbare bibliotheek en zorgt voor de wettelijke borging en financiering van de digitalisering van de openbare bibliotheek.

Vijf functies

De wet schrijft vijf functies voor aan de openbare bibliotheek. Daaraan gekoppeld, via een amendement van D66, zijn de maatschappelijke doelen van het Unesco manifest. De verplichting van de vijf functies is op organisatieniveau, niet op vestigingsniveau.

Amendementen

Met een amendement van de PvdA is er een kosteloos pakket e-boeken voor de jeugd afgesproken. Dit is een goed signaal naar de jeugd, het onderwijs en de gemeente waar het gaat om de maatschappelijke rol van de bibliotheek. En een mooi compromis waar algehele contributievrijdom voor de jeugd niet haalbaar bleek. Deze wettelijke verplichting zorgt tevens voor een wettelijk pressiemiddel waar het inkoop van e-content aangaat.
Een amendement van de CU legt op dat er bij het overleg van artikel 6 rekening gehouden wordt met de gemiddelde afstand tot de bibliotheek.
Het CDA diende een amendement in waarbij ingezetenen (inwoners) ook als partij moeten kunnen deelnemen aan het overleg over het voortbestaan van de bibliotheek waarbij zij het recht hebben een eigen buurtinitiatief te nemen.
Via een aantal moties wordt laaggeletterdheid als belangrijk thema aan de bibliotheek verbonden, wordt de regering gevraagd de landelijke bibliotheekpas te bevorderen, en wordt verzocht met de VNG te bezien of er een handreiking over de vijf functies gemaakt kan worden.

We kunnen constateren dat de minister en het parlement allen brede steun verlenen aan de openbare bibliotheek. Het wetsvoorstel is op punten verbeterd met amendementen en moties. Waarbij recht wordt gedaan aan het decentrale stelsel en landelijk wordt geregeld wat binnen de mogelijkheden ligt.

Alv 12 juni

In de ledenvergadering wordt geëvalueerd of de resultaten naar tevredenheid zijn. Hans van Velzen heeft ervoor gepleit de punten die niet binnengehaald zijn, wel te blijven nastreven.
Adriaan van Geest heeft geïnformeerd naar de naleving en sancties. De VOB heeft zich op dit punt laten adviseren door een bestuurskundige, professor F. Fleurke. Zijn advies: ‘De wet revitalisering generiek toezicht uit 2012 regelt dat voor alle andere wetten. Het betekent dat er horizontaal toezicht wordt uitgevoerd op de betreffende overheidslaag.’ De leden krijgen toegang tot dit advies.

Samen met de KB gaat de VOB volgen of de wet zo goed mogelijk wordt nageleefd.
Erna Winters heeft het bestuur en het bureau bedankt voor de geleverde inspanningen en spreekt hulde uit voor de bereikte resultaten.