Lees verder
In de bestuursvergadering van 23 mei is door ons bestuur onder andere de algemene ledenvergadering van 13 juni voorbereid.

Het bestuur heeft onze concept jaarverslag en concept jaarrekening 2018 vastgesteld, voor goedkeuring door de algemene ledenvergadering op 13 juni 2019.

Daarnaast heeft het bestuur ‘Actieagenda digitaal voor openbare bibliotheken’ vastgesteld. De commissie Digitaal heeft in het voorjaar de concept actieagenda opgesteld. Daarna is dit concept met leden besproken in maart en april tijdens de ledenbijeenkomsten in de regio. De inbreng van de leden is vervolgens in het stuk verwerkt.

Verder heeft SPN verzocht een document over de evaluatie van de Wsob te bespreken tijdens de alv. Het stuk ‘Gespreksnotitie SPN over WSOB-evaluatie’ wordt ter informatie doorgeleid aan de ledenvergadering.

Benoemingen

Frans Bergfeld (Bibliotheek Waterland) is benoemd in KB-inkoopcommissie digitale content (KBIC).

Marian van der Wal (Bibliotheek CultuurPuntAltena) is benoemd als bestuurslid van Stichting BibliotheekWerk (SBW).

Volgende bijeenkomst

Op 4 juli komt ons bestuur bijeen voor haar jaarlijkse bestuursdag. Het bestuur neemt deze dag de tijd om een aantal dossiers uitgebreider met elkaar te bespreken.