Lees verder
Karmac Bibliotheek Services verzorgt vanaf 1 januari 2014 de bibliotheekdiensten in de woonkernen van de gemeente Waterland. Om volledig inzicht te krijgen in de beweegredenen van de gemeente Waterland doet de VOB beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

De VOB heeft behoefte aan documenten van de gemeente Waterland over de besluitvorming, waaronder documenten over het verloop van de aanbestedingsprocedure, de ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen, de contacten met Karmac Bibliotheek Services en de afwegingen bij de gunning en de overeenkomst die de gemeente heeft afgesloten met Karmac Bibliotheek Services.

WOB

Indien enige informatie is opgenomen in een als geheim gekwalificeerd raadsvoorstel wil de VOB; (1) het gemotiveerde besluit op grond waarvan deze informatie geheim is verklaard; (2) het besluit waarin de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigt.
Met informatie bedoelt de VOB onder meer ambtelijke notities en adviezen, e-mails, gespreksverslagen, brieven, notulen, College-, Commissie- en Raadsstukken, besluitenlijsten, contracten met Karmac Bibliotheek Services en dergelijke. Inmiddels heeft de gemeente Waterland laten weten dat zij de termijn waarbinnen de aanvraag moet zijn afgehandeld, verlengd heeft tot en met 15 januari 2014. Reden daarvoor is dat ons verzoek "enig zoekwerk oplevert".

Omdat in deze kwestie de collectieve belangen van alle openbare bibliotheken en het landelijke stelsel van openbare bibliotheken in het geding zijn, vormt de informatie belangrijke input voor de projectgroep ‘Versterken Concurrentievermogen’.