Lees verder
Op dinsdag 10 juni heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid vóór de bibliotheekwet gestemd. De volgende stap is nu de Eerste Kamer.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal het aangepaste wetsvoorstel voor het zomerreces bij de Eerste Kamer aanbieden.

Amendementen

De volgende moties en amendementen kregen de steun van de Tweede Kamer en zullen in het wetsvoorstel worden verwerkt voordat het aan de Eerste Kamer wordt gericht:

  • Amendement 10 van D66 Toevoeging aan artikel 5 dat de functies "bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen van het algemeen publiek." Dit is om de functie van de bibliotheek uit het Unesco manifest ook toe te voegen aan de Nederlandse bibliotheekwet.
  • Amendement 41 van het CDA waarin in artikel 6 derde lid wordt toegevoegd dat ook de ingezetenen partij zijn voor overleg over de lokale bibliotheek. Hiermee worden initiatieven van buurtbewoners gefaciliteerd.
  • Amendement 43 van de PvdA waarmee Aan het slot van artikel 13, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: "Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken." Dit gaat over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.
  • Amendement 44 van CU en D66 Aan artikel 6 wordt na het eerste lid ingevoegd "De partijen, genoemd in het eerste lid, geven zich bij de uitoefening van de verantwoordelijkheid, bedoeld in het eerste lid, rekenschap van de gemiddelde afstand tussen de lokale bibliotheekvoorziening en de inwoners van de financierende gemeente of gemeenten." Dit heeft betrekking op het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.
  • Amendement 45 van CDA en D66 In artikel 1 onder 1c wordt de tekst: "c. lokale bibliotheek: organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door een of meer gemeenten dan wel de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt gesubsidieerd of in stand gehouden. De verplichtingen in deze wet zijn van toepassing op de rechtspersoon als geheel en niet op iedere vestiging afzonderlijk." Ter verduidelijking van het feit dat deze wet betrekking heeft op een hele bibliotheek en niet op individuele vestigingen.

Moties

  • Motie 35 van D66 en PvdA waarin de regering wordt verzocht in overleg met de VNG te bezien of in de handreiking van de VNG voor bibliotheken aanwijzingen kunnen worden opgenomen voor het overleg tussen de gemeente en de bibliotheek over de invulling van de vijf functies.
  • Motie 36 van D66 en CU waarin bestrijding van laaggeletterdheid door bibliotheken en sociale partners versterkt wordt.
  • Motie 37 van CDA waarin via een AmvB de mogelijkheid geregeld wordt welke eisen er gelden voor initiatieven voor ingezetenen zoals deze in  amendement 41 zijn vervat.
  • Motie 38 van CU waarin de regering verzocht wordt zich met de branche en de KB in te spannen voor de landelijke bibliotheekpas.
  • Motie 39 van de CU waarin de regering verzocht wordt de knelpunten over informatie voor blinden en slechtzienden in kaart te brengen en de Tweede Kamer hierover in najaar 2014 te informeren.