Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAkkoord bereikt over cao OB 2024-2026 

Akkoord bereikt over cao OB 2024-2026 

Vrijdag 24 mei 2024

Er is een akkoord over de nieuwe cao voor openbare bibliotheken. Op 23 mei jl. vond een online alv plaats. Daar is door de VOB-leden gestemd over het, eind april 2024, door cao-partijen bereikte onderhandelingsresultaat over de cao OB 2024-2026.

Een zeer grote meerderheid van de leden (circa 94%) heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De leden van FNV en CNV hadden al eerder ingestemd. 

Wanneer is de cao-tekst beschikbaar? 

Momenteel werken cao-partijen aan de nieuwe cao-tekst. Die wordt leesbaarder, inclusiever en toegankelijker vormgegeven. Cao-partijen streven ernaar de nieuwe tekst in de zomer van 2024 te publiceren.  Zodra de nieuwe cao OB 2024 – 2026 gereed is plaatsen we die op onze website. De cao wordt dan ook aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao OB 2024 – 2026 treedt formeel pas – met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2024 – in werking, nadat SZW een kennisgeving van ontvangst (kvo) aan cao-partijen heeft verzonden. Dit duurt naar verwachting nog enkele weken.

Avv 

Intentie van cao-partijen is om de cao OB 2024-2026 door SZW ook algemeen verbindend te laten verklaren. 

Inhoud cao-akkoord op hoofdlijnen:  

Looptijd 

De looptijd van de cao OB 2024-2026 is 24 maanden. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2024 en eindigt op 31 maart 2026.  

Koopkracht  

Salaris 

De bruto maandsalarissen worden structureel verhoogd met: 

 • 4% per 1 juli 2024; 
 • 3,75% per 1 juli 2025; 
 • 1% per 1 januari 2026. 

Deze salarisverhogingen worden verwerkt in de salaristabellen per 1 juli 2024, 1 juli 2025 en 1 januari 2026.  

Eindejaarsuitkering (EJU) 

 • Per 1 juli 2024 wordt de EJU met 0,5% verhoogd van 4% naar 4,5%. 
 • Per 1 juli 2025 wordt de EJU met 0,5% verhoogd van 4,5% naar 5%. 

De totale stijging tijdens de looptijd van de cao OB is 9,75%.   

Mobiliteit 

Reiskosten woon-werk  

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2025: 

 • De reiskostenvergoeding wordt € 0,23 bruto per kilometer (km). 
 • De werkgever vergoedt de eerste 5 km enkele reis woon-werkverkeer niet aan de werknemer (tot en met 31 december 2024 is dat de eerste 10 km). 
 • Er geldt een maximumaantal kilometers voor woon-werkverkeer, namelijk 50 km per enkele reis. 
 • De werkgever vergoedt de werk gerelateerde kosten voor het openbaar vervoer  volledig tegen het laagst mogelijke tarief. 
 • De werkgever mag met instemming van de medezeggenschap afwijken van bovenstaande regeling. 

Verhuiskostenregeling 

 • Per 1 april 2024 vervalt de verhuiskostenregeling (artikel 31 + bijlage F). 
 • Per 1 juli 2024 vervallen ook artikel 30 leden 3 en 4.  

 Invalkrachten  

Het huidige artikel 43 lid 2 cao OB 2023-2024 over invalkrachten wordt geschrapt. Het artikel is gedateerd.  

Persoonlijk Keuze Budget (PKB) 

Het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden wordt omgevormd tot een Persoonlijk Keuze Budget. De regeling wordt gemoderniseerd en geactualiseerd per 1 april 2024. Met ingang van 1 januari 2025 worden ook de bestedingsdoelen uitgebreid.  

Sociale veiligheid 

Er wordt aan de cao OB een nieuw artikel over sociale veiligheid toegevoegd. Het artikel biedt kaders/handvatten op het gebied van sociale veiligheid.  

Inclusieve arbeidsvoorwaarden 

 • De definitie van relatiepartner in de cao wordt verruimd.  
 • De huidige bijzonder verlofregeling wordt gemoderniseerd en inclusiever gemaakt.   

Sociaal plan 

Het huidige artikel 63 in de cao OB 2023-2024 over ‘Reorganisatie en/of fusie; Regeling sociaal plan’ wordt met ingang van 1 april 2024 vervangen door een nieuwe tekst. Bijlage M in de cao OB 2023-2024 vervalt met ingang van 1 april 2024.  

Protocol 

Cao-partijen gaan tijdens de looptijd van de cao OB in overleg, onderzoek doen en/of evalueren over: 

 • monitoring en evaluatie jaarurensystematiek (JUS); 
 • voorlichting, monitoring en evaluatie PKB; 
 • ontheffingsregeling in lijn brengen met de verplichtstelling POB; 
 • volgen ontwikkelingen op wetgevingsgebied voortvloeiend uit het MLT-advies van de SER (werkzekerheid en flexibiliteit en verlof) én het wetsvoorstel meerouderschap.  

Vragen? 

Zodra de tekst van de cao OB 2024-2026 gereed is, staan ook de aangepaste FAQ’s op de website. 
Neem bij vragen over de cao contact op met de Helpdesk Werkgeverszaken helpdesk@bibliotheken.nl.