Lees verder

Innovatieagenda vastgesteld, meer aandacht voor een goede governance van de gegevens van bibliotheken en een balans zoeken tussen fysiek en digitaal en daarmee tussen landelijk en lokaal.

Dat zijn op hoofdlijnen de afspraken die de minister van OCW, IPO, VNG, KB en VOB maakten in het bestuurlijk overleg van 27 juni. Het zijn de POI’s die nu aan de slag zullen gaan om de Innovatieagenda concreet handen en voeten te geven.

Afspraken

In het overleg werd afgesproken dat het streven is dat rijk, provincies en gemeenten samen met de branche tot een aanpak komen. In dit kader moeten de uitwerkingsplannen van de POI’s hun functie krijgen.

Ook de aanbevelingen van de KB-commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel (onder voorzitterschap van burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt, zie voor meer info op MMNieuws) moeten hieraan worden gerelateerd. Het advies van de commissie Gerritsen wordt na de zomer verwacht. Er zal mogelijk een landelijke conferentie komen om gemeenschappelijke afspraken te bevestigen.

De minister benadrukte voorts dat zij de bibliotheek graag op een breed speelveld actief ziet, maar dat de bibliotheek dit niet ten koste moet laten gaan van de wettelijke taken en dat bibliotheken in de positie moeten zijn om te kunnen onderhandelen over hun inzet op andere beleidsterreinen.

De VOB benadrukte in het overleg het belang van heldere en concrete afspraken over beheer en bestuur van de databank die ontstaat vanuit de wettelijke gegevenslevering. Ook heeft de VOB opnieuw benadrukt dat de digitale bibliotheek ondersteunend moet zijn aan het lokale bibliotheekwerk.

Volgend bestuurlijk overleg is over een half jaar.