Lees verder

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschoolse voorzieningen voor peuters van niet-werkende ouders. Om alle kinderen te bereiken is onlangs besloten om € 60 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten om een toegankelijk en adequaat aanbod voor alle peuters van niet-werkende ouders te realiseren." Dit schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar aanleiding van een drietal moties.

 

De minister rapporteerde dit op 6 juli aan de Tweede Kamer over leesbevordering.

 

Laaggeletterdheid tegengaan

Verder schrijft ze ook: "Via het programma Kunst van Lezen wordt ingezet op leesbevordering bij jonge kinderen (BoekStart) en op school (de Bibliotheek op school).[1]

In totaal moeten eind 2018 1 miljoen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met leesbevorderingsactiviteiten zijn bereikt. Kunst van Lezen wordt landelijk aangeboden en ondersteunt gemeenten via bibliotheken met een leesbevorderingsaanpak op maat bij het voorkomen van taalachterstanden."

En: "BoekStart leidt ertoe dat meer gezinnen boeken en lezen als een vast en onmisbaar onderdeel van de opvoeding zien.

Deze aanpak is sinds 2008 succesvol gebleken: op dit moment worden er rond de 100.000 kinderen tussen 0 en 4 jaar bereikt door BoekStart in de kinderopvang en BoekStart voor baby’s. Alle gemeenten op één na doen mee aan BoekStart en enkele gemeenten investeren zelfs extra in de doorontwikkeling van BoekStart.[2] Een mooi voorbeeld daarvan is de BoekStart-coach in Tiel. De BoekStart-coach op het consultatiebureau in Tiel is een door de gemeente Tiel gefinancierde pilot van één jaar. Tiel is de eerste gemeente in Nederland die ervoor kiest om een BoekStart-coach structureel aanwezig te laten zijn op het consultatiebureau."

Moties

De motie van de leden Siderius en Jadnanansing verzoekt de regering om in overleg met gemeenten, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra tot een aanpak te komen om taal- en leesbevordering voor jonge kinderen te vergroten en deze aanpak pedagogisch in te bedden, zodat binnen 2 jaar minstens 50% van de kinderen met een lage taalvaardigheid tussen 0 en 4 jaar in aanraking komt met taal- en leesbevordering.

De motie van het lid Van Meenen verzoekt de regering via consultatiebureaus het voorlezen aan jonge kinderen te bevorderen.

De motie van het lid Jadnanansing c.s. verzoekt de regering om leesbevordering mee te nemen in het curriculum van de pabo’s.

Lees meer in Meerjarenbeleid Leesbevordering.


[1] De landelijke uitvoering en coördinatie van Kunst van Lezen is belegd bij Stichting Lezen i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek. Sinds 2008 is Kunst van Lezen onderdeel van het landelijke leesbevorderingsbeleid en legt en verstevigt dit programma de lokale infrastructuur op het gebied van leesbevordering. Zie ook www.kunstvanlezen.nl.

[2] Alleen de gemeente Nieuwegein doet niet mee aan BoekStart. Zie ook: www.boekstart.nl.