Vrijwilligers

Lees verder

Al van oudsher doen we als openbare bibliotheken dankbaar een beroep op vrijwilligers. Zij maken het mede mogelijk om onze leden een kleurrijk aanbod van diensten aan te bieden. Op deze pagina lees je allerlei informatie over de inzet van vrijwilligers.

De bibliotheek is de meest publieke voorziening die we kennen. Zo’n zes miljoen mensen maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Vrijwilligers zijn er dan ook onmisbaar. Onze vrijwilligers zijn ons cultureel en sociaal kapitaal. Ze helpen ons in ons streven om een grotere rol te spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Gelukkig zijn er veel mensen die iets voor de gemeenschap willen betekenen en die zich verbonden voelen met de bibliotheek als gemeenschapsvoorziening.

Lees ook de notitie ‘Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak‘ (juni 2016).

Gratis VOG

Onder bepaalde voorwaarden kan jouw bibliotheek vrijwilligers aanbieden om kosteloos de verplichte VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Dat heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor haar leden mogelijk gemaakt. Een VOG is verplicht om als vrijwilliger te mogen werken bij een bibliotheek.

Meer informatie vind je op www.gratisvog.nl. Hier kun je jouw bibliotheek ook aanmelden, mits jullie uiteraard voldoen aan de voorwaarden. Contactpersoon bij Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) over de gratis VOG is:

Petra Zeverboom

030 230 7195

mail

Zij is bereikbaar op: maandag tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag.

Onderzoek vrijwilligers

In april 2018 verscheen het onderzoek ‘Vrijwilligers in de bibliotheek ‘ van Stichting BibliotheekWerk (SBW). Lees hier de ‘samenvatting en aanbevelingen ‘.

Betaald werk niet vervangen door vrijwilligers

De VOB en de vakbonden maken doorgaans samen afspraken bij de cao-besprekingen over het arbeidsmarktbeleid en dus over de inzet van vrijwilligers. Versterking van de professionele organisatie en behoud van werkgelegenheid staan daarbij centraal. De inzet van vrijwilligers raakt beide belangen. In de cao is vastgelegd waar vakbonden en de VOB het over eens zijn.

De kern van de cao-afspraken is dat elke organisatie die met vrijwilligers werkt, daar beleid voor moet ontwikkelen, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan. Daarnaast mag de inzet van vrijwilligers nooit ten koste gaan van de betaalde formatie, dit wil zeggen de betaalde (vaste en tijdelijke) werknemers. Het opschuiven van het vaste personeel naar andere functies en de inzet van vrijwilligers, hoeven elkaar niet in de weg te staan.

Op 29 november 2016 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak over de inzet van vrijwilligers in het hoger beroep van de bibliotheek Utrecht tegen de FNV. De FNV verweet de bibliotheek namelijk dat ze vrijwilligers inzette voor wat eigenlijk betaald werk moet zijn. De FNV spande een kort geding aan hierover tegen de Bibliotheek Utrecht. Na de uitspraak van het kort geding ging de bibliotheek Utrecht in hoger beroep. Daarbij stelde het Hof de FNV in het gelijk. Ze oordeelde dat betaald werk niet mag worden verdrongen door de inzet van vrijwilligers.

Deze rechterlijke uitspraak bevestigt dat het niet is toegestaan om functies die vervallen door krimp van de organisatie op te vullen met vrijwilligers. Zo staat het ook in de cao en in de Ontslagregels van het UWV. Het is dus van groot belang om bij een reorganisatie met gedwongen ontslagen niet tegelijk de inzet van vrijwilligers te betrekken.

Vijf typen vrijwilligers

In het ESF-project ‘Werken in de branche van de toekomst’  heeft BibliotheekWerk in 2015 met de pilot ‘Nieuw participeren’  een model ontwikkeld van de verschillende typen vrijwilligers. Het model laat zien dat je niet alle vrijwilligers op dezelfde manier moet benaderen, werven en motiveren. Deze informatie kan helpen om de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren.

Eerder, in juni 2014, publiceerde BibliotheekWerk de inventarisatie ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’.

Bijeenkomst ‘Werken met vrijwilligers’

De VOB en AbvaKabo/FNV organiseerden op 24 juni 2014 een gezamenlijke bijeenkomst over  ‘Werken met vrijwilligers in de bibliotheek’. Na de presentatie voerden de aanwezigen, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter, een levendige discussie over de aanvulling van vrijwilligers op de professionele organisatie van de Bibliotheek. De opbrengst van de bijeenkomst wordt gebruikt als input voor het cao-overleg over het te moderniseren van artikel 48 Vrijwilligerswerk.