Vernieuwing cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

De onderhandelingsdelegatie van de VOB (werkgevers) zit in de Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) voor het voeren van de onderhandelingen.

Akkoord aanpassingen cao in 2019 – dec 2018

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

 • Structurele salarisverbetering van 1,5%
 • Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%
De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Informatie > Cao openbare bibliotheken.

Afspraken principeakkoord – nov 2018

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 12 oktober 2018 principe-afspraken gemaakt over de loonsverhoging en de eindejaarsuitkering vanaf 1 januari 2019.

Stand van zaken traject gezamenlijke cao – juni

Tijdens de ledenvergadering van 15 juni 2017 en de ledenbijeenkomst in de regio van 16 mei 2018 zijn er vragen gesteld over harmonisatie van de cao Openbare Bibliotheken met de cao Kunsteducatie van Cultuurconnectie. Log rechtsboven in om hieronder de vragen en antwoorden in te zien.

Werkgroepen van start – mrt 2018

In maart zijn de eerste twee werkgroepen van start gegaan voor input nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie.

Werkgroepindeling traject totstandkoming nieuwe gezamenlijke cao – feb 2018

De komende periode gaan werkgroepen voorstellen uitwerken voor de gezamenlijke onderhandelingen. HR-professionals en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit beide branches nemen deel in deze werkgroepen. Er zijn acht werkgroepen bestaande uit:

 • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers vanuit Cultuurconnectie;
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers vanuit de VOB;
 • 1 vertegenwoordiger namens de vakbonden vanuit OB;
 • 1 vertegenwoordiger namens de vakbonden vanuit KE;
 • 1 HR-functionaris uit de branche OB (kan ook iemand uit multifunctionele organisatie zijn);
 • 1 HR-functionaris uit de branche KE (kan ook iemand uit multifunctionele organisatie zijn).

Bekijk hier het overzicht van de werkgroepen inclusief indeling.

Traject gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie – feb 2018

Sociale partners Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om op 1 juli 2019 de nieuwe cao in te kunnen voeren.

Kijk voor meer informatie bij ‘Traject gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie start’.

Akkoord aanpassingen cao in 2018 – dec 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2018. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2018 als volgt in te vullen:

 • Loonsverhoging: 1%
 • Verhoging eindejaaruitkering: 0,75%

Daarnaast is de werkgeversbijdrage voor de Stichting BibliotheekWerk (SBW) van 0,2% van de loonsom voor twee jaar overeengekomen: in 2018 0,2% en in 2019 0,2%.

Kijk hier voor de salaristabel per 1 januari 2018.

Wij hebben de gewijzigde artikelen voor u op een rijtje gezet. Bekijk na inlog hieronder de artikelsgewijze toelichting.

Afspraken principeakkoord – nov 2017

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 31 oktober 2017 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2018. Op 14 november jl. hebben de cao-partijen het principeakkoord ondertekend.

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017 en cao OB – jun 2017

Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Concreet betekent dit voor de salarisregeling van de cao Openbare Bibliotheken (OB) dat werknemers van 22 jaar die in de eerste of tweede trede zitten van de jeugdschaal per 1 juli het wettelijk minimumloon ontvangen. Per 1 juli is het minimumloon € 1565,40 per maand, in de cao afgerond op € 1566.

De overige bedragen in de jeugdschalen in de cao OB veranderen niet omdat ze nog steeds hoger zijn dan de verhoogde bedragen minimumjeugdloon.

Kijk hier voor de salaristabel per 1 juli 2017.

Verlaging en verhoging

De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassen minimumloon gaat in twee stappen omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen omhoog.  Op de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging na, wijzigt het minimumloon voor werknemers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar niet.Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd omlaag naar 21 jaar voor het volwassen minimumloon.

Lees voor meer informatie de factsheet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Compensatieregeling

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Met een compensatieregeling kunnen werkgevers rekenen op een tegemoetkoming volgens de systematiek die aansluit bij het reguliere lage-inkomensvoordeel (LIV) binnen de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar en het gemiddelde uurloon in het betreffende kalenderjaar. De compensatie wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en via de belastingdienst uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben. De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al ingaat per 1 juli 2017, wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Gewijzigde cao-artikelen algemeen verbindend verklaard – mei 2017

De per 1 januari 2017 gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken zijn eind april 2017 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant.

Het betreft artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst), artikel 27 (Vakantierecht), artikel 1 Bijlage A (Begripsbepalingen), de Salaristabel 2017 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken) en artikel 1 Bijlage D (Definities).

Wij hebben de gewijzigde artikelen voor u op een rijtje gezet.

Akkoord aanpassingen cao in 2017 – jan 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2017. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het cao-akkoord definitief.

Bestuur positief over principeakkoord – jan 2017

Het bestuur van de VOB heeft op woensdag 4 januari het principeakkoord met een positief advies ter stemming voorgelegd aan onze cao gebonden werkgevers. Zij hebben tot en met woensdag 18 januari om hun stem uit te brengen. Wij verwachten rond deze periode ook te horen of de achterbannen van FNV Publiek Belang en CNV Connectief akkoord zijn.

Afspraken principe-akkoord – dec 2016

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren. Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken

Bekijk hier het principeakkoord 2017.

Gewijzigde artikelen avv – juli 2016

De gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken per 1 januari 2016 zijn eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft artikel 75 (Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling) en de Salaristabel 2016 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken). Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken.

De per 1 januari 2016 gewijzigde artikelen van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk zijn ook eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard en en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft twee artikelen inzake de bijdrage van de werkgever die in 2016 opnieuw is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. Bekijk hier de fondsen-cao SBW met de tussentijdse wijzigingen.

Sociaal contract en loonruimte – dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte 2016.

Principeakkoord cao 2015-2019

Op maandag 11 mei 2015 hebben cao-partijen een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Openbare Bibliotheken en een sociaal contract. Bekijk voor de veranderingen het communiqué van de sociale partners.

De nieuwe cao kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015-30 juni 2019, net als het sociaal contract.

Sociaal contract

Cao-partijen zijn meerjarige afspraken in de vorm van een sociaal contract overeengekomen. De kern van deze meerjarige afspraken is de gedeelde visie van cao-partijen op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche met vijf aandachtspunten:

 1. Samen presteren: hoe vinden we een optimale match tussen organisatiedoelstellingen en de bijdragen van de werknemers om tot de beste resultaten te komen?
 2. Balans werk en privé: hoe organiseren wij het werk in de bibliotheek?
 3. Ruimte geven: hoe richten we de cao Openbare Bibliotheken in voor meer flexibiliteit?
 4. Duurzame inzetbaarheid binnen de bibliotheek: hoe bereiken we verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij werknemers gefaciliteerd door werkgevers?
 5. Samen winnen: hoe bereiken we participatie van werknemers op alle niveaus in de organisatie?

Inloggen vereist
De stukken en verslagen kunt u inzien nadat u rechtsboven heeft ingelogd.