Lees verder

Naast vakantie bestaat er een veelvoud aan verlofvormen. Op basis van de wet, de arbeidsovereenkomst en de cao Openbare Bibliotheken hebben werknemers recht op diverse vormen van vrije tijd.

Vakantie

Vakantiedagen zijn te onderscheiden in wettelijke en bovenwettelijke dagen. De cao bepaalt dat elke werknemer met een fulltime dienstverband recht heeft op 20 wettelijke (144 uur) en 5 bovenwettelijke vakantiedagen (36 uur). Werknemers met een parttime dienstverband hebben recht op vakantiedagen naar rato.

Het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen is van belang omdat de rechten verschillen, zoals de verval- en verjaringstermijn en het recht tot afkopen van vakantiedagen.

Zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen worden er geen werkzaamheden opgedragen. In de cao worden de volgende dagen als feestdag aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

De cao biedt de werkgever de mogelijkheid om in afwijking hiervan een regeling te treffen voor openstelling op zon- en feestdagen. Hiervoor is instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof is een periode van verlof waarin de werknemer geen recht heeft op loon. Er zijn verschillende verlofvormen die aan specifieke omstandigheden zijn gekoppeld, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof, sabbatical etc. Deze omstandigheden hebben vaak te maken met de balans tussen werk en privé. De meeste verlofvormen vallen daarom onder de Wet arbeid en zorg (Waz).

In afwijking van de Waz is ouderschapsverlof op basis van de cao niet geheel onbetaald.

De Waz is sinds 1 januari 2015 flink gewijzigd. Doel van de wijzigingen is het gebruik van verlofrechten te verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden. Het laatste onderdeel van de reeks aanpassingen betreft het zwangerschapsverlof bij een meerling per 1 april 2016. De VOB zet alle wijzigingen nog eens voor u op een rij.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof regelt verlofsituaties die niet wettelijk zijn geregeld. Het uitgangspunt van bijzonder verlof is dat de werknemer in staat wordt gesteld om zijn bijzondere verplichtingen in de privésfeer na te komen. Zie voor nadere informatie over bijzonder verlof artikel 52 van de cao Openbare Bibliotheken.

De cao Openbare Bibliotheken bepaalt niet hóe de regeling eruit moet zien. Om u op weg te helpen heeft de VOB een handreiking ‘Bijzonder verlof‘ geschreven, link toegevoegd.