Meervoudig verantwoorden

Lees verder

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.

Meervoudig verantwoorden

Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiëren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten.

In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking ‘Toedelen van kosten’ opgesteld. Met de handreiking kunnen bibliotheken kostentoedeling verwerken in hun administratie. Dat levert inzicht inde kosten van de activiteiten. In de handreiking is ook een actualisering van het huidige rekeningschema opgenomen.

De werkgroep effectmeting heeft in de eerste fase eveneens een Handreiking opgesteld: ‘Uitvoeren van effectmeting’. De Handreiking biedt een methode om als bibliotheek zelfstandig de effecten te meten van een activiteit.

In de tweede fase zijn proefprojecten uitgevoerd waarbij daadwerkelijk effectmeting werd uitgevoerd of kostentoedeling toegepast. Behalve veel ervaring heeft deze voor kostentoedeling opgeleverd: een Methode ‘Kostprijsberekening voor bibliotheken’. Daarmee kunnen bibliotheken ook buiten hun administratie op en eenvoudige wijze de prijs van een activiteit berekenen.

Voor effectmeting hebben de proefprojecten geleid tot een vereenvoudigde Methode ‘Lokale effectmeting van bibliotheken’. De lessen uit de proefprojecten zijn hierin verwerkt.

BiSC heeft er voor gezorgd dat bovendien voor iedere stap in de methode voor effectmeting hulpmiddelen voor ‘Lokale effectmeting’ zijn ontwikkeld. Daarnaast is de methode omgewerkt naar een training die aan bibliotheken kan worden aangeboden die die effectmeting willen gaan uitvoeren.

Met dank aan

Onze dank gaat uit naar stuurgroep ‘Meervoudig verantwoorden’ met Francien van Bohemen, Jos Debeij, Peter van Eijk en Hans van Velzen en de projectgroep ‘Meervoudig verantwoorden’ met Eric de Haan, Astrid Vrolijk, Mariet Wolterbeek, Henk van Son, Herman Horst en Wim Schouten.
Ook bedanken wij de deelnemende bibliotheken voor hun inzet op dit terrein. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin ‘Kostentoedeling’; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Hoorn en Bibliotheek Rotterdam. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin ‘Lokale effectmeting’; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Het Groene Hart, Cultura, Bibliotheek Eemland, Bibliotheek Idea, Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Midden-Brabant, OBA, Stadkamer en Bibliotheek Z-O-U-T. Speciale dank aan projectleiders Peter van Eijk en Edwin van der Zalm.

Bestaande Rekeningschema – 2008

In 2008 publiceerde de VOB de brochure ‘de Vergelijkende bibliotheek’. In deze publicatie staan namelijk vier componenten centraal:

  • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
  • een model voor Kostentoerekening;
  • het Branche Informatie Systeem en;
  • de Benchmark.