Vennootschapsbelasting

Lees verder

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen.

De modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting heeft geen negatief gevolg voor bibliotheken. Openbare leeszalen en bibliotheken zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld op basis van artikel 5, lid 1 paragraaf g:

Artikel 5

1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen:

g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken.

Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen, houdt de VOB de Wet op de vennootschapsbelasting nauwlettend in de gaten. Via de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) en via VNO-NCW en MKB-Nederland zet de VOB in op blijvende Vpb-vrijstelling voor openbare bibliotheken, al dan niet deel uitmakend van multifunctionele organisaties.

Meer informatie