Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrincipeakkoord cao OB en cao SBW

Principeakkoord cao OB en cao SBW

Op 21 december 2021 hebben de onderhandelingsdelegaties van de VOB en de vakbonden FNV en CNV mondeling een principeakkoord bereikt over de cao Openbare bibliotheken (cao OB) en de cao Stichting BibliotheekWerk (cao SBW).

Principeakkoord

De leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 13 januari 2022 met zeer ruime meerderheid (92%) dit principeakkoord goedgekeurd. Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van FNV en CNV instemmen met het principeakkoord over de cao OB en cao SBW. Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord 17 januari 2022. Het principeakkoord is hier terug te vinden. De protocolafspraken gaan over navolgende thema’s:

  • werk organiseren / hybride werken;
  • vrijwilligers;
  • duurzame inzetbaarheid / zwaar werk;
  • diversiteit en inclusie;
  • voorlichting over en evaluatie van de jaarurensystematiek;
  • invalkrachten/ formatiebeleid en flexibiliteit;
  • aanpassing van het sociaal plan;
  • herziening van de geschillenregeling;
  • het opstellen van een gestructureerde en goed leesbare cao OB-tekst;
  • pensioenregeling (i.h.k.v. Wet toekomst pensioenen en knelpunten verplichtstellingen in de sectoren OB en KE).

De opvolging van de in het protocol gemaakte afspraken start in de tweede helft van het eerste kwartaal van 2022.

Cao OB

Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de tekst van de cao openbare bibliotheken (cao OB 2020-2022). De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.
In het principeakkoord over de cao OB en de cao SBW zijn onder meer afspraken opgenomen over:

Cao SBW

De looptijd van de cao SBW is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 0,2% van de totale bruto loonsom. De peildata zijn 1 januari 2022 respectievelijk 1 januari 2023.
De Stichting BibliotheekWerk (SBW) dient in het eerste kwartaal van 2022 een MDIEU-subsidieaanvraag in bij het ministerie van SZW. Dat is een subsidieaanvraag in het kader van de ‘Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden’ (MDIEU). Het bestuur van SBW heeft een werkgroep ingesteld die momenteel het bij de aanvraag behorende activiteitenplan voorbereidt.

Cao-teksten, aanmelding bij SZW en avv

Het bureau van de VOB heeft de afspraken uit het principeakkoord in de cao OB en de cao SBW verwerkt. Het bureau legt de conceptteksten voor een reactie aan de vakbonden voor.
Naar verwachting kunnen wij de definitieve teksten van de cao OB 2020-2022 en cao SBW 2022-2023 begin februari 2022 op onze website plaatsen.
Zodra cao-partijen de cao-teksten hebben geaccordeerd, melden zij de cao’s OB en SBW aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao-partijen dienen vervolgens een verzoek in tot algemeenverbindendverklaring (avv) voor de cao OB.

Cao
Bekijk de cao-teksten.
Ga naar dossier

Aanpassingen cao
Bekijk de veranderingen in de cao.
Ga naar dossier