Pensioenregeling

Lees verder

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voert de pensioenregeling uit voor openbare bibliotheken.

De pensioenregeling voor openbare bibliotheken heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, gepensioneerden en oud-werknemers.

Pensioenregeling 2022-2023

Cao-partijen hebben een opdrachtaanvaardingsovereenkomst gesloten met het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voor een periode van twee jaar (2022 en 2023).
De totale pensioenpremie stijgt met 1% naar 20,7% van de pensioengevende salarissom. Van die 1% komt 0,75% voor rekening van de werkgever en 0,25% voor rekening van de werknemer.
De door POB met instemming van cao-partijen vast te stellen deelnemersbijdrage bedraagt in 2022 circa 7,93% van de pensioengrondslag (= pensioengevend loon -/- franchise).
Het opbouwpercentage ouderdomspensioen stijgt van 1,40% naar 1,55%. Het opbouwpercentage partnerpensioen stijgt van 0,98% naar 1,085%. Het wezenpensioen wordt evenredig verhoogd, ook voor toekomstige deelnemersjaren.

Pensioenfonds

Het POB  bestaat sinds 1957. Het bestuur zorgt voor uitvoering, controle, advies en toezicht bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Premiedekkingsgraad

Sociale partners (werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties) hebben in de zogenaamde opdracht-aanvaardingsovereenkomst afspraken gemaakt met het POB over de voorwaarden waaronder het POB de pensioenregeling moet uitvoeren. Het beleid van het POB toetsen de sociale partners jaarlijks aan de parameters uit die opdrachtaanvaardingsovereenkomst. Zoals het pensioenfonds moet altijd een kostendekkende premie in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met het te verwachten rendement. Bekijk de positie van de POB op www.pob.eu.

Richtleeftijd

Het pensioen van POB kent een andere richtleeftijd dan de AOW.

Wet toekomst pensioenen (Wtp) en nieuwe pensioenregeling

Update 17 oktober 2022 over de datum van in werking treden.