Ga door naar hoofdcontent
InformatiePensioenregeling

Pensioenregeling

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voert de pensioenregeling uit voor openbare bibliotheken.

De pensioenregeling voor openbare bibliotheken heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, gepensioneerden en oud-werknemers.

Pensioenregeling 2024

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen stijgt per 1 januari 2024 van 1,63% naar 1,738%. De feitelijke pensioenpremie blijft in 2024, 20,7% van de salarissom. Een verlaging van de huidige feitelijke premie is door wet- en regelgeving niet mogelijk. Cao-partijen en POB benutten hiermee maximaal de mogelijkheden voor pensioenopbouw in het laatste jaar van de middel loonregeling. Tegelijkertijd voldoen zij aan de doelstelling van een stabiele premie in aanloop naar de nieuwe solidaire premieregeling per 1 januari 2025.

Pensioenregeling 2022-2023

Cao-partijen hebben een opdrachtaanvaardingsovereenkomst gesloten met het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voor een periode van twee jaar (2022 en 2023).
De totale pensioenpremie stijgt met 1% naar 20,7% van de pensioengevende salarissom. Van die 1% komt 0,75% voor rekening van de werkgever en 0,25% Cao-partijen hebben een opdrachtaanvaardingsovereenkomst gesloten met het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voor een periode van twee jaar (2022 en 2023).
De totale pensioenpremie stijgt met 1% naar 20,7% van de pensioengevende salarissom. Van die 1% komt 0,75% voor rekening van de werkgever en 0,25% voor rekening van de werknemer.
De door POB met instemming van cao-partijen vast te stellen deelnemersbijdrage bedraagt in 2022 circa 7,93% van de pensioengrondslag (= pensioengevend loon -/- franchise).
Het opbouwpercentage ouderdomspensioen stijgt van 1,40% naar 1,55%. Het opbouwpercentage partnerpensioen stijgt van 0,98% naar 1,085%. Het wezenpensioen wordt evenredig verhoogd, ook voor toekomstige deelnemersjaren.

Pensioenfonds

Het POB bestaat sinds 1957. Het bestuur zorgt voor uitvoering, controle, advies en toezicht bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Sociale partners (werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties) hebben in de zogenaamde opdracht-aanvaardingsovereenkomst afspraken gemaakt met het POB over de voorwaarden waaronder het POB de pensioenregeling moet uitvoeren. Het beleid van het POB toetsen de sociale partners jaarlijks aan de parameters uit die opdrachtaanvaardingsovereenkomst. Zo moet het pensioenfonds altijd een kostendekkende premie in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met het te verwachten rendement. Bekijk de positie van het POB op www.pob.eu.

Richtleeftijd

Het pensioen van POB kent een andere richtleeftijd dan de AOW.

Meer informatie

Neem contact op met de Helpdesk POB.
Ga naar organisatie