Ga door naar hoofdcontent
InformatiePensioenregeling

Pensioenregeling

Het pensioen voor alle bibliotheekmedewerkers wordt geregeld bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Als werkgever ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw medewerkers als zij vragen hebben over pensioen. Op de POB-website vind je informatie over de pensioenregeling, wat je moet doorgeven en hoe je jouw medewerkers kunt informeren. Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven via het werkgeversportaal. Neem contact op als:

  • er een nieuwe medewerker in dienst komt;
  • een medewerker minder gaat werken;
  • een medewerker arbeidsongeschikt raakt;
  • een medewerker uit dienst gaat;
  • een medewerker is overleden;
  • en natuurlijk als een medewerker met pensioen wil.

Daarnaast moet je jaarlijks de bruto fulltime jaarsalarissen per 1 januari doorgeven.

Pensioenregeling 2024

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen stijgt per 1 januari 2024 van 1,63% naar 1,738%. De deelnemersbijdrage voor 2024 is vastgesteld op 8,41% van de pensioengrondslag. De feitelijke pensioenpremie blijft in 2024, 20,7% van de salarissom. Een verlaging van de huidige feitelijke premie is door wet- en regelgeving niet mogelijk. Cao-partijen en POB benutten hiermee maximaal de mogelijkheden voor pensioenopbouw in het laatste jaar van de middelloonregeling. Tegelijkertijd voldoen zij aan de doelstelling van een stabiele premie in aanloop naar de nieuwe solidaire premieregeling per 1 januari 2025.

Nieuw pensioenstelsel

Mensen worden steeds ouder en werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Om het pensioenstelsel hierop aan te sluiten, heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel toekomstbestendig, transparanter en persoonlijker maken. Op 1 juli 2023 is naar aanleiding daarvan de Wet toekomst pensioenen in werking getreden.

De pensioenregeling van POB verandert hierdoor ook. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de vakbonden FNV Media & Cultuur en CNV Connectief hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van POB. Deze afspraken staan in het transitieplan.

Uitgebreide informatie over het nieuwe pensioenstel en de toekomst van pensioen en AOW vind je op De toekomst van uw AOW en pensioen (pob.eu)

Inbreng en vertegenwoordiging VOB

Het POB-bestuur zorgt voor uitvoering, controle, advies en toezicht bij de uitvoering van de pensioenregeling. Hierin zitten drie bestuursleden namens de werkgevers, drie namens de werknemers en één namens de gepensioneerden.

Sociale partners (VOB, FNV Media & Cultuur en CNV Connectief) hebben in de zogenaamde opdracht-aanvaardingsovereenkomst afspraken gemaakt met het POB over de voorwaarden waaronder het POB de pensioenregeling moet uitvoeren. Het beleid van het POB toetsen de sociale partners jaarlijks aan de parameters uit die opdracht-aanvaardingsovereenkomst. Zo moet het pensioenfonds altijd een kostendekkende premie in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met het te verwachten rendement. Bekijk de financiële positie van het POB op www.pob.eu.

Meer informatie

Neem voor vragen over aanlevering van gegevens, premiebetalingen of de pensioenen van uw medewerkers contact op met de klantenservice van POB.
Contact werkgevers – Werkgevers (pob.eu)