Onze vereniging

Lees verder

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt onze branche van openbare bibliotheken en bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke rol van onze leden zodat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau.

Leden werken mee!

Onze vereniging werkt voor, door en met de leden. Onze betrokken leden werken actief mee door namens de VOB plaats te nemen in besturen van andere organisaties en door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen. Werkgroepen ondersteunen het bureau of commissies met kennis en menskracht.

Missie

De VOB behartigt de belangen van haar leden, de openbare bibliotheken in Nederland. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen. Wij zijn een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie.

Maatschappelijke waarde

Openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers – waarvan er 3,7 miljoen lid zijn – en alle scholen. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische waarde van bibliotheken is met meer dan 100 miljoen (fysieke en digitale) bezoeken, hoog te noemen. 7.542 mensen (4400 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet circa 500 miljoen euro om.