Wsob

Op naar een bibliotheekwet

Lees verder

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.

Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen aangenomen.

Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober reageerde de minister op de vragen van de Eerste Kamer met een Memorie van Toelichting. Op 11 november debatteerde de Eerste Kamer met minister Bussemaker. Op 18 november stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en nam het aan met 74 stemmen.

De wet werd op 5 december gepubliceerd in het Staatsblad (2014-470). De wet werd op 1 januari 2015 van kracht.

Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan – nov 2014

De Eerste Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 is deze bibliotheekwet van kracht.

De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en -coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.

Publieke waarden, vijf functies en maatschappelijke rol

De VOB vindt het belangrijk dat deze wet er komt. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om een bibliotheek te hebben, biedt de wet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken voor de zes miljoen gebruikers in wijken, dorpen en steden in Nederland. De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult.

De VOB heeft het persbericht ‘Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan’ op 18 november uitgestuurd.

Advies Raad voor Cultuur – jun 2013

De Raad voor Cultuur heeft in juni 2013 advies uitgebracht over de aankomende Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in mei 2013 om dit advies gevraagd.

Wetsvoorstel Wsob aangenomen door Tweede Kamer – juni 2014

Het wetsvoorstel (dossiernummer 33846) is op 10 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en PvdA hebben voor gestemd.

Met de hoofdlijnenbrief ‘Herstructurering openbaar bibliotheekwerk’ uit 2011 van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer start het proces naar een nieuwe bibliotheekwet. De VOB reageerde met een brief aan de Tweede Kamer.
In oktober 2011 legde de VOB de voorwaarden neer over de uitname uit het gemeentefonds voor inkoop van digitale content in een brief aan het minsterie OCW.
Het ministerie roept een externe werkgroep in het leven met de VNG, IPO, SIOB, VOB, Taalunie, KB, DBNL en het ministerie zelf als klankbord. Ook over de uitname uit het gemeentefonds heeft de VOB in 2013 een brief gestuurd naar het ministerie van OCW.

Advies

In de aanloop naar de wet laat het VOB-bestuur Ton Brandenbarg een advies uitbrengen over de positie van de branche voor verwerving van digitale content.

Standpunt bibliotheekbranche

In de ledenvergadering van december 2012 hebben de leden besloten om een werkgroep onder leiding van Ton Brandenbarg in te stellen. Met als opdracht de extra ledenvergadering van 28 februari 2013 voor te bereiden. In deze ledenvergadering formuleerde de branche haar standpunt op basis van het advies ‘De VOB op weg naar een bibliotheekwet’ van de werkgroep Brandenbarg.

Proeve van wet – 2008

In 2008 heeft de VOB een Proeve van wet ‘Naar een nieuwe bibliotheekwet’ gepubliceerd. De branche ontwikkelde deze Proeve van wet, omdat het bibliotheekwerk sinds 1987 de primaire verantwoordelijkheid van de lagere overheden is en in de landelijke wetgeving alleen aan de orde is in twee artikelen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid (over jeugdcontributie, netwerkvorming en bestuurlijke verantwoordelijkheden).

Vanuit ministerie OCW
Aangepaste wetsvoorstel Wsob – ministerie van OCW, juni 2014
– Minister beantwoordt schriftelijke vragen – OCW, maart 2014
– Nader rapport – directie wetgeving en juridische zaken OCW, 2014
– Voorstel van wet Wsob – 2014
– Conceptregeling bibliotheekwet – OCW, 2013
– Memorie van Toelichting bibliotheekwet -OCW, 2013
– Reactie staatssecretaris op Kamervragen – april 2012
– Hoofdlijnenbrief OCW bibliotheekwetgeving – dec 2011
– Tijdpad fasen wetsvoorstel

Vanuit Tweede Kamer
Verslag tweede plenaire debat en antwoord eerste termijn- Tweede Kamer (TK), juni 2014
Moties Wsob – TK, juni 2014
Verslag eerste plenaire debat – TK, mei 2014
– Amendementen Wsob meerdere politieke partijen – TK, mei 2014
– Schriftelijke vragen Tweede Kamer – februari 2014
– Amendement van van Dijk (SP) – januari 2014
– Kamervragen 298 en 303 over begroting ministerie OCW – okt 2013
– Motie van Dijk (SP) – dec 2012
– Motie Klein (50+) – dec 2012
– Schriftelijke overleg openbaar bibliotheekwerk – juni 2012
– Schriftelijke overleg openbaar bibliotheekwerk – april 2012
– Kamerbrief over financieel onderzoek openbare bibliotheeksector – mrt 2012

Vanuit VOB 2013-2014
– Brief ‘Behandeling Wsob in Eerste Kamer’ aan Eerste Kamercommissie voor OCW – VOB, sept 2014
– Brief ‘Wsob in Eerste Kamer’ aan Eerste Kamercommissie voor OCW – VOB, juni 2014
– Persbericht ‘Tweede Kamer neemt bibliotheekwet aan’ – VOB, juni 2014
– Persbericht ‘In Tweede Kamer steun voor versterking positie bibliotheken’ – VOB, mei 2014
– Brief aan gemeenten over de Bibliotheekwet – VOB, apr 2014
– Toelichting op brief aan gemeenten voor leden – VOB, apr 2014
– Ledenbrief ‘Voortgang lobby Wsob’ – VOB, apr 2014
– Reactie VOB op beantwoording vragen – VOB, april 2014
– Brief VOB aan Tweede Kamerleden – VOB, jan 2014
– Persbericht ‘Lokale bibliotheek ontbreekt in nieuwe bibliotheekwet’ – jan 2014
– Manifest ‘Op weg naar een bibliotheekwet’ – VOB, 2013
– Voorzet reactie voor internetconsultatie per artikel – VOB, 2013
– Brief ‘Uitname uit gemeentefonds augustus’ – VOB, 2013

Rapporten en adviezen
– Advies ‘Wsob’ – Raad van State Wsob, 2013
– Advies ‘Wsob’- Raad voor Cultuur, 2013
– Adviesaanvraag ‘Wsob aan Raad voor Cultuur’- ministerie van OCW, 2013
– Rapport ‘Basismeting financiële structuur openbare bibliotheeksector’ – DSP-groep, 2012

Vanuit VOB 2010-2012
– Reactie VOB op hoofdlijnenbrief van ministerie OCW – jan 2012
– Rapport ‘De VOB op weg naar een digitale collectie’ – 2012
– Brief aan leden over voortgang bibliotheekwet – nov 2011
– Reactie VOB op voortgang bibliotheekwet – okt 2012
– Reactie VOB over voorwaarden bibliotheekwet aan OCW – okt 2011
– Standpunt VOB op concept hoofdlijnenbrief OCW – sept 2011
– Position paper ‘De bibliotheek, de schat in de samenleving’ – 2010

Achtergrond
– Proeve van wet
– Unesco manifest
– Wet specifiek cultuurbeleid hoofdstuk IV.A.