Medezeggenschap

Lees verder

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie.

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op de gang van zaken en het beleid in de organisatie. Voor werkgevers is het overleg met het medezeggenschapsorgaan een middel om het personeel te betrekken bij het beleid en het draagvlak voor beslissingen te vergroten.

Rol OR/PVT bij terugkeer naar kantoor

Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. De ondernemingsraad (OR) kan ervoor zorgen dat de organisatie goed voorbereid is op een terugkeer naar kantoor.

Veel organisaties bereiden zich voor op een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor. Werkgevers moeten allerlei voorzorgsmaatregelen treffen om verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegen te gaan. Ook als Nederland ‘op groen’ staat. Want ook na vaccinatie of een eerdere coronabesmetting kunnen mensen nog steeds besmet raken met het coronavirus en het overdragen op anderen. De bestuurder heeft de OR hard nodig bij de voorbereidingen voor een terugkeer naar kantoor.

Maatregelen voor een veilige terugkeer naar kantoor

De bestuurder moet de organisatie op veel punten anders inrichten voordat het kantoor weer volledig open kan. Denk bijvoorbeeld aan:
–          de herinrichting van de werkplekken;
–          het actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
–          het aanpassen van het personeelshandboek op hybride werken;
–          een aanpassing van de bedrijfshulpverlening;
–          het opstellen van een thuiswerkbeleid of beleid voor hybride werken.

Bij een aantal maatregelen heeft OR/PVT instemmings- of adviesrecht

Bij een aantal van deze maatregelen heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR), bijvoorbeeld waar het gaat om een voorgenomen verandering van de arbeidsomstandigheden of de arbeidstijden.
De OR heeft adviesrecht (artikel 25 WOR) als de bestuurder belangrijke organisatorische wijzigingen wil doorvoeren, zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van afdelingen.

OR/PVT kan draagvlak creëren voor (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor

De OR/PVT is namens het personeel de overlegpartner voor de bestuurder, die de belangen van zowel de werknemers als de werkgever voor ogen houdt. Bovendien weet de OR/PVT vaak beter dan de bestuurder wat er bij de achterban leeft en waar werknemers behoefte aan hebben als het ‘code groen’ wordt. Bovendien kan de OR/PVT helpen om eventuele weerstand tegen een terugkeer naar kantoor weg te nemen en draagvlak creëren voor het ‘nieuwe normaal’.

Bron: Rendement Online 9 augustus 2021

Sociale partners vinden medezeggenschap belangrijk

Sociale partners in het COAOB hechten belang aan goede medezeggenschap in de bibliotheeksector. Naast de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de cao Openbare Bibliotheken inspraak toe aan OR en PVT op verschillende aspecten van personeelsbeleid.

Instellen van een medezeggenschapsorgaan

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is elke organisatie in Nederland met 50 of meer werknemers verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Organisaties met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers, kunnen vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen; eveneens kunnen organisaties met minder dan 10 werknemers vrijwillig een PVT instellen.

Rechten OR en PVT

De WOR kent de OR en PVT een aantal rechten toe; daarbovenop hebben de OR en PVT een aantal extra rechten op grond van de Cao Openbare Bibliotheken. De cao kent de PVT hetzelfde advies- en instemmingsrecht toe als de OR.

Richtbedragen scholing medezeggenschap

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit.

Bedrijfscommissie

Iedere belanghebbende die vindt dat de ondernemer, de OR of de PVT de verplichtingen uit de WOR of de medezeggenschapsbepalingen uit de cao niet nakomt, kan die nakoming vragen bij de kantonrechter. Voordat de stap naar de kantonrechter wordt gemaakt kan bemiddeling worden gevraagd bij de Bedrijfscommissie (Markt II). De Bedrijfscommissie is een laagdrempelige, kosteloze voorziening en in meer dan 90% van de gevallen gaan partijen na een bemiddelingsadvies van de Bedrijfscommissie niet verder naar de kantonrechter. Voor de wetswijziging van de WOR per 1 juli 2013 was de inschakeling van de Bedrijfscommissie zelfs verplicht.

Secretaris BC Markt II

Dhr. R.C. Gilhuijs van Bedrijfscommissie Markt II
Mail of bel op 070 – 3 499 561
Voor meer informatie ga naar bedrijfscommissie.nl.