Ga door naar hoofdcontent
InformatieMedezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie.

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op de gang van zaken en het beleid in de organisatie. Voor werkgevers is het overleg met het medezeggenschapsorgaan een middel om het personeel te betrekken bij het beleid en het draagvlak voor beslissingen te vergroten.

Instellen van een medezeggenschapsorgaan

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is elke organisatie in Nederland met 50 of meer werknemers verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. Organisaties met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers, kunnen vrijwillig een or of personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen; eveneens kunnen organisaties met minder dan 10 werknemers vrijwillig een pvt instellen.

Rechten or en pvt

De WOR kent de or en pvt een aantal rechten toe; daarbovenop hebben de or en pvt een aantal extra rechten op grond van de cao openbare bibliotheken. De cao kent de pvt hetzelfde advies- en instemmingsrecht toe als de or.

Personeelsvergadering

Als er geen or of pvt is, moet de werkgever (verplicht) minstens twee keer per jaar een vergadering organiseren met alle personeelsleden. In de personeelsvergadering bespreekt de werkgever de algemene gang van zaken in de organisatie met zijn werknemers.

Richtbedragen scholing medezeggenschap

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit.

Bedrijfscommissie

Iedere belanghebbende die vindt dat de bestuurder, de or of de pvt de verplichtingen uit de WOR of de medezeggenschapsbepalingen uit de cao niet nakomt, kan die nakoming vragen bij de kantonrechter. Voordat de stap naar de kantonrechter wordt gemaakt kan bemiddeling worden gevraagd bij de Bedrijfscommissie (BC Markt II). De Bedrijfscommissie is een laagdrempelige, kosteloze voorziening en in meer dan 90% van de gevallen gaan partijen na een bemiddelingsadvies van de Bedrijfscommissie niet verder naar de kantonrechter.

Secretariaat BC Markt II

T 070 – 349 95 61
info@bedrijfscommissie.nl

Bezoekadres
Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Voor meer informatie ga naar bedrijfscommissie.nl.