Geschiedenis Auteursrecht

Lees verder

Reactie minister Bussemaker op brief VOB over e-books en leenrecht – apr 2016

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) reageerde op 19 april 2016 op de brief van de VOB over E-books en leenrecht van 29 februari. De minister steunt de bibliotheken in hun streven e-books uit te willen lenen. Maar ze zegt ook dat dit op dit moment in de markt geregeld moet worden met de rechthebbenden. De minister wacht net als de VOB de uitspraak van het Europese Hof af die later in het jaar verwacht wordt en zal dan bezien of er vervolgstappen nodig zijn.

Opinie Comité van de Regio’s modernisering auteursrecht – apr 2016

Het Comité van de Regio’s heeft een rapport gepubliceerd met daarin het standpunt met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie over de modernisering van het auteursrecht. In de opinion factsheet ‘Modernisation of the EU copyright rules’ verwelkomt het Comité van de Regio’s de voorgestelde maatregelen over de interne markt voor online communicatie.

Hervorming auteursrecht in AO Veiligheid en Justitie – mrt 2016

Tijdens het algemeen overleg (AO) van 9 maart 2016 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie stond het BNC Fiche ‘Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten‘ op de agenda. De commissieleden konden vragen stellen aan minister Van der Steur ter voorbereiding op de formele raadsformatie Justitie en Veiligheid van 10 en 11 maart in Brussel.

Auteursrecht belemmert bibliotheek in wettelijke taken – febr 2016

Vooruitlopend op het voorstel voor een hervorming van het auteursrecht van de Europese Commissie heeft de VOB haar standpunt, waar het gaat om e-books en leenrecht, opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht met een brief. Het voorstel van de Europese Commissie gaat ook getoetst worden door de vaste Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie.

‘Bibliotheken in Brussel: geef ons leenrecht voor e-boeken’ – nov 2015

De Europese Commissie presenteert in december 2015 haar standpunt over de benodigde hervorming van het auteursrecht. Voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) was dit het juiste moment om in Brussel te pleiten voor een wettelijk vastgelegd leenrecht voor e-boeken. Bekijk het artikel ‘Bibliotheken in Brussel: geef ons leenrecht voor e-boeken‘ geschreven door Maarten Dessing. Dit artikel is ook gepubliceerd in het Boekblad. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Twee aanwezige Europarlementariërs ondersteunden het pleidooi van bibliotheken tijdens een sessie op 18 november. De VOB heeft de position paper ‘Het uitlenen van e-boeken door de openbare bibliotheek‘ om het standpunt met betrekking tot het uitlenen van e-books nader toe te lichten.

English version

On november the 18th The Netherlands Association of Public Libraries (VOB) met with some members of European Parlement. Target was to bring forward the needs of public libraries for the planned copyright reform. You find a journalistic impression of the meeting, with the title ‘Public Libraries in Brussels: grant us Public Lending Right for e-books.

The VOB also wrote a position paper ‘Lending of e-books by public libraries‘. geschreven .

Voorstel Europese Commissie hervorming auteursrecht – okt 2015

Afgelopen zomer is het eigen initiatiefrapport van het Europees Parlement, het zogenaamde Reda-rapport, aangenomen dat betrekking had op de hervorming van het auteursrecht. Een belangrijk punt in het rapport was dat het auteursrecht moet worden hervormd zodat het past binnen de digitale samenleving. Daarom roept het rapport de Europese Commissie op om te kijken naar de mogelijkheid voor een uitzondering voor bibliotheken wordt opgenomen in de richtlijn zodat het makkelijker wordt om e-books uit te lenen.

De Europese Commissie had in haar werkprogramma van 2015 aangegeven dat er in het najaar van 2015 een voorstel vanuit de Europese Commissie zou komen met betrekking tot de hervorming van het auteursrecht. Op 27 oktober 2015 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor het jaar 2016 gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat het voorstel voor de hervorming van het auteursrecht in december 2015 wordt verwacht. Het voorstel kan dus nog voor het eind van het jaar tegemoet worden gezien.

Dit voorstel van de Europese Commissie zal een voorstel voor nieuwe wetgeving zijn, dus het auteursrecht zal worden aangepast wanneer het wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen. Voor de leden van de VOB is het belangrijk of een uitzondering voor bibliotheken om e-books uit te lenen wordt opgenomen in het wetsvoorstel.

Reda-rapport aangenomen – jun 2015

Het eigen-initiatiefrapport van het Europees Parlement over de hervorming van het auteursrecht, ook wel het Reda-rapport genoemd, is op dinsdag 16 juni 2015 aangenomen in de Commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement.
De werkgroep Intellectueel Eigendomsrecht en Hervorming Auteursrecht binnen de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft een rapport uitgebracht over de hervorming van het auteursrecht binnen de EU. De eerste lezing van het rapport staat nu gepland voor 6 juli 2015.

In het rapport ‘Draft report on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society’ wordt gepleit voor een uitzondering die het bibliotheken toestaat om e-books te kopen en uit te lenen. De belangrijkste persoon achter dit rapport is de Europarlementariër Julia Reda. Het rapport wordt daarom ook omschreven als het Reda-rapport. Zie het nieuwsbericht.

E-books en auteursrecht – apr 2015

Op de internationale dag van het boek en de auteursrechten heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op 23 april 2015 belanghebbenden en de politiek geïnformeerd over het traject dat de VOB is gestart met betrekking tot het uitlenen van e-books. De VOB vindt de leenrechtregeling van toepassing moet zijn op e-books om uitlenen aan de leden van de openbare bibliotheek makkelijker te maken.
Allereerst heeft de VOB een procedure aangespannen om aan de rechter te vragen of het uitlenen van e-books onder de definitie van ‘uitlenen’ valt zoals gesteld in de Leenrechtrichtlijn 2006/115. In de uitgebreide uitleg ‘Toelichting op prejudiciële vragen‘ vindt u meer over deze procedure en het vonnis.
Ten tweede is de VOB een lobby gestart met betrekking tot de hervorming van het auteursrecht, die gepland is door de Europese Commissie. De VOB heeft de position papers ‘Het uitlenen van e-boeken door de openbare bibliotheek‘ en Engelse versie ‘Lending of e-books by public libraries‘ geschreven om het standpunt met betrekking tot het uitlenen van e-books nader toe te lichten.

Bibliotheken: modernisering auteursrecht noodzakelijk voor recht op e-lezen – april 2014

De Vereniging van Openbare Bibliotheken overhandigt op 23 april in Den Haag een petitie aan Marietje Schaake (lid van het Europees Parlement). Daarin pleit zij voor modernisering van het Europese auteursrecht, zodat bibliotheken makkelijker e-books kunnen uitlenen. De VOB heeft hierover het persbericht ‘Bibliotheken: modernisering auteursrecht noodzakelijk voor recht op e-lezen’ uitgedaan.

‘The right to E-Read’ – april 2014

Met de campagne ‘The right to E-Read’ wil EBLIDA aandacht vragen voor de belemmeringen die bibliotheken ondervinden in de digitale omgeving.

EBLIDA verzoekt de Europese Commissie om een heldere auteursrechtwetgeving die bibliotheken in staat stelt hun continue missie in de 21st eeuw te vervullen door alle burgers in de EU te voorzien van toegang tot kennis en informatie. Ongeacht de locatie: in de bibliotheek, offline of online.

Position paper ‘The right to e-read‘ (Eblida)

Reactie van het kabinet op de openbare raadpleging herziening van het auteursrechtelijk kader.

Openbare internetconsultatie auteursrecht – feb 2014

De Europese Commissie organiseert tot 5 maart 2014 een openbare internetconsultatie over de modernisering van het auteursrecht binnen de EU. Deze consultatie biedt bibliotheken en erfgoedinstellingen de mogelijkheid om auteursrechtelijke belemmeringen en gewenste oplossingsrichtingen voor hun functioneren in het digitale domein onder de aandacht van de Brusselse beleidsmakers te brengen.

Leenrecht en e-lending – 2013

In een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van OCW is geconcludeerd dat de leenrechtregeling alleen betrekking heeft op stoffelijke (fysieke) exemplaren van werken. En dat bovendien de bestaande Europese richtlijnen geen ruimte laten voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke regeling voor e-lending.

Aanbiedingsbrief ‘Rapport online uitlenen’ (OCW)