Ga door naar hoofdcontent
InformatieEvaluatie Wsob

Evaluatie Wsob

In 2015 is de huidige Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen tot stand gekomen. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. In deze wet wordt de digitalisering van de openbare bibliotheek georganiseerd.

Motie Asscher – bibliotheken in kleine gemeenten

In 2017 verzoekt de Tweede Kamer de regering, via de motie Asscher c.s., om te zorgen dat bibliotheken in kleine gemeenten behouden worden en dat er een plan komt om te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de bibliotheek. Als gevolg investeert het Rijk drie miljoen euro extra in (openbare) bibliotheken, waarmee er in twaalf kleine Nederlandse gemeenten een nieuwe bibliotheek komt of de bestaande bibliotheken behouden blijven. Op 11 februari 2020 publiceert de Raad van Cultuur het advies ‘Een bibliotheek voor iedereen’, waarin de Raad pleit voor een verzwaring van de bibliotheekwet en structurele investeringen.

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van OCW  het evaluatierapport van de bibliotheekwet (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie leidt tot het bibliotheekconvenant van de Rijksoverheid met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

Kabinet Rutte IV ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Eind 2021 wordt het regeerakkoord van kabinet Rutte-IV gepresenteerd met daarin de ambitie dat iedere gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening moet hebben. Staatssecretaris Uslu investeert structureel €60 miljoen in het bibliotheekstelsel en kondigt een wetswijziging aan van de Wsob. De bevorderingstaak voor gemeenten wordt omgezet in een zorgplicht voor gemeenten en provincies.