Evaluatie Wsob

Lees verder

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd.

De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus.

Evaluatie Wsob

 

Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken
Op 29 mei is de evaluatie via een schriftelijk overleg (SO) gegaan i.p.v. algemeen overleg (AO). Het schriftelijk verslag is op 24 augustus gepubliceerd met de antwoorden van de minister op de inbreng van de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS voor het schriftelijk overleg over de beleidsreactie en de evaluatie van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Kamerstuk 33 846, nrs. 56 en 57), de derde evaluatie van de wet op de vaste boekenprijs (Kamerstuk 32 300, nrs. 12, 14 en 15) en het beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en de evaluatie van de Koninklijke Bibliotheek (Kamerstuk 33 846, nr. 58).

Op donderdag 2 april heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 13 februari 2020 dienden Tweede Kamerleden Lodewijk Asscher (Partij van de Arbeid) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) schriftelijke kamervragen gericht aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in. Bekijk hier ‘Schriftelijke vragen – Het tekort aan openbare bibliotheken’ .

Minister van Engelshoven stuurde op 11 februari de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aan de Tweede Kamer met een advies van de Raad voor Cultuur. Zij gaat daarbij in op beide rapporten.

Bekijk hier de KamerbriefEvaluatie Wsob en advies Raad voor Cultuur‘ van de minister van OCW.

Advies

Op 11 februari publiceerde de Raad voor Cultuur (RvC) zijn advies Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk over de evaluatie bibliotheekwet (Wsob). Advies is er voor te zorgen dat elke gemeente de plicht krijgt om te zorgen voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening. Bekijk het nieuwsbericht Bibliotheekstelsel staat onder druk van de RvC en de media-aandacht.

Onderzoeksrapport

Het eindrapportEvaluatie Wet stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen‘ van KWINK Groep, Rebel en Panteia is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en gepubliceerd op 11 februari 2020.

Geen tijd om het hele rapport te lezen? Bekijk de infographic voor de conclusies en de uitdagingen die KWINK ziet voor de sector.

Bekijk onze gezamenlijke reactie met Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en SPN, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland ‘Samen werken aan een sterk netwerk‘ van 12 februari 2020. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op 17 februari met Evaluatie Wsob: bibliotheken gaan met hun tijd mee.