Ga door naar hoofdcontent
InformatieConcurrentie

Concurrentie

Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid ingegaan. Voor gemeentelijke bibliotheken kan deze wet consequenties hebben. Deze wet heeft geen gevolgen voor de meeste bibliotheken.

De Wet Markt en Overheid beoogt eerlijke concurrentie tussen private ondernemers en overheden of overheidsorganisaties te reguleren.

Economische activiteiten

Bibliotheken en PSO’s ontplooien steeds vaker economische activiteiten waarbij tegen betaling goederen of diensten worden aangeboden die passen bij de het beoogde dienstverleningspakket, maar die niet specifiek vallen onder de publieke taak van de organisatie. De wet geeft hierbij onder andere de volgende voorbeelden: het geven van (computer)cursussen, het verhuren van ruimten of vergaderzalen aan derden, het verhuren van CD’s, DVD’s en kunst, het exploiteren van ICT-producten (software en hardware) of het exploiteren van een horecavoorziening. Dit zijn voor bibliotheken en PSO’s herkenbare activiteiten. Echter niet alle organisaties vallen onder de werking van de wet.

Wie vallen onder de wet?

Voor organisaties in de bibliotheekbranche is de wet alleen van toepassing op de gemeentelijke bibliotheken en dat alleen als er sprake is van een beleidsbepalende invloed vanuit de overheid. Het criterium hiervoor is dat de overheid, de gemeente in dit geval, beslissend is in de keuze voor het bestuur van de organisatie.
Subsidierelaties vallen hier niet onder zodat alle andere openbare bibliotheken en PSO’s niet onder de werking van de wet vallen. Voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) is een uitzondering gemaakt in de wet.

Gedragsregels

De wet geeft een viertal gedragsregels waaraan de overheidsorganisaties zich dienen te houden:

  • Het doorberekenen van de integrale kosten van een economische activiteit;
  • Bevoordelingsverbod door overheden ten opzichte van hun overheidsorganisaties;
  • Verbod op exclusief gegevensverbruik;
  • Verbod op functievermenging: uitvoering en handhaving bijvoorbeeld.

Vooral de eerste gedragsregel zal van toepassing kunnen zijn. Onder integrale kosten vallen alle operationele kosten, afschrijvings- en onderhoudskosten en vermogenskosten. Als de bibliotheek economische activiteiten uitvoert die door de overheid officieel zijn aangemerkt als algemeen belang, dan vallen ook deze niet onder de werking van de wet.

Handhaving

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het naleven van de regels. Tot nu toe hanteren zij een piepsysteem waarbij, gezien de omvang van de problematiek, de bibliotheekbranche geen speerpunt is. Het kan echter voorkomen dat een lokale ondernemer last ondervindt van uw activiteiten en een klacht indient bij de ACM. In het uiterste geval kan dit leiden tot een last onder dwangsom om beëindiging van overtreding af te dwingen.

Meer informatie

Meer informatie op Wet Markt en Overheid.