Lees verder

Cao Stichting BibliotheekWerk verlengd – dec 2018

De Fondsen-cao SBW is per 1 januari 2019 met één jaar verlengd. Tijdens onze alv van 7 december 2017 is besloten de werkgeversbijdrage vast te leggen voor 2018 én 2019, omdat het Sociaal Contract loopt tot 1 juli 2019. In de eerste helft van 2019 wordt de inzet en rol van Stichting BibliotheekWerk geëvalueerd. Stichting BibliotheekWerk heeft nog een aantal activiteiten dat in 2019 doorloopt, zoals het HR-netwerk en medezeggenschap.

Tussentijdse wijzigingen cao – dec 2018

De cao-ledenvergadering van de VOB heeft op 6 december ingestemd de voorgestelde tussentijdse wijzigingen.

Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

  • structurele salarisverbetering van 1,5%;
  • en verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%.

Bekijk hier de complete cao-tekst per 1 januari 2019 incl. sociaal contract

Tussentijdse wijzigingen cao OB – juli 2018

De cao-gebonden werkgevers hebben tijdens de alv van de Vereniging van Openbare Bibliotheken op 14 juni ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen in de cao Openbare Bibliotheken.

Tekstuele wijzigingen

Een aantal artikelen is aangepast in verband met wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) per 1 januari 2018. Op de meeste punten betreft het een formaliteit en leiden de aanpassingen niet tot een verandering in de toepassing van de cao OB. Het enige punt waar de cao ook inhoudelijk moet worden aangescherpt betreft de loondoorbetaling bij ziekte in de eerste 52 weken. Deze verplichting gold voorheen ook al op grond van de bepaling in het Burgerlijk Wetboek. Verwachting is daarom dat ook deze aanpassing niet tot een andere toepassing van de cao leidt.

Aanpassing salaristabel Openbare Bibliotheken

Per 1 juli 2018 worden zoals elk half jaar de bedragen in de WML aangepast. Per 1 juli 2018 is het minimumloon voor een fulltime medewerker vastgesteld op €1594,20. Omdat de laagste trede van schaal 1 in de salaristabel lager is dan dit wettelijk minimum is aanpassing noodzakelijk. De cao rondt de bedragen af op hele euro’s, zodat de laagste trede van schaal 1 (nu €1591,-) per genoemde datum wordt gewijzigd in €1595,-.

Bekijk hier:

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017 en cao OB – jun 2017

Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Concreet betekent dit voor de salarisregeling van de cao Openbare Bibliotheken (OB) dat werknemers van 22 jaar die in de eerste of tweede trede zitten van de jeugdschaal per 1 juli het wettelijk minimumloon ontvangen. Per 1 juli is het minimumloon € 1565,40 per maand, in de cao afgerond op € 1566,-.

De overige bedragen in de jeugdschalen in de cao OB veranderen niet omdat ze nog steeds hoger zijn dan de verhoogde bedragen minimumjeugdloon.

Kijk hier voor de salaristabel per 1 juli 2017.

Verlaging en verhoging

De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassen minimumloon gaat in twee stappen omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen omhoog.  Op de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging na, wijzigt het minimumloon voor werknemers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar niet.Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd omlaag naar 21 jaar voor het volwassen minimumloon.

Lees voor meer informatie de factsheet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Compensatieregeling

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Met een compensatieregeling kunnen werkgevers rekenen op een tegemoetkoming volgens de systematiek die aansluit bij het reguliere lage-inkomensvoordeel (LIV) binnen de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar en het gemiddelde uurloon in het betreffende kalenderjaar. De compensatie wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en via de belastingdienst uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben. De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al ingaat per 1 juli 2017, wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Invulling loonruimte 2017 bekend – jan 2017

De leden en de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief zijn akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2017 als volgt in te vullen:

  • loonsverhoging: 1,4 %
  • verhoging eindejaaruitkering: 0,35%

Salaristabel 2016 bekend – dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemde op 10 december in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte over 2016. Ook de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief is akkoord met de invulling van de loonruimte.
De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Bekijk hier de salaristabel 2016. Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2016 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1,5 %
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,15%
  • Stijging pensioenpremie werkgevers: 0,1 %

Cao OB algemeen verbindend – sept 2015

De cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019, is in september 2015 algemeen verbindend verklaard (avv).

Nieuwe cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 – dec 2014

De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao voor openbare bibliotheken. De nieuwe cao Openbare Bibliotheken kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 – 30 juni 2019, net als het sociaal contract. Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u op vernieuwing cao.

Cao SBW algemeen verbindend – jun 2015

Op 30 juni heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot algemeen verbindendverklaring (avv) van de cao Stichting Bibliotheekwerk. De avv geldt tot en met 31 december 2018. Dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 2 juli 2015.