Cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.

De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.
Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2020 – 2022 (pdf).

Whitepaper voor VOB-leden over algemene aspecten cao-recht en cao OB

In opdracht van de VOB heeft AWVN een whitepaper geschreven over algemene aspecten van cao-recht en de betekenis daarvan voor werkgevers in de OB-branche.
De whitepaper geeft antwoord op de vraag wat een cao is en hoe de werkgever gebonden kan raken. Daarnaast gaat de whitepaper onder meer in op de reikwijdte en het karakter van een cao en besteedt het aandacht aan de (gevolgen van) samenloop van cao’s.

Aanpassingen

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij.

Veel gestelde vragen (FAQ)

De VOB heeft overzichten gemaakt met veel gestelde vragen (faq) over de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022:

faq cao OB 2020-2022 (update 13 december 2022).

Tekst cao OB

Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de tekst van de cao OB 2020-2022. Hierin staat onder andere beschreven:

  • werkingssfeer;
  • een loonstijging van 2% per 1 juli 2022;
  • een eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato), uit te betalen in maart 2022 aan werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij werkgever;
  • het vervallen van jeugdschalen per 1 juli 2020;
  • scholieren en studenten met een bijbaan (die per 1 januari 2022 onder de werkingssfeer van de cao OB vallen, maar voor wie het wettelijk minimum (jeugd)loon geldt; op hen zijn de cao-bepalingen over salaris en loonontwikkeling, de Salarisregeling OB en het functiewaarderingssysteem OB | KE niet van toepassing);
  • verlaging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% per 1 januari 2022 met een compensatieregeling (van 70%, 60%, 50%, 35% naar 25% in de periode 2022 t/m 2024);
  • invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • invoering van het functiewaarderingssysteem OB | KE per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • mantelzorg;
  • aanvulling IVA-uitkering.

Aanmelden cao

Cao-partijen melden de cao aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao OB 2020-2022 treedt, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020, formeel pas in werking op de dag die volgt op de dag waarop de minister van SZW een kennisgeving van ontvangst (kvo) stuurt aan cao-partijen.

Beschikbaar stellen

Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) én op grond van artikel 80 van de cao OB 2020-2022 verplicht om zowel de cao OB 2020-2022, als de cao SBW 2022-2023 (digitaal) beschikbaar te stellen aan hun werknemers.

Akkoord cao OB en cao SBW

Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord over de cao OB en cao SBW op 17 januari 2022.