Cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.

De looptijd van deze cao OB is van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.
Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2023 – 2024 (pdf).

Cao Openbare Bibliotheken 2023-2024 in werking getreden

Cao-partijen hebben de cao openbare bibliotheken 2023-2024 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 2 mei 2023. Hiermee is de cao OB 2023-2024 op 3 mei 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking getreden.

De salaristabellen per 1 januari 2023, 1 april 2023 en 1 juli 2023 zijn beschikbaar, evenals de FAQ’s en het akkoord over de cao OB 2023-2024.

Intentie van cao-partijen is om de cao OB 2023-2024 door SZW ook algemeen verbindend te laten verklaren (avv). Bij (werkgevers)vragen kan contact opgenomen worden met de helpdesk.

Akkoord bereikt over cao OB 2023-2024

Er is een akkoord over de nieuwe cao voor openbare bibliotheken. Op 27 maart 2023 vond een online alv plaats. Daar is door de VOB leden gestemd over het, begin maart 2023, door cao-partijen bereikte onderhandelingsresultaat over de cao OB 2023-2024. Een zeer grote meerderheid van de leden (ruim 95%) heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De leden van FNV en CNV deden dat al eerder, respectievelijk met 76% en 90% voor.

Wanneer is de cao-tekst beschikbaar?

Momenteel werken cao-partijen aan de nieuwe cao-teksten. Zodra deze gereed zijn, wordt de cao OB 2023-2024 geplaatst op onze website en aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naar verwachting duurt dit nog enkele weken. De cao treedt formeel pas met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking, nadat SZW een kennisgeving van ontvangst (kvo) aan cao-partijen heeft verzonden.

Inhoud cao-akkoord

Looptijd

De looptijd van de cao OB 2023-2024 is vijftien maanden. De cao gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 maart 2024.

Salaris

Per 1 januari 2023 worden:
– de onderste treden van de schalen 1 t/m 4 verhoogd naar het niveau van het verhoogde wettelijk minimumloon (afgerond op € 1.935 bruto per maand).

Per 1 april 2023 worden:
– de bruto maandsalarissen verhoogd met 2%;
– de bruto maandsalarissen daarna verhoogd met € 125 bruto.

Uitgangspunt daarbij is de salaristabel per 1 juli 2022.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2023 verhoogd tot 4% per jaar.

Reiskosten woon-werk

Per 1 januari 2023 bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,21 bruto per kilometer.

Hybride werken

De werkgever overlegt minimaal eens per drie jaar met zijn ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over gedeeltelijk op afstand werken. Is dat mogelijk en wenselijk, dan stellen zij met elkaar de kaders hiervoor vast. Indien de werknemer eenzijdig in opdracht van de werkgever verplicht op afstand werkt, heeft deze recht op een vergoeding van € 2,15 per dag.

Vrijwilligers

Cao-partijen vinden het belangrijk dat het artikel over de inzet van vrijwilligers (artikel 69 in de cao OB 2020-2022) in de hele OB-branche op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Daarom zijn afspraken gemaakt die beter aansluiten bij de actuele visie op de inzet van en het samenwerken met vrijwilligers. In de cao OB komt een toelichting op het artikel, die de bedoeling van cao-partijen weergeeft. Als in het overleg tussen werkgever en or/pvt toch een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over de inzet van vrijwilligers, melden zij dit aan cao-partijen.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgever en werknemer spannen zich optimaal in om te zorgen dat de werknemer gezond, vitaal en gemotiveerd kan (blijven) deelnemen aan het arbeidsproces. Bij voorkeur tot aan het pensioen. Soms lukt deelnemen aan het arbeidsproces niet zonder passende maatregelen. Werkgever en werknemer kunnen dan afspraken met elkaar maken over: job crafting; job carving; verlofsparen; deeltijdpensioen; een regeling vervroegde uittreding (RVU) of een generatieregeling.

Cao-partijen roepen werkgevers en werknemers op om:
– actief bij te dragen aan de uitvoering van het activiteitenplan ‘Creëer jouw eigen verhaal’ van Stichting BibliotheekWerk (SBW);
– gebruik te maken van de mogelijkheden en kansen die dat plan en de overige via SBW aangeboden coachingstrajecten bieden.

Bij duurzame inzetbaarheid hoort ook ontwikkeling. De VOB werkt aan de totstandkoming van een nieuwe brancheopleiding. Daarnaast wordt een verbeterde versie van Bibliotheek Campus ontwikkeld.

Protocol

Cao-partijen gaan in 2023 en 2024 in overleg, onderzoek doen en/of evalueren over:
– (duurzame) mobiliteit;
– diversiteit & inclusie;
– modernisering en actualisering sociaal-organisatorische regelingen (waaronder sociaal plan, evaluatie functioneren en sociale veiligheid);
– monitoring en evaluatie jaarurensystematiek;
– flexibiliteit en werkzekerheid / eerlijke beloning;
– structureren en herformuleren van de cao-tekst.

Vragen?

Zodra de tekst van de cao OB 2023-2024 gereed is, staan ook de aangepaste FAQ’s op de website.
Neem bij vragen over de cao contact op met de Helpdesk Werkgeverszaken helpdesk@debibliotheken.nl

Whitepaper voor VOB-leden over algemene aspecten cao-recht en cao OB

In opdracht van de VOB heeft AWVN een whitepaper geschreven over algemene aspecten van cao-recht en de betekenis daarvan voor werkgevers in de OB-branche.
De whitepaper geeft antwoord op de vraag wat een cao is en hoe de werkgever gebonden kan raken. Daarnaast gaat de whitepaper onder meer in op de reikwijdte en het karakter van een cao en besteedt het aandacht aan de (gevolgen van) samenloop van cao’s.

Aanpassingen

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij.

Veel gestelde vragen (FAQ)

De VOB heeft overzichten gemaakt met veel gestelde vragen (faq) over de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022:

faq cao OB 2020-2022 (update 13 december 2022).

Tekst cao OB

Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de tekst van de cao OB 2020-2022. Hierin staat onder andere beschreven:

  • werkingssfeer;
  • een loonstijging van 2% per 1 juli 2022;
  • een eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato), uit te betalen in maart 2022 aan werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij werkgever;
  • het vervallen van jeugdschalen per 1 juli 2020;
  • scholieren en studenten met een bijbaan (die per 1 januari 2022 onder de werkingssfeer van de cao OB vallen, maar voor wie het wettelijk minimum (jeugd)loon geldt; op hen zijn de cao-bepalingen over salaris en loonontwikkeling, de Salarisregeling OB en het functiewaarderingssysteem OB | KE niet van toepassing);
  • verlaging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% per 1 januari 2022 met een compensatieregeling (van 70%, 60%, 50%, 35% naar 25% in de periode 2022 t/m 2024);
  • invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • invoering van het functiewaarderingssysteem OB | KE per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • mantelzorg;
  • aanvulling IVA-uitkering.

Aanmelden cao

Cao-partijen melden de cao aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao OB 2020-2022 treedt, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020, formeel pas in werking op de dag die volgt op de dag waarop de minister van SZW een kennisgeving van ontvangst (kvo) stuurt aan cao-partijen.

Beschikbaar stellen

Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) én op grond van artikel 80 van de cao OB 2020-2022 verplicht om zowel de cao OB 2020-2022, als de cao SBW 2022-2023 (digitaal) beschikbaar te stellen aan hun werknemers.

Akkoord cao OB en cao SBW

Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord over de cao OB en cao SBW op 17 januari 2022.