Cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.

De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2020 – 2022 (pdf).  

De VOB heeft overzichten gemaakt met veel gestelde vragen (faq) over de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022:

faq cao OB 2020-2022 (update 19 april 2022)

Tekst cao OB

Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de tekst van de cao OB 2020-2022. Hierin staat onder andere beschreven:

  • werkingssfeer;
  • een loonstijging van 2% per 1 juli 2022;
  • een eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato), uit te betalen in maart 2022 aan werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij werkgever;
  • het vervallen van jeugdschalen per 1 juli 2020;
  • scholieren en studenten met een bijbaan (die per 1 januari 2022 onder de werkingssfeer van de cao OB vallen, maar voor wie het wettelijk minimum (jeugd)loon geldt; op hen zijn de cao-bepalingen over salaris en loonontwikkeling, de Salarisregeling OB en het functiewaarderingssysteem OB | KE niet van toepassing);
  • verlaging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% per 1 januari 2022 met een compensatieregeling (van 70%, 60%, 50%, 35% naar 25% in de periode 2022 t/m 2024);
  • invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • invoering van het functiewaarderingssysteem OB | KE per 1 januari 2022 (implementatie t/m 31 december 2022);
  • mantelzorg;
  • aanvulling IVA-uitkering.

Aanmelden cao

Cao-partijen melden de cao aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao OB 2020-2022 treedt, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020, formeel pas in werking op de dag die volgt op de dag waarop de minister van SZW een kennisgeving van ontvangst (kvo) stuurt aan cao-partijen.

Beschikbaar stellen

Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) én op grond van artikel 80 van de cao OB 2020-2022 verplicht om zowel de cao OB 2020-2022, als de cao SBW 2022-2023 (digitaal) beschikbaar te stellen aan hun werknemers.

Aanpassingen

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij.

Akkoord cao OB en cao SBW

Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord over de cao OB en cao SBW op 17 januari 2022.