Ga door naar hoofdcontent
InformatieCao openbare bibliotheken

Cao openbare bibliotheken

In de cao openbare bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche openbare bibliotheken.

De looptijd van deze cao OB is van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.
Bekijk hier de cao openbare bibliotheken 2023 – 2024 (pdf).

Inwerkingtreding en algemeen verbindend verklaring

Cao-partijen hebben de cao openbare bibliotheken 2023-2024 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 2 mei 2023. Hiermee is de cao OB 2023-2024 op 3 mei 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking getreden.

De salaristabellen per 1 januari 2023, 1 april 2023, 1 juli 2023 en 1 januari 2024 zijn beschikbaar, evenals de FAQ’s en het akkoord over de cao OB 2023-2024.

De cao OB 2023-2024 is met ingang van 12 januari 2024 algemeen verbindend verklaard. ‘Algemeen verbindend verklaring’ betekent dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat de cao OB geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector. Daarbij gaat het om de georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan.
Zie voor de officiële bekendmaking de Staatscourant.

Bij (werkgevers)vragen kan contact opgenomen worden met de helpdesk.

Beschikbaarheid cao

Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) én op grond van artikel 73 van de cao OB 2023-2024 verplicht om de cao OB 2023-2024 (digitaal) beschikbaar te stellen aan hun werknemers.

Whitepaper voor VOB-leden over algemene aspecten cao-recht en cao OB

In opdracht van de VOB heeft AWVN een whitepaper geschreven over algemene aspecten van cao-recht en de betekenis daarvan voor werkgevers in de OB-branche. De whitepaper geeft antwoord op de vraag wat een cao is en hoe de werkgever gebonden kan raken. Daarnaast gaat de whitepaper onder meer in op de reikwijdte en het karakter van een cao en besteedt het aandacht aan de (gevolgen van) samenloop van cao’s.

Vragen?

Neem contact op met de Helpdesk Werkgeverszaken.