Cao Openbare Bibliotheken per 1-1-2018

Lees verder

Als u bent ingelogd, kunt u bij de artikelen de extra toelichtingen van de VOB zien.

Colofon

ONDERDEEL A1 – ALGEMEEN GEDEELTE CAO

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

 • Art. 1 Definities
 • Art. 2 Citeertitel en karakter cao
 • Art. 3 Werkingssfeer
 • Art. 4 Aard van de arbeidsovereenkomst
 • Art. 5 Proeftijd
 • Art. 6 is vervallen (arbeidsovereenkomst zonder vaste werktijd)
 • Art. 6a Detachering
 • Art. 6b Telewerken
 • Art. 7 Omvang loonbetaling
 • Art. 8 Inhoud arbeidsovereenkomst
 • Art. 9 Wettelijk geregistreerd partner en relatiepartner

Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen

 • Art. 10 Salaris
 • Art. 11 Vergoeding overwerk
 • Art. 12 Vergoeding onregelmatige dienst
 • Art. 13 Fietsenplan
 • Art. 14 Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Art. 15 Vacant
 • Art. 16 Vacant
 • Art. 17 Vergoeding waarneming hogere functie
 • Art. 18 Vergoeding tijdelijke waarneming andere taken
 • Art. 19 Mobiliteitstoeslag
 • Art. 20 Arbeidsmarkttoeslag

Hoofdstuk III Werk- en rusttijden

 • Art. 21 Werktijden
 • Art. 22 Vormgeving 36-urige werkweek
 • Art. 23 Overwerk
 • Art. 24 Werktijdenschema
 • Art. 25 Invalkrachten
 • Art. 26 Verplichte rusttijd en vrije dagen

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof

 • Art. 27 Vakantierecht
 • Art. 27a Verlofregistratie
 • Art. 28 Opnemen vakantie
 • Art. 29 Tijdstip vakantie
 • Art. 30 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie
 • Art. 31 Burgerlijk Wetboek
 • Art. 32 Vakantietoeslag
 • Art. 33 Werkzaamheden op zon- en feestdagen
 • Art. 34 Openstelling op zon- en feestdagen
 • Art. 35 Arbeid en zorg
 • Art. 36 Bijzonder verlof
 • Art. 37 Voorwaarden verlof op grond van de Waz

Hoofdstuk V Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

 • Art. 38 Melding ziekte
 • Art. 39 Salariëring tijdens arbeidsongeschiktheid
 • Art. 40 Zorgverzekering

Hoofdstuk VI Voorzieningen voor vakorganisaties

 • Art. 41 Faciliteiten vakorganisaties
 • Art. 42 Verlof voor vakbondsactiviteiten
 • Art. 43 Voorwaarden vakbondsverlof
 • Art. 44 Ontslag kaderlid vakorganisatie

Hoofdstuk VII Sociaal-organisatorische regelingen

 • Art. 45 Wervings- en aanstellingsbeleid
 • Art. 46 Scholings- en loopbaanbeleid
 • Art. 47 RI&E Openbare Bibliotheken
 • Art. 48 Vrijwilligerswerk
 • Art. 49 Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan
 • Art. 50 Functioneringsgesprekken
 • Art. 51 Beoordelingsregeling
 • Art. 51A Levensfasebewust personeelsbeleid
 • Art. 51B Aandacht voor werknemers met een arbeidsbeperking

Hoofdstuk VIII Verplichtingen werknemer

 • Art. 52 Andere werkzaamheden
 • Art. 53 Geheimhouding
 • Art. 54 Nevenfuncties/ bijbanen
 • Art. 55 Aannemingen en leveringen
 • Art. 56 Bijscholing

Hoofdstuk IX Verplichtingen werkgever

 • Art. 57 Beschikbaarheid cao
 • Art. 58 Informatie aan de werknemer
 • Art. 59 Informatie aan gerede kandidaten over vacature

Hoofdstuk X Vergoeding kosten en gratificaties

 • Art. 60 Reis- en verblijfkosten
 • Art. 61 Verhuiskosten/ Reiskosten woon-werk- verkeer
 • Art. 62 Jubileumgratificatie
 • Art. 63 Instellingsgebonden gratificatieregeling
 • Art. 64 Studiefaciliteiten

Hoofdstuk XI Medezeggenschap

 • Art. 65 Personeelsvertegenwoordiging
 • Art. 66 en 67 vacant

Hoofdstuk XII Regelingen bij conflicten

 • Art. 68 Schorsing
 • Art. 69 Geschillenregeling

Hoofdstuk XIII Einde dienstverband

 • Art. 70 Beëindiging van het dienstverband
 • Art. 71 Overlijden van de werknemer
 • Art. 72 Postcontractueel beding Ziektewet
 • Art. 73 Vacant
 • Art. 74 Vervroegde pensionering

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen

 • Art. 75 Ontheffing
 • Art. 76 Eindejaarsuitkering/ instellingsgebonden gratificatieregeling
 • Art. 77 Duur van de cao
 • Art. 78 Loonruimte
 • Art. 79 Jaarlijks overleg
 • Art. 80 Vacant
 • Art. 81 Sociaal contract
 • Art. 82 Protocolafspraken

ONDERDEEL A2 – BIJLAGEN

Bijlage A: Salarisregeling Openbare Bibliotheken (ex art. 10)

 • Art. 1 Begripsbepalingen
 • Art. 2 Functiewaardering
 • Art. 3 Bepaling salaris
 • Art. 4 Periodieke verhoging
 • Art. 5 Salaris bij bevordering naar hogere functie
 • Art. 6 Inhouden periodiek
 • Art. 7 Extra periodieken
 • Art. 8 Bepaling salaris adjunct-directeuren en directeuren
 • Art. 9 Structuur salarisschalen en salaristabellen

Bijlage B: Regeling overwerk en overwerkvergoeding (ex artikel 11)

 • Bijlage B: Regeling overwerk en overwerkvergoeding (ex art. 11)

Bijlage C: Kaderregeling werktijden (ex artikel 22)

 • Kaderregeling werktijden
 • Art. 1 Vaststellen, wijzigen of intrekken werktijdenregeling
 • Art. 2 Inroosteren door werknemers zelf
 • Art. 3 Werktijden overige functies
 • Art. 4 Pauzes en rusttijden

Bijlage D: Regeling Sociaal Plan

 • Uitgangspunten
 • D.1. Algemene bepalingen
 • D.2. Naar ander werk bij werkgever
 • D.3. Naar werk bij andere werkgever
 • D.4. Procedure en voorzieningen bij uitdiensttreding
 • D.5. Bezwarencomissie
 • D.6. Slotbepalingen

Bijlage E: Regeling studiefaciliteiten (ex artikel 64)

 • Art. 1 Begripsomschrijving
 • Art. 2 Algemene voorwaarden
 • Art. 3 Studieverlof
 • Art. 4 Tegemoetkoming studiekosten
 • Art. 5 Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten

Bijlage F: Nadere regeling van de Vaste Commissie van Advies Inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen (ex artikel 69)

 • Bijlage F: Regeling Commissie van Advies Inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen (ex art. 69)

Bijlage I: Regeling vergoeding verhuiskosten (ex artikel 61)

 • Art. 1 Begripsomschrijvingen
 • Art. 2 Verhuiskostenvergoeding bij indiensttreding
 • Art. 3 Verhuiskostenvergoeding bij verhuizing op medisch advies
 • Art. 4 Vervallen van verhuiskostenvergoeding
 • Art. 5 Aard en omvang van de aanspraak
 • Art. 6 Berekening transportkosten
 • Art. 7 Betaalbaarstelling vergoeding
 • Art. 8 Voorschotregeling

Bijlage J: Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer (ex artikel 61)

 • Art. 1 Begripsomschrijvingen
 • Art. 2 Aanspraak op tegemoetkoming
 • Art. 3 Noodzakelijk te maken reiskosten

Bijlage L: Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (ex artikel 14)

 • Art. 1 Bronnen
 • Art. 2 Bestedingsdoelen
 • Art. 3 Waarde van een uur in geld
 • Art. 4 Totstandkoming keuze
 • Art. 5 Deeltijd
 • Art. 6 Administratie van afspraken

Bijlage M: Ontheffingsregeling

 • Art. 1 Procedure
 • Art. 2 Aanvullende voorwaarden bij partieel ontheffingsverzoek
 • Art. 3 Beoordelingskader
 • Art. 4 Klachtenprocedure