Bibliotheken en andere domeinen

Lees verder

Lokale bibliotheekorganisaties, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen samen één netwerk van openbare bibliotheken, dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties.

Bibliotheek in culturele domein

De trend om bibliotheken onder te brengen in multifunctionele organisaties en/of accommodaties zet door.

Steeds meer bibliotheken werken samen met andere (culturele) organisaties.

Agenda Cultuur 2017-2020 en verder – apr 2015

Op 8 april bood de Raad voor Cultuur haar advies ‘Agenda Cultuur 2017-2020 en verder‘ aan minister Bussemaker aan. De bibliotheek maakt met de komst van de bibliotheekwet geen onderdeel meer uit van de culturele basis infrastructuur. De VOB heeft de gelegenheid genomen om bij de adviesaanvraag van de minister, mogelijkheden die de openbare bibliotheek voor cultuurbeleid en de culturele basinfrastructuur nader onder de aandacht van de Raad voor Cultuur te brengen.

De Raad heeft dit signaal overgenomen en adviseert als volgt over toegang tot cultuur: “Betrek bij beleid over de toegang tot en spreiding van culturele voorzieningen de keuzes die stedelijke regio’s zelf maken. Lokale profilering kan ertoe leiden dat specifiek cultureel aanbod niet meer in een stedelijke regio aanwezig is. De toegang tot een basisniveau aan voorzieningen op het gebied van bibliotheken, educatie en participatie dient echter altijd gewaarborgd te zijn.”

Cultuur herwaarderen – mrt 2015

Op 5 maart publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwste verkenning ‘Cultuur herwaarderen‘.

Afstand tot de bibliotheek neemt toe – feb 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 25 februari dat de afstand tot de bibliotheek toeneemt. Het CBS gaat uit van 1030 bibliotheken in 2014 en 1070 in 2012. Deze cijfers vragen om een nuancering, want het aanbod in bibliotheekvoorzieningen wordt steeds gevarieerder.
In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen.

Publicatie ‘De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid’ – feb 2015

Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio. Dat waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht voor Kunsten ’92 hoe de verschillende provincies die taken hebben ingevuld.

De ambities lopen ver uiteen. Wat betekent het voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen? Klik om publicatie De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid te lezen.

Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om een leven lang te leren?

Bibliotheken in sociale domein

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of weinig digitale vaardigheden ondersteund worden?

Bibliotheken zijn nog steeds de laagdrempelige plek waar iedereen komt. Voormalig minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei het al in de ‘Monitor Bibliotheekwet 2015‘: “De openbare bibliotheek is een publieke voorziening die gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen. Dat is een belangrijke waarde in een tijd waarin de sociale cohesie onder druk staat.”

SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en KB bundelen krachten om ouderen digitaal vaardig te maken – dec 2017

Op 13 december ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een overeenkomst, voor de duur van een jaar, om samen te werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. Bekijk het persbericht en de samenwerkingsovereenkomst.

Een miljoen mensen in Nederland zijn digibeet. Het op 12 november verschenen rapport ‘De sociale staat van Nederland 2017‘ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) benoemt de groep ‘voor wie het moeilijk of onmogelijk is om met internet om te gaan, e-mails te versturen, of anderszins te communiceren via sociale media’.

Slotbijeenkomst Living Labs – mrt 2017

Afgelopen zes maanden werkten openbare bibliotheken, UWV en Stichting Lezen & Schrijven intensief samen in zogenaamde living labs. In deze living labs werden de krachten gebundeld om mensen op de arbeidsmarkt betere kansen te geven. want, alles begint met taal. De drie organisaties deelden de opbrengsten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de slotbijeenkomst van 29 maart.

Staatssecretaris Klijnsma was erbij om de resultaten in ontvangst te nemen. Ze vindt dit belangrijk: “Ik ben een grote fan van de bibliotheek en van Lezen & Schrijven omdat die allebei heel goed werk doen. Ik weet dat als je niet goed kunt lezen en schrijven, je de boot mist.”

Kijk naar de foto’s slotbijeenkomst Living Labs van 29 maart 2017.

Living Labs – febr 2016

In zeven arbeidsmarktregio’s van het UWV met ruim 20 openbare bibliotheken werd, met hulp van zes consulenten van St. Lezen & Schrijven, gewerkt aan het versterken van de positie van mensen op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat het veelal gaat om het versterken van basisvaardigheden. En dan is de taal het eerste waar het om draait. De 7 arbeidsmarktregio’s zijn de Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek.

Samenwerking VOB, UWV en Stichting Lezen en Schrijven – jun 2016

Vrijdag 3 juni 2016 tekenden UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven een samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk via pilotprogramma’s in vijf arbeidsmarktregio’s te verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken elkaar kunnen versterken. Om laaggeletterden en niet-digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken van werk en het deelnemen in het arbeidsproces.

Printen

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2018

Bibliotheken zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder.
Arthur Schellekens in ons Jaarplan 2018: “De bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Bibliotheken werken samen met onderwijs en maatschappelijke partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoeften en vermogen.

Survey on Non-Formal and Informal Learning Activities in Public Libraries in Europe – 2016

EBLIDA en de Letse Library Association voerden een onderzoek uit naar informele leeractiviteiten in de openbare bibliotheken in 2016. Bekijk hier de resultaten.

‘Een leven lang leren in de Bibliotheek’ – 2015

In één minuut neemt de Koninklijke Bibliotheek (KB) u mee naar de Bibliotheek als plek van lezen en leren, voor alle leeftijden van 0-101 jaar. Met de video ‘Een leven lang leren in de Bibliotheek’ om de gemeente of andere lokale partners een beeld van de bibliotheek als open leeromgeving te geven, een plek om te leren voor alle leeftijden.

Printen

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2019