Ga door naar hoofdcontent
InformatieBibliotheekconvenant

Bibliotheekconvenant

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Koninklijke Bibliotheek, De Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken afspraken gemaakt over de bijdrage van de openbare bibliotheekvoorzieningen aan de maatschappelijke opgaven (1) geletterde samenleving, (2) participatie in de informatiesamenleving en (3) een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek.

Maatschappelijke opgaven

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de focus op drie maatschappelijke opgaven, waarbij er een grote rol is weggelegd voor bibliotheken voor:

Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid en leesplezier:

De bibliotheek speelt van oudsher een belangrijke rol bij leesbevordering. Er komt een extra impuls om met name bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige achtergrond het lezen te stimuleren. Partijen zetten zich in om succesvolle programma’s zoals de Bibliotheek op school door te ontwikkelen en bij te dragen aan het Leesoffensief, waarin ook het onderwijs een essentiële rol heeft.

Participatie in informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap:

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale samenleving. Alle bibliotheken hebben aan het einde van het convenant een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen bijvoorbeeld terecht kunnen met vragen over de digitale overheid, cursusaanbod en ondersteuning.

Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid:

Bibliotheken dragen als partner in lokale en regionale leernetwerken bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, die is gericht op basisvaardigheden en arbeidsparticipatie. Er wordt er een interactief leer- en ontwikkelplatform opgezet voor de gebruikers van bibliotheken, met inloopscholen en makerplaatsen in bibliotheken.

Toekomst van de bibliotheek

Om deze rol goed te kunnen vervullen, is er een robuust bibliotheekstelsel nodig, In het convenant staat daarom ook beschreven wat er nodig is om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen:

  • bibliotheken blijven goed bereikbaar en toegankelijk;
  • bibliotheken kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel en vrijwilligers;
  • er komt een collectief landelijk bibliotheeksysteem;
  • samenwerking, certificering en monitoring en innovatie zijn belangrijke randvoorwaarden.

Netwerkagenda

De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. In de Netwerkagenda komen alle onderwerpen samen waaraan het bibliotheekstelsel werkt. Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging.