Wsob

Bibliotheekconvenant

Lees verder

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek.

Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur Een bibliotheek voor iedereen.
Bekijk hier:

Maatschappelijke opgaven

In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de focus op drie maatschappelijke opgaven, waarbij er een grote rol is weggelegd voor bibliotheken voor:

 • Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid en leesplezier:
  De bibliotheek speelt van oudsher een belangrijke rol bij leesbevordering. Er komt een extra impuls om met name bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige achtergrond het lezen te stimuleren. Partijen zetten zich in om succesvolle programma’s zoals de Bibliotheek op school door te ontwikkelen en bij te dragen aan het Leesoffensief, waarin ook het onderwijs een essentiële rol heeft.
 • Participatie in informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap:
  Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale samenleving. Eind 2021 hebben alle bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen bijvoorbeeld terecht kunnen met vragen over hun belastingaangifte en is het cursusaanbod geïntensiveerd.
 • Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid:
  Bibliotheken dragen als partner in lokale en regionale leernetwerken bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, die is gericht op basisvaardigheden en arbeidsparticipatie. Daartoe wordt het landelijk dekkende programma Bibliotheek en basisvaardigheden voortgezet en uitgebouwd. Daarnaast wordt er een interactief leer- en ontwikkelplatform opgezet voor de gebruikers van bibliotheken, met inloopscholen en makerplaatsen in bibliotheken.behoefte van burgers om een leven lang te kunnen leren.

Toekomst van de bibliotheek

Om deze rol goed te kunnen vervullen, is er een robuust bibliotheekstelsel nodig, In het convenant staat daarom ook beschreven wat er nodig is om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen:

 • bibliotheken blijven goed bereikbaar en toegankelijk;
 • bibliotheken kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel (inclusief vrijwilligers);
 • er komt een collectief landelijk bibliotheeksysteem;
 • samenwerking, certificering en monitoring en innovatie zijn belangrijke randvoorwaarden.

De partijen die het convenant ondertekenden zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), KB nationale bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN).