Ga door naar hoofdcontent
InformatieBelangenbehartiging

Belangenbehartiging

Iedereen moet toegang hebben tot de openbare bibliotheek als basisvoorziening

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zet zich in om de belangen van alle openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen te behartigen bij de politiek, beleidsmakers en bij publieke en private organisaties.

Volwaardige bibliotheekvoorzieningen dragen bij aan een veerkrachtige, vaardige en vitale samenleving en zijn onmisbaar in de aanpak van laaggeletterdheid, bij het vergroten van kansengelijkheid en in het behoud van de leefbaarheid van de gemeenschap. De maatschappelijk-educatieve bibliotheek is de meest laagdrempelige basisvoorziening waar mensen terecht kunnen voor lezen, ontwikkelen van basisvaardigheden, kennis en informatie, cultuurparticipatie en -educatie, zelfontplooiing, ontmoeting en debat. De bibliotheek is de zuurstof voor alle inwoners als aantrekkelijke ontmoetingsplek en dient als motor voor ontwikkeling.

De samenleving wordt steeds complexer. Mensen ervaren een grote afstand tot de overheid en lopen vast in (digitale) systemen en procedures. Bibliotheken spelen als informatiespecialist, als educatieve instelling en publieke ruimte een essentiële rol om te zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen. Daarom pleit de VOB voor:

  • Een volwaardige bibliotheekvoorziening is een onmisbare basisvoorziening voor een veerkrachtige, vaardige en vitale samenleving. De VOB pleit daarom voor structurele bekostiging om toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen te garanderen.
  • De bibliotheek is er voor iedereen en onderdeel van het minimaal voorzieningsniveau dat nodig is voor het stimuleren van brede welvaart. Samen met gemeenten zorgen we voor een gegarandeerde bekostiging, die we verankeren in de wet.
  • Ieder kind in de kinderopvang, het voorschoolse, primair en voortgezet onderwijs moet kunnen rekenen op de expertise, collectie en (digitale) ondersteuning vanuit de bibliotheek. We verankeren dit in de wet en waarborgen daarmee structurele samenwerking tussen kinderopvang, onderwijspartners en openbare bibliotheken.
  • Ouders krijgen bij de geboorteaangifte het gratis bibliotheeklidmaatschap voor hun kind aangeboden. Hiermee leveren we een concrete bijdrage aan het verkleinen van onderwijsachterstanden en het vergroten van kansengelijkheid.

Herstel en versterking van het bibliotheekstelsel

Vanaf 2025 wordt er structureel €54 miljoen geïnvesteerd in het fysieke bibliotheekwerk. Gemeenten kunnen voor 2023 en 2024 een specifieke uitkering aanvragen voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen, het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande bibliotheekvoorzieningen en voor de verruiming van de bemande openingstijden met minimaal 10 uren per week.