Arrest e-books

Lees verder

Behandeling op 10 november – okt 2016

Het Europese Hof heeft bekend gemaakt dat de wijzing van het arrest plaatsvindt op 10 november 2016 om 09:30 uur in de zittingzaal van het Europese Hof van Justitie.

VOB blij met Conclusie Advocaat-Generaal CJEU – jun 2016

De VOB heeft de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar van 16 juni 2016 grondig bestudeerd en wacht nu het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg af.

Naar verwachting doet het Europese Hof van Justitie (CJEU) eind 2016 een uitspraak. Zodra het arrest er is, zal de VOB in constructief overleg treden met de Stichting Leenrecht om de effecten van het vonnis verder uit te werken.

Kort samengevat is M. Szpunar van mening dat de uitlening van e-books gelijkwaardig is aan de uitlening van traditionele papieren boeken. Daarbij stelt hij dat de openbare-uitleenexceptie een legitieme doelstelling van algemeen belang dient, namelijk het voor iedereen toegankelijk maken van wetenschap en cultuur. Op het gebied van verspreiding van kennis en informatie vervullen de bibliotheken al duizenden jaren een belangrijke rol. Indien de bibliotheken niet mee mogen gaan in de digitale ontwikkelingen, lopen zij het risico om buitenspel te komen staan.

Ook heeft de Advocaat-Generaal weinig vertrouwen in de wetten van markt voor wat betreft digitale uitlening. Dit maakt het volgens hem noodzakelijk dat e-books onder het leenrecht komen te vallen.

Communiqué KB en VOB over gevolgen van arrest van het Europese Hof.

Persbericht ‘Europees Hof besluit: Leenrecht e-book gelijk aan papieren boek

Persbericht ‘De uitlening van een e-book kan onder bepaalde omstandigheden worden gelijkgesteld aan de uitlening van een traditioneel boek‘ (HvJEU).
Press release ‘The lending of an electronic book (e-book) may, under certain conditions, be treated in the same way as the lending of a traditional book‘ (HvJEU).

Pressrelease ‘European Court decides: ‘Lending rights for e-books the same as for paper books‘.

Datum conclusie verschoven – mei 2016

De Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft zijn aangekondigde conclusie van 2 juni naar 16 juni verschoven.

Conclusie en uitspraak – april 2016

Op 2 juni 2016 neemt de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie zijn conclusie.

Naar verwachting doet het Europese Hof dan eind 2016 een uitspraak.

Verslag pleitzitting 9 maart 2016 bij Europese Hof

Tijdens de pleitzitting bij het Europese Hof van Justitie op 9 maart 2016 hebben VOB, NUV, Stichting Lira en Stichting Pictoright hun standpunt op het uitlenen van e-books bepleit. Ook hebben meerdere Europese lidstaten en de Europese Commissie van zich laten horen. Bekijk het verslag ‘Pleitzitting 9 maart 2016 bij Europese Hof over uitlenen e-books door bibliotheken’ en de pleitnota van VOB (inloggen rechtsboven in).

Naar de pleitzitting – mrt 2016

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) reisde op 9 maart 2016 af naar de pleitzitting samen met vertegenwoordigers van de Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pictoright, Cedar, NDP Nieuwsmedia, Vereniging van Letterkundigen (VvL), de Koninklijke Bibliotheek (KB), EBLIDA, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en studenten van de UvA en UL.

Aankondiging pleidooi Europees Hof 9 maart – jan 2016

Op 9 maart 2016 dient bij het Europese Hof in Luxemburg de zaak die de VOB heeft aangespannen tegen de Stichting Leenrecht. Het gaat om vragen aan Europese Hof van Justitie over het uitlenen e-books door openbare bibliotheken. Bekijk de aankondiging van de pleitzitting prejudiciële zaak C-174/15.

Vonnis Haagse rechtbank – april 2015

De Haagse Rechtbank heeft op 1 april vonnis gewezen in de zaak tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Stichting Leenrecht (SL). De Haagse rechtbank heeft in het vonnis de prejudiciële vragen gepubliceerd.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken is verheugd dat het Europese Hof zich gaat buigen over deze zaak en dat deze procedure zal leiden tot een principiële uitspraak die ook openbare bibliotheken in andere Europese landen aangaat. De VOB heeft het persbericht ‘Vonnis Haagse rechtbank: vragen aan Europese Hof van Justitie over het uitlenen e-boeken door openbare bibliotheken’ en in het Engels Judgement District Court of The Hague ‘Questions to European Court of Justice about the lending out of e-books by public libraries’ uitgedaan.

‘Toelichting op prejudiciële vragen’

Vonnis uitlenen e-books weer uitgesteld – febr 2015

De Haagse Rechtbank heeft op 18 februari 2015 bekend gemaakt dat het vonnis in de zaak tussen de VOB en de Stichting Leenrecht over het uitlenen van e-books is aangehouden.
Het vonnis proefprocedure e-books is nu gepland op 1 april 2015.

Vonnis uitlenen e-books uitgesteld – jan 2015

De Haagse Rechtbank heeft op 7 januari 2015 bekend gemaakt dat het vonnis in de zaak tussen de VOB en de Stichting Leenrecht over het uitlenen van e-books is aangehouden tot 18 februari 2015.

Haagse Rechtbank houdt vonnis e-books aan – nov 2014

De Haagse Rechtbank heeft het vonnis met vragen aan het Europese Hof van Justitie over het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken aangehouden tot 7 januari 2015.

Interview ‘Copyright hervormen? Stap naar het EU-Hof!‘ (Computerworld).

Naar het Hof van Justitie in Luxemburg – okt 2014

De Haagse Rechtbank gaat vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie over het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken. De Haagse Rechtbank gaat het vonnis met definitieve vragen formuleren op 26 november 2014.

Europese Hof van Justitie aanzet over uitlenen e-boeken openbare bibliotheken – sept 2014

De Haagse Rechtbank gaat vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie over het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken.De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) spande een proefprocedure aan tegen de Stichting Leenrecht die draait om de vraag of e-books onder het leenrecht vallen of niet. De Haagse rechtbank heeft op 3 september 2014 het vonnis bekend gemaakt. De VOB heeft het persbericht ‘Europese Hof van Justitie aan zet over het uitlenen e-boeken door openbare bibliotheken‘ uitgedaan.

Zitting – 27 mei 2014

Op 27 mei 2014 heeft bij de Haagse rechtbank de zitting plaatsgevonden. Tijdens de zitting ging het vooral over nut en noodzaak van het verzoek van de VOB aan de rechtbank om over deze kwestie direct vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie EU, omdat alleen dit college de gewenste duidelijkheid kan geven. Uit de reacties op de standpunten van de partijen bleek dat Haagse rechters zich bewust zijn van het principiële karakter van de zaak en dat een snelle duidelijkheid in deze kwestie gewenst is.

Omdat Stichting Leenrecht in deze proefprocedure geen inhoudelijk standpunt inneemt en zich refereert aan het oordeel van de rechtbank, zijn de Nederlandse Uitgeversverbond (NUV), Stichting Lira en Pictoright als belanghebbende partijen namens uitgevers en auteurs tussengekomen.

‘Proefprocedure openbare bibliotheken over e-boeken’ – mei 2014

Op 27 mei 2014 dient bij de Haagse Rechtbank de zaak die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) aanspant tegen de Stichting Leenrecht.

Proefprocedure e-boeken

De procedure draait om de vraag of e-boeken onder het leenrecht vallen of niet. Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest. In lijn met dit arrest vraagt de VOB de Haagse rechtbank om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om zo een principiële uitspraak te krijgen van het Hof.
De VOB heeft het persbericht ‘Proefprocedure openbare bibliotheken over e-boeken’ op 26 mei uitgedaan.

Start proefprocedure – juni 2013

De VOB is op 19 juni 2013 bij de Haagse rechtbank een proefprocedure gestart tegen Stichting Leenrecht om duidelijkheid te krijgen over de toepasselijkheid van het leenrecht op online uitlenen van e-books.

In het onderzoek ‘Online uitlenen’, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is geconcludeerd dat de leenrechtregeling alleen betrekking heeft op stoffelijke (fysieke) exemplaren van werken. En dat bovendien de bestaande Europese richtlijnen geen ruimte laten voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke regeling voor e-lending.

Aanbiedingsbrief ‘Online uitlenen‘ (OCW)

Ledenbrief ‘Proefprocedure‘ (VOB).

Principiële uitspraak krijgen

VOB is hierop een proefprocedure gestart om een principiële uitspraak te krijgen van de Europese rechter. Aanleiding is het zogenaamde Used Soft arrest van het Hof van Justitie van de EU. Dit arrest levert volgens veel juristen sterke nieuwe argumenten op waarom e-lending onder de (Europese) leenrechtregeling zou moeten vallen.

De VOB volgt op gebied van e-lending een twee sporen beleid:

  • Eerste spoor: de VOB sluit met uitgevers die daartoe bereid zijn licenties af over alle vormen van beschikbaarstelling van e-books.
  • Tweede spoor: de VOB wenst principiële erkenning van de rol van bibliotheken bij het online beschikbaar stellen van digitale informatie. Hierbij wordt samengewerkt met EBLIDA, de lobbyorganisatie voor bibliotheken in Europa