Ga door naar hoofdcontent
InformatieArchief Contact met lokale politiek

Archief Contact met lokale politiek

Ben je in staat om de juiste lokale politici met je boodschap te benaderen en te overtuigen van het belang van de bibliotheek? Eerdere tips en analyses staan op deze archiefpagina.

Hoe staat jouw bibliotheek er binnen jouw gemeente(n) voor? Als lokale opdrachtgevers zijn gemeenten een belangrijke partner in het culturele ondernemerschap. Maar niet alleen de lokale politici moeten weten wat de maatschappelijke waarde is van je bibliotheek. Informeer ook het bredere publiek.

Archief (2018 en verder terug)

Met goede voorbeelden, inspiratie en instrumenten helpt de VOB je al jaren op weg om uw bibliotheek op de kaart te zetten. Met welke creatieve en opvallende acties speel je je bibliotheek lokaal in de kijker? Hoe krijg je de politici betrokken bij je bibliotheek?

Bekijk hieronder de tips, tricks en analyses die we t/m 2018 met je deelden.

Analyse coalitieakkoorden gemeenten 2018-2022 – jul 2018

In ‘Nieuwe ambities in samenhang‘ maakt Platform 31 een analyse van de coalitieakkoorden van 25 grote,- middelgrote en plattelandsgemeenten voor de periode 2018-2022.

VNG: overzichtskaart gevormde colleges – jun 2018

Op de Overzichtskaart gemeenteraadsverkiezingen houdt de VNG bij welke colleges zijn gevormd na de raadsverkiezingen van maart 2018.

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken – 2017

VOB Praktijkgids ‘Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie’

Tips & tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby – 2017

VNG: Uitnodiging aan het nieuwe kabinet – jan 2017

“Wij gaan er vanuit dat het nieuwe kabinet met ons als partners samenwerkt, denkt en doet, vanuit de wensen, verwachtingen en behoeften van onze inwoners” aldus de VNG. De gemeenten hebben vier speerpunten waarbij ze de samenwerking en het partnerschap van het nieuwe kabinet actief opzoeken.

Lees hier de volledige uitnodiging aan het nieuwe kabinet.

Checklist Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – dec 2016

In de meeste gemeenten worden in 2018 weer Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In 2017 zorgt u er natuurlijk voor dat de bibliotheek in uw gemeenten weer stevig op de kaart staat. Gebruik onze checklist voor een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De transitie van educatie naar het sociaal domein – jan 2016

De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid – 2015

Met de Provinciale Statenverkiezingen op komst is het interessant om eens te kijken naar de rol die provincies voor zichzelf zien weggelegd op het gebied van kunst en cultuur en hoe daardoor het provinciale cultuurbeleid zich ontwikkelt. Publicatie gemaakt in opdracht van Kunsten ’92.

Film ‘Een leven lang leren in de bibliotheek!’ – mrt 2015

De moodfilm van de Koninklijke Bibliotheek ‘Een leven lang leren in de bibliotheek’ schetst in één minuut de Bibliotheek als open leeromgeving: dé plek van lezen en leren – voor iedereen van 0-101 jaar.
U als bibliotheek kunt de film inzetten in het gesprek met uw gemeente of een lokale partner en zo op speelse manier de bibliotheek als open leeromgeving laten zien.

Afstand tot de bibliotheek neemt toe – feb 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 25 februari dat de afstand tot de bibliotheek toeneemt. Het CBS gaat uit van 1030 bibliotheken in 2014 en 1070 in 2012. Deze cijfers vragen om een nuancering, want het aanbod in bibliotheekvoorzieningen wordt steeds gevarieerder.

In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. Bekijk meer op de branche/ontwikkelingen en trends.

Toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’

De gemeenten werken hard aan de decentralisaties van de zorg, de jeugdzorg en de Participatiewet. De openbare bibliotheek – als grootste publieksvoorziening in Nederland – kan een grote bijdrage leveren aan de samenleving en aan de gemeente in deze decentralisaties.

Het SIOB en de VOB werken samen aan een toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving‘ om u te ondersteunen bij deze kanteling. Lees verder in de brief die de VOB en SIOB eind augustus 2014 naar alle openbare bibliotheken hebben gestuurd.

Transitie van educatie naar het sociaal domein – okt 2014

Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) op 1 januari 2015 komt er veel op gemeenten af. De gelden voor volwasseneneducatie krijgen een ruimere bestedingsmogelijkheid. Een kans voor bibliotheken omdat laaggeletterdheid in dit kader hoog op de agenda staat. De handreiking ‘Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein‘ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de stappen die de komende periode gezet moeten worden.

Wegwijzer bibliotheken van VNG – 2014

Het is altijd verstandig om te weten hoe stakeholders naar bibliotheekwerk kunnen kijken en welke informatie ze hebben. De Vereniging van Gemeenten (VNG) heeft een wegwijzer voor zijn leden gemaakt.

Participatiewet – juni 2014

In juni 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijzigingen van onder meer de Participatiewet en de Wet educatie en beroepsonderwijs. Het gaat om het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra (kamerstuk 33911).
Ook heeft de Kamer een motie (33911-17) van Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht tot een nationale aanpak te komen voor bestrijding van laaggeletterdheid bij ouderen. Met inbegrip van een intensievere samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), bibliotheken, zorginstellingen en zorgaanbieders. Door samenwerking met openbare bibliotheken komt er aansluiting met leescampagnes zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de Nationale Voorleesdagen.

Brief aan gemeenteraden over Wsob – april 2014

De VOB stuurde begin april een brief aan alle gemeenten om de bibliotheekwet, de daarin opgenomen kernfuncties, de opvattingen van de VOB over commerciële aanbieders in de branche en de verbinding van fysieke en digitale diensten van de bibliotheek nader onder de aandacht te brengen van de nieuwe gemeenteraden en colleges. En een brief aan de leden met stand van zaken en resultaten die de VOB geboekt heeft over dit onderwerp.

Mijn bieb moet blijven! Elke gemeente een bibliotheek – mrt 2014

De VOB is de campagne ‘Mijn bieb moet blijven! Elke gemeente een bibliotheek’ gestart om steun te verzamelen voor de lokale bibliotheek. Met een manifest, Facebookpagina, toolkit en de steun van bekende Nederlanders voor de openbare bibliotheek. Daarnaast heeft de VOB ‘De bieb, waardevrij, waardevol‘ gemaakt voor de lobby van bibliotheken, naast de handreiking pa en lobby.

Gemeenteraadsverkiezingen – mrt 2014

In maart 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen in de meeste van de 408 gemeenten geweest.

Drie decentralisaties (3D) – febr 2014

Het Rijk hevelt op drie sociale domeinen taken over naar de gemeenten per 1 januari 2015, de zogenaamde 3 decentralisaties (3D). Het gaat om werk, jeugd en zorg.
De decentralisaties (3D) bieden de bibliotheken kansen. Kansen om nog actiever te worden in het sociale domein en zo de lokale borging nog beter vorm te geven en de relatie met de gemeente als opdrachtgever verder te versterken. Daarover heeft de VOB op 20 februari 2014 aan VNG-directievoorzitter mw. Jantine Kriens een brief geschreven met als onderwerp ‘Brede functie openbare bibliotheken’. De strekking ervan is dat openbare bibliotheken vanzelfsprekende partners voor gemeenten zijn, ook in het nieuwe gemeentelijke sociale domein. Bibliotheken zijn in staat en bereid om op belangrijke onderdelen van het sociale domein ondersteuning te bieden aan de gemeenten en daarmee aan hun burgers. Want bibliotheken hebben een groot bereik, helpen de burger zelfredzaam te zijn en zijn laagdrempelig.

De bieb: waardevrij, waardevol

De brochure ‘De Bibliotheek: waardevrij waardevol’ heeft de vorm van een poster en beschrijft de waarde van de bibliotheek die u mee kunt nemen in uw lobby richting de lokale politiek. De brochure is bedoeld voor zittende en nieuwe gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren. Het belang van de bibliotheek èn handvatten voor effectief beleid komen aan bod. De brochure is gericht op de nieuwe raadsperiode.

Handreiking public affairs en lobby

In september 2013 heeft de VOB acht workshops gehouden door het land om de bibliotheken voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen.
Als input voor deze bijeenkomsten zijn meerdere bibliotheekdirecteuren en wethouders geïnterviewd (persoonlijk, telefonisch en schriftelijk).
In de handreiking ‘Public affairs en lobby voor bibliotheken’ vindt u vijf hoofdlijnen met bijbehorende uitwerkingen, citaten van de geïnterviewde mensen en de aanvullingen die in de workshops door de deelnemers zijn gedaan.

Mijn bieb moet blijven! Elke gemeente een bibliotheek – jan 2014

De VOB heeft de campagne ‘Mijn bieb moet blijven! Elke gemeente een bibliotheek’ lopen om steun te verzamelen voor de lokale bibliotheek. In het kader van de Bibliotheekwet (Wsob) in de Tweede Kamer en de Gemeenteraadsverkiezingen. Met een manifest, Facebookpagina, toolkit en de steun van bekende Nederlanders voor de openbare bibliotheek.

Bibliotheek in de media

De VOB verzamelt uitspraken in het nieuws en in interviews over bibliotheken. Gebruik deze uitspraken in uw contacten met de lokale politiek.

Ontmoeting en Debat

Het Gelders Bibliotheek Netwerk heeft een flyer ontwikkeld waarop ze omschrijven wat de waarde van ‘Ontmoeting en Debat’ kan zijn. Kijk op het forum bieb to bieb voor meer informatie.

10 puntenlijstje OBA

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hanteert in een 10-punten lijst voor contacten met de lokale politiek. Het kan gaan om de verkiezingen, de begroting of de voorjaarsnota.

‘De Bibliotheek levert waarde’

Er is een boek met de drie hoofdlijnen uitgebracht in print, een pdf en een epub-versie voor de e-reader en i-pad. Verder hebben de leden een samenvatting ontvangen die ze op naam kunnen zetten bij aanbieding voor de lokale lobby. Een prezi (internetpresentatie) maakte de set lobby-instrumenten van ‘De Bibliotheek levert waarde’ compleet.

Toolkit promotie – 2013

In deze toolkit zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnen komen bij het promoten van uw bibliotheek. U vindt informatie over:

  • Persbericht schrijven
  • Draaiboek maken
  • Communicatiekalender gebruiken
  • Verkoopscript toepassen
  • Klanttevredenheid meten

Handreiking public affairs en lobby voor bibliotheken – 2013

Onze ambassadeurs – 2013

Bekende auteurs en BN’ers dragen de bibliotheek een warm hart toe en spreken dit uit in filmpjes. De openbare bibliotheken mogen dit materiaal van onze ambassadeurs gebruiken in hun eigen media-uitingen.

Al het mooie dat ik zie wil ik delen – 2013

Video van Bibliotheek Deventer op Vimeo.

En nog meer:

Speech Prinses Laurentien ‘Winst van taalvaardigheden voor mensen en de samenleving‘ – 2012

Kijk ook eens
op het Biebtobieb forum. Daar vindt u relevante documenten en handreikingen voor uw lokale lobby. Er staat bijvoorbeeld een enquete, een draaiboek, persbericht, communicatiekalender, een position paper en andere stukken die zo kunt inzetten voor uw lokale activiteiten.