Arbeidsconflict

Lees verder

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost.

Een conflictsituatie kan ook binnen bibliotheken voorkomen. Als gevolg van een arbeidsconflict kan een werknemer zich niet meer in staat achten te kunnen werken.

Geschillenregeling

De Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillencommissie is door cao-partijen in het leven geroepen voor geschillen (over de arbeidsverhouding) tussen werkgever en werknemer.

De commissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter benoemd door partijen gezamenlijk.
  • een lid benoemd door de VOB (werkgeversdelegatie).
  • een lid benoemd door de vakbonden.

De geschillencommissie verschaft een laagdrempelige manier om een geschil op te lossen, zonder dat een rechter erbij betrokken hoeft te worden.

Partijen kunnen er voor kiezen het advies van de commissie als bindend te beschouwen, dit betekent dat partijen zich zullen houden aan het advies van de commissie.

De geschillenregeling is te vinden in Bijlage F van de cao OB.

Voorzitter geschillencommissie
Mr. J.J.M. de Laat
Werkgevers namens VOB
J. van Pelt
Werknemers namens ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak
L.P. de Vries

Secretaris geschillencommissie

Fanny Geurts-Pang
Mail of bel 030-3070300