Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsconflict

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost.

Geschillencommissie

Er is een geschillencommissie door sociale partners ingesteld, die op verzoek van een werkgever of een werknemer, kennisneemt van elk geschil tussen werkgever en werknemer dat betrekking heeft op de tussen hen bestaande of bestaand hebbende arbeidsovereenkomst.

De werkgever of werknemer kan een geschil aanhangig maken door een gemotiveerd verzoekschrift te mailen naar het secretariaat via secretariaatcao@debibliotheken.nl. Schriftelijk indienen van een verzoekschrift kan ook naar het secretariaat van het COAOB, ondergebracht bij de VOB, Hamburgerstraat 28a, 3512 NS Utrecht.

De geschillenregeling is te vinden in Bijlage N van de cao OB 2023-2024.

Oplossing geschil

De geschillencommissie biedt een laagdrempelige manier om een geschil op te lossen. Er hoeft dan geen rechter bij betrokken te worden. Partijen kunnen ervoor kiezen het advies van de commissie als bindend te beschouwen, dit betekent dat partijen zich zullen houden aan het advies van de commissie.

Samenstelling geschillencommissie

De commissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter, benoemd door de sociale partners gezamenlijk;
  • een lid, benoemd door de VOB (werkgeversdelegatie);
  • een lid, benoemd door FNV en CNV (vakbonden).

Op dit moment bestaat de commissie uit:

  • Mr. J.J.M. de Laat, voorzitter
  • J. van Pelt, lid namens de VOB
  • L.P. de Vries, lid namens FNV en CNV

Secretariaat

De VOB voert het secretariaat van de geschillencommissie.