Tussentijdse aanpassingen cao

Lees verder

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij.

Tekstuele wijzigingen

Bekijk de tussentijdse wijzigingen in de cao OB per 29-07-2022.

December 2022:
Cao-partijen hebben de tekst van artikel 14 van de cao OB 2020-2022 tussentijds gewijzigd. De wijziging is aangemeld bij het ministerie van SZW en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De wijziging leidt tot een verduidelijking in lijn met wat cao-partijen eind 2021 beoogden met de salarisgarantieregeling.

Kern van de tekstwijziging is het volgende:
In geval van een lagere schaal na herinschaling verlaagt de werkgever, met ingang van de datum waarop het salaris stijgt door een collectieve algemeen structurele salarisverhoging, evenredig de hoogte van een eventuele persoonlijke toeslag.

Zie voor een toelichting en rekenvoorbeelden de aangepaste FAQ’s.

Salarissen 2022

Bekijk hier de salaristabel 2022 per 01-07-2022 (pagina 2).

Verlofvormen Arbeid en zorg

Bekijk hier het Schema Verlof Wet arbeid en zorg.