Aanpassingen cao

Lees verder

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

Het cao akkoord is gesloten op 8 juli 2020. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden.

Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in de bibliotheekbranche een bepaling is opgenomen dat de cao Openbare Bibliotheken van toepassing is, zoals die nu luidt, respectievelijk gedurende deze arbeidsovereenkomst zal gaan luiden.
Zolang de teksten van de opvolgende cao OB/KE nog niet gereed en ondertekend zijn, adviseren wij daarom voorlopig de cao OB te blijven toepassen.

Salarissen 2021

Bekijk hier de salaristabel 2021 per 01-01-2021.

Salarissen 2020

Hiermee is de gezamenlijke cao OB/KE voor de bibliotheekbranche ingegaan op 1 juli 2020.
In de nieuwe cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie is een salarisverhoging van 3% afgesproken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Bekijk de nieuwe salaristabel per 1-1-2020.

Scholieren en studenten

In het akkoord is verder afgesproken dat per 1 juli de jeugdschalen uit de cao OB, zoals die tot 1 juli golden, komen te vervallen. Daarbij wordt in de cao OB/KE bepaald dat studenten en scholieren die een bijbaan hebben in de bibliotheek, niet meer onder de cao OB/KE vallen. Het begrip bijbaan moet nog worden omschreven; cao-partijen denken daarbij aan opruimkrachten en bediening in de horeca.
Studenten en scholieren, zowel zij die werden betaald in de jeugdschalen als in de ‚Äėgewone‚Äô schalen, hebben recht op de salarisverhoging van 3% per 1 januari 2020.

 • Studenten die werkzaam zijn in een functie die op grond van het profiel juist zijn aangesteld vanwege hun kennis en kunde die ze meebrengen vanuit hun opleiding, blijven gewoon ingeschaald in hun huidige schaal en hebben ook recht op de salarisverhoging.
 • Ook andere jonge werknemers, die geen scholier of student zijn, en die een functie vervullen anders dan een bijbaan, worden vanaf 1 juli ingeschaald in de ‚Äėgewone‚Äô salarisregeling.
 • Studenten en scholieren voor 1-7-2020 in dienst:
  Vanaf 1 juli 2020 adviseren we het salaris van studenten en scholieren te bevriezen op het niveau dat op die datum van toepassing is. Bekijk de salaristabel jeugdschalen cao OB van 1-1-2020 tot 1-7-2020. Omdat de cao-teksten nog gemaakt worden, kan het zijn dat hiervoor in de cao nog een overgangsregeling komt. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over in de arbeidsovereenkomst in het vooruitzicht gestelde periodieke verhogingen.
  Ons advies is om deze groep werknemers wel op de hoogte te brengen van deze verandering.
 • Nieuwe studenten en scholieren na 1-7-2020 in dienst:
  Nieuwe werknemers die als scholier of student in dienst treden bij de bibliotheek in een bijbaan worden vanaf 1 juli betaald conform het wettelijk minimum (jeugd-)loon (WML). Ga hiervoor naar rijksoverheid.nl/minimumloon.

Aanpassingen cao 2019

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

 • Structurele salarisverbetering van 1,5%
 • Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%

De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Cao openbare bibliotheken.

Salaristabel 2019

Bekijk hier de salaristabel per 1 juli 2019.

Aanpassingen cao 2018

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2018. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2018 als volgt in te vullen:

 • Loonsverhoging: 1%
 • Verhoging eindejaaruitkering: 0,75%

Daarnaast is de werkgeversbijdrage voor de Stichting BibliotheekWerk (SBW) van 0,2% van de loonsom voor twee jaar overeengekomen: in 2018 0,2% en in 2019 0,2%.

Aanpassingen cao 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2017. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het cao-akkoord definitief. Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren.

Bekijk hier het principeakkoord 2017.

Gewijzigde artikelen avv 2017

De per 1 januari 2017 gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken zijn eind april 2017 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant.

Het betreft artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst), artikel 27 (Vakantierecht), artikel 1 Bijlage A (Begripsbepalingen), de Salaristabel 2017 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken) en artikel 1 Bijlage D (Definities).

Aanpassingen cao 2016

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte 2016.

Gewijzigde artikelen avv 2016

De gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken per 1 januari 2016 zijn eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft artikel 75 (Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling) en de Salaristabel 2016 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken). Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken.

De per 1 januari 2016 gewijzigde artikelen van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk zijn ook eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard en en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft twee artikelen inzake de bijdrage van de werkgever die in 2016 opnieuw is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. Bekijk hier de fondsen-cao SBW met de tussentijdse wijzigingen.