Aanpassingen cao

Lees verder

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao OB/KE.

Akkoord cao OB/KE, juli 2020

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao OB/KE. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen.
Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden. Deze afspraken zijn toegelicht in de nieuwsbrief van de VOB.

Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in de bibliotheekbranche een bepaling is opgenomen dat de cao Openbare Bibliotheken van toepassing is, zoals die nu luidt, respectievelijk gedurende deze arbeidsovereenkomst zal gaan luiden.
Zolang de teksten van de opvolgende cao OB/KE nog niet gereed en ondertekend zijn, adviseren wij daarom voorlopig de cao OB te blijven toepassen.

Salaristabel 2019

Bekijk hier de salaristabel per 1 juli 2019.

Aanpassingen cao 2019

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

  • Structurele salarisverbetering van 1,5%
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%

De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Cao openbare bibliotheken.

Aanpassingen cao 2018

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2018. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord.

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2018 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1%
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,75%

Daarnaast is de werkgeversbijdrage voor de Stichting BibliotheekWerk (SBW) van 0,2% van de loonsom voor twee jaar overeengekomen: in 2018 0,2% en in 2019 0,2%.

Gewijzigde artikelen avv 2017

De per 1 januari 2017 gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken zijn eind april 2017 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant.

Het betreft artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst), artikel 27 (Vakantierecht), artikel 1 Bijlage A (Begripsbepalingen), de Salaristabel 2017 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken) en artikel 1 Bijlage D (Definities).

Aanpassingen cao 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2017. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het cao-akkoord definitief. Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren.

Bekijk hier het principeakkoord 2017.

Gewijzigde artikelen avv 2016

De gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken per 1 januari 2016 zijn eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft artikel 75 (Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling) en de Salaristabel 2016 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken). Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken.

De per 1 januari 2016 gewijzigde artikelen van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk zijn ook eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard en en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft twee artikelen inzake de bijdrage van de werkgever die in 2016 opnieuw is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. Bekijk hier de fondsen-cao SBW met de tussentijdse wijzigingen.

Aanpassingen cao 2016

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte 2016.