Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds openbare bibliotheken

Lees verder

Stichting BibliotheekWerk is opgericht als een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds).

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De activiteiten van BibliotheekWerk zijn er op gericht hierin de branche te ondersteunen.

Cao Stichting BibliotheekWerk verlengd – dec 2018

De Fondsen-cao SBW is per 1 januari 2019 met één jaar verlengd. Tijdens onze alv van 7 december 2017 is besloten de werkgeversbijdrage vast te leggen voor 2018 én 2019, omdat het Sociaal Contract loopt tot 1 juli 2019. In de eerste helft van 2019 wordt de inzet en rol van Stichting BibliotheekWerk geëvalueerd. Stichting BibliotheekWerk heeft nog een aantal activiteiten dat in 2019 doorloopt, zoals het HR-netwerk en medezeggenschap.

Werkgeversbijdrage 2018 – dec 2017

Onze leden hebben op de alv van 7 december 2017 ingestemd met een werkgeversbijdrage voor de Stichting Bibliotheekwerk van 0,2% van de loonsom, voor twee jaar.

Werkgeversbijdrage 2016 – dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt over de werkgeversbijdrage voor Stichting Bibliotheekwerk (SBW). Besloten is de bijdrage voor 2016 vast te stellen op 0,2% van de loonsom.

Werkgeversbijdrage 2015 – dec 2014

De leden heben op de alv van 11 december 2014 ingestemd met de werkgeversbijdrage A&O-fonds Stichting BibliotheekWerk van 0,2% van de bruto loonsom in 2015.
Hiermee ontwikkelt SBW activiteiten die bibliotheken en werknemers ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken.

Fondsen-cao SBW 2014-2018

De looptijd van de fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk is vijf jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

Alv 12 juni 2014

De cao-gebonden leden hebben op 12 juni 2014 ingestemd met een technische wijziging van de fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk (SBW). De wijziging is nodig om in aanmerking te komen voor algemeen verbindend verklaring (avv).