Commissie Digitaal

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.  Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden zijn onder andere het: formuleren van een 'digitale bibliotheekvisie'; streven naar een gezamenlijke digitale agenda voor de sector; doorbreken van terughoudendheid bij het delen van kennis; ophalen pijnpunten en good practices bij onze leden. Daarnaast wil de commissie gesprekspartner zijn en de klantrol vervullen richting Koninklijke Bibliotheek (KB). Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) is trekker vanuit het VOB bestuur. Leden van de commissie digitaal Zijn directeur/bestuurder…


Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen. De modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting heeft geen negatief gevolg voor bibliotheken. Openbare leeszalen en bibliotheken zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld op basis van artikel 5, lid 1 paragraaf g: Artikel 5 1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen: g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken. Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen,…


RI&E Openbare Bibliotheken

Digitaal De RI&E Openbare Bibliotheken is een digitaal instrument ontwikkeld door de VOB en de vakbonden. Om de RI&E Openbare Bibliotheken te starten, is het van belang om je eerst te registreren met een e-mailadres en wachtwoord. Daarna kun je op elk moment inloggen om de RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten. Wat moet ik doen? Er zijn vier stappen die u moet doorlopen voor een RI&E: De voorbereidingspagina geeft een overzicht van de RI&E die je gaat invullen. Je brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico's in jouw bibliotheekorganisatie in kaart, door…


Software

Software Beschikken over moderne technologie is belangrijk voor jouw organisatie, maar dit kan ook een te grote hap nemen uit het budget. Als lid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken kun je gebruik maken van de diensten van SURFmarket en TechSoup Nederland en zo je softwarekosten laag te houden. Uw voordeel Bibliotheken kunnen bij TechSoup producten van o.a. Adobe, Cisco, Microsoft, Symantec en Google verkrijgen voor een donatie (een kleine bijdrage voor de administratiekosten) of met hoge korting. De administratiekosten bedragen gemiddeld 5% van de lijstprijs van de producten. Bij SURFmarket kunnen bibliotheken terecht voor een grote variatie aan diensten…


Leesportefeuille

De Leestafel biedt bibliotheken de mogelijkheid om goedkoop en eenvoudig tijdschriften aan te schaffen. Onze leden kunnen kiezen uit één van de vooraf samengestelde pakketten of stellen simpelweg een eigen pakket samen (Selectpakket) uit een assortiment van meer dan 80 tijdschriften.  Een pakket bestaat uit minimaal 15 verschillende tijdschriften dat maandelijks wordt geleverd. “Bibliotheek Rotterdam heeft al jaren een goede samenwerking met De Leestafel en de service is prima. De Leestafel is naast de reguliere abonnementen die wij hebben een goede aanvulling, vooral de keuzemogelijkheid is een voordeel om het pakket toch wat gevarieerder per…


Wie zijn we?

De openbare bibliotheken maken onze samenleving rijker en onze Vereniging van Openbare Bibliotheken faciliteert onze leden hierbij. Dit doen we door belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.   Team VOB   Naar onze medewerkers


Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders lopen veel meer risico's om ongewild betrokken te raken bij een aansprakelijkstelling. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je het privévermogen van alle bestuurders tegen fouten of vermeende fouten van het bestuur. Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De VOB heeft deze verzekering voor al onze leden afgesloten bij Ecclesia. Wanneer interessant? Door een verscherping van de wet wordt het zogeheten niet-behoorlijk bestuur gemakkelijker aangepakt. Er is sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat het hele bestuur (inclusief de raad van toezicht) samen verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid en…


Bespaar op WOZ en onroerendezaakbelastingen

Drevast Bouw en Waarderingen onderzoekt of jouw bibliotheekorganisatie kan besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB) en doet dit voor onze leden op basis van no cure no pay. Dat betekent geen moeite of onnodige kosten en tóch kans op besparen.  Bespaar op WOZ en OZB "In 2018 heeft Biblionet Groningen Drevast benaderd met het verzoek om de WOZ belastingen door te lichten. Dit heeft ons een forse besparing op de WOZ belasting opgeleverd. Deze besparing werkt in de toekomst door. De communicatie, verslaglegging en verantwoording van Drevast hebben wij als zeer zorgvuldig ervaren. Kortom, Drevast is…


Code Diversiteit & Inclusie

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is er om de culturele en creatieve industrie meer inclusief te maken. Zo maken we ruimte voor nieuwe beelden en verhalen. De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Wat is de Code Diversiteit & Inclusie? De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig…


Vaardigheden

Naast taal helpen bibliotheken mensen ook met andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Bibliotheken bieden ondersteuning aan via verschillende programma’s in hun vestigingen of online. Activiteiten op het gebied van: Taal Bijvoorbeeld leesclubs voor laaggeletterden, Oefenen.nl, Melkweg+. Werk en inkomen Bijvoorbeeld Walk&Talks, Online leren solliciteren, Op weg naar werk. Rekenen en geld Bijvoorbeeld Tel je geld, ffrekenen, Beter rekenen. Digitaal Bijvoorbeeld Digitaal bankieren, met Steffie, Klik & Tik, iPadCafé en TabletCafé, Seniorweb, Digidoe, digitale inloopspreekuren. E-overheid en Belastingdienst Bijvoorbeeld Digisterker, Oefenen met DigiD, Belastingaangifte.


Ontwikkelen

Zonder taal én rekenen kun je niet volwaardig meedoen in onze samenleving. Ook toegang hebben tot, en om kunnen gaan met de digitale wereld is steeds belangrijker geworden. Naast taal helpen bibliotheken mensen ook andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Hiermee stimuleren bibliotheken en POI’s zelfredzaamheid en voorkomen van problemen. Persoonlijke ontwikkeling Door in te zetten op kennis, literatuur, ontmoeting, informatie, educatie, cultuur, ontwikkeling, debat en lezen zorgen ervoor dat bibliotheken, lokaal en digitaal, de plek zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Lees verder Lang leven leren Bibliotheken en POI’s zetten zich in voor de…


Leven lang leren

Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om een leven lang te leren? Bibliotheken en POI's werken samen met onderwijs en maatschappelijke partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoeften en vermogen. Bibliotheken en POI's zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder. Bibliotheken en POI's streven ernaar om een positieve leercultuur te stimuleren met randvoorwaarden waardoor mensen zich veilig, uitgenodigd en gestimuleerd voelen om zich te scholen en ontwikkelen en daartoe de juiste mogelijkheden en ondersteuning krijgen aangereikt om een…


Persoonlijke ontwikkeling

In de bibliotheek laat je je verrassen. Mensen komen op een laagdrempelige manier in contact met cultuur. Cultuur komt terug in onze taal, onze verhalen, erfgoed, kunst, theater, en in het omgaan met anderen. Dagelijks leven Bibliotheken bieden ruimte aan lokale en regionale cultuuruitingen, aan (Nederlandse) literatuur, en dragen bij aan historisch besef.


Tarieven leenvergoedingen

De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.   De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast. Tarieven 2023 In de vergadering van maart 2023 heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) overeenstemming bereikt over een tarief voor de leenvergoedingen.  Leenvergoedingen Op 14 maart 2023 heeft de StOL de tarieven 2023 vastgesteld: Geschriften € 0,1660 per uitlening Luisterboeken € 0,2146 per uitlening Audio € 0,4109 per uitlening Video/dvd € 0,4109 per uitlening Multimedia € 0,7048 per uitlening Complete muziekwerken € 6,4372 per uitlening Kunstuitleen € 2,9251 per uitlening De tarieven zijn geïndexeerd met…


Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.  De tarieven voor leenvergoedingen worden elk jaar opnieuw vastgesteld binnen de StOL. Categoriën Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën: primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening; betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd; en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging. Verlengingen Telt jullie bibliotheekorganisatie verlengingen als een nieuwe uitlening? Dan ben je ook over deze uitlening een leenvergoeding verschuldigd. Telt jullie bibliotheekorganisatie een verlenging als een echte verlenging? Dan…


StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  Bestuur In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen. VOB delegatie Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard)…


Onze vereniging

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt onze branche van openbare bibliotheken en bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke rol van onze leden zodat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau. Leden werken mee! Onze vereniging werkt voor, door en met de leden. Onze betrokken leden werken actief mee door namens de VOB plaats te nemen…


Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.  Certificering bibliotheekwerk Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. Certificeringskader 2018 -2022 Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven doen mee aan dit nieuwe certificeringskader. Daarmee is Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) officieel…


Klantgerichte Benadering vanuit Netwerk Bibliotheken

Stichting 'Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken'heeft als doel samenhang te creëren voor klantgegevens van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.  De VOB heeft conceptstatuten in juli 2016 voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium 'Gebruik klantgegevens binnen het netwerk bibliotheken'. Gebruik klantgegevens Job Cohen en Ton Brandenbarg waren verkenners die op verzoek van het VOB-bestuur begonnen zijn aan een onderzoek naar de…


Bibliotheken in sociale domein

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden? Bibliotheken zijn nog steeds de laagdrempelige plek waar iedereen komt. Voormalig minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei het al in de 'Monitor Bibliotheekwet 2015': "De openbare bibliotheek is een publieke voorziening die gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen. Dat is een belangrijke waarde in een tijd waarin de sociale cohesie onder druk staat." SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en KB bundelen krachten om ouderen digitaal vaardig te maken - dec 2017 Op 13 december ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken…