Code Diversiteit & Inclusie

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is er om de culturele en creatieve industrie meer inclusief te maken. Zo maken we ruimte voor nieuwe beelden en verhalen. De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Wat is de Code Diversiteit & Inclusie? De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig…


Vaardigheden

Naast taal helpen bibliotheken mensen ook met andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Bibliotheken bieden ondersteuning aan via verschillende programma’s in hun vestigingen of online. Activiteiten op het gebied van: Taal Bijvoorbeeld leesclubs voor laaggeletterden, Oefenen.nl, Melkweg+. Werk en inkomen Bijvoorbeeld Walk&Talks, Online leren solliciteren, Op weg naar werk. Rekenen en geld Bijvoorbeeld Tel je geld, ffrekenen, Beter rekenen. Digitaal Bijvoorbeeld Digitaal bankieren, met Steffie, Klik & Tik, iPadCafé en TabletCafé, Seniorweb, Digidoe, digitale inloopspreekuren. E-overheid en Belastingdienst Bijvoorbeeld Digisterker, Oefenen met DigiD, Belastingaangifte.


Ontwikkelen

Zonder taal én rekenen kun je niet volwaardig meedoen in onze samenleving. Ook toegang hebben tot, en om kunnen gaan met de digitale wereld is steeds belangrijker geworden. Naast taal helpen bibliotheken mensen ook andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Hiermee stimuleren bibliotheken en POI’s zelfredzaamheid en voorkomen van problemen. Persoonlijke ontwikkeling Door in te zetten op kennis, literatuur, ontmoeting, informatie, educatie, cultuur, ontwikkeling, debat en lezen zorgen ervoor dat bibliotheken, lokaal en digitaal, de plek zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Lees verder Lang leven leren Bibliotheken en POI’s zetten zich in voor de…


Leven lang leren

Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om een leven lang te leren? Bibliotheken en POI's werken samen met onderwijs en maatschappelijke partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoeften en vermogen. Bibliotheken en POI's zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder. Bibliotheken en POI's streven ernaar om een positieve leercultuur te stimuleren met randvoorwaarden waardoor mensen zich veilig, uitgenodigd en gestimuleerd voelen om zich te scholen en ontwikkelen en daartoe de juiste mogelijkheden en ondersteuning krijgen aangereikt om een…


Persoonlijke ontwikkeling

In de bibliotheek laat je je verrassen. Mensen komen op een laagdrempelige manier in contact met cultuur. Cultuur komt terug in onze taal, onze verhalen, erfgoed, kunst, theater, en in het omgaan met anderen. Dagelijks leven Bibliotheken bieden ruimte aan lokale en regionale cultuuruitingen, aan (Nederlandse) literatuur, en dragen bij aan historisch besef.


Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.  Leenvergoedingen De tarieven voor leenvergoedingen worden elk jaar opnieuw vastgesteld binnen de StOL. Opgave Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën: primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening; betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd; en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging. Telt jullie bibliotheekorganisatie verlengingen als een nieuwe uitlening? Dan ben je ook over deze uitlening een leenvergoeding verschuldigd. Telt jullie bibliotheekorganisatie een verlenging als een echte verlenging? Dan ben…


Leenrecht

Openbare bibliotheken hebben voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden nodig, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald. De plicht om deze leenvergoeding te betalen is geregeld in de Auteurswet.  Leenrecht Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Ook andere publiek toegankelijke bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Vrijstellingen Bibliotheken van instellingen voor onderwijs en onderzoek en de KB zijn vrijgesteld van betaling van een leenvergoeding. Dit geldt ook…


StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  De VOB onderhandelt in deze stichting namens de aangesloten leden. Bestuur In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.…


Onze vereniging

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt onze branche van openbare bibliotheken en bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke rol van onze leden zodat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau. Leden werken mee! Onze vereniging werkt voor, door en met de leden. Onze betrokken leden werken actief mee door namens de VOB plaats te nemen…


Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.  Certificering bibliotheekwerk Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. Certificeringskader 2018 -2022 Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven doen mee aan dit nieuwe certificeringskader. Daarmee is Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) officieel…


Klantgerichte Benadering vanuit Netwerk Bibliotheken

Stichting 'Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken'heeft als doel samenhang te creëren voor klantgegevens van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.  De VOB heeft conceptstatuten in juli 2016 voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium 'Gebruik klantgegevens binnen het netwerk bibliotheken'. Gebruik klantgegevens Job Cohen en Ton Brandenbarg waren verkenners die op verzoek van het VOB-bestuur begonnen zijn aan een onderzoek naar de…


Op naar een bibliotheekwet

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.  Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober reageerde de minister op de vragen van…


Wat vinden we?

De maatschappelijke, educatieve, culturele en economische waarde van de bibliotheek, bieb in de volksmond, is groot. De openbare bibliotheek bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De bieb is een onmisbare schakel in een voor veel mensen steeds complexere wereld. Geletterdheid Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek. Voorkomen is beter dan genezen! Lees verder Leesbevordering De bibliotheek heeft het bevorderen van leesplezier als hoofdtaak. De bibliotheek doet er alles aan om ouders en kinderen te bereiken en…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. De VOB heeft de brochure 'Grijp de kansen van de nieuwe…


Juridische ondersteuning

Onze leden kunnen juridische ondersteuning krijgen. Soms voert de VOB proefprocessen om zo duidelijkheid te krijgen voor onze bibliotheekorganisaties en POI's.   Helpdesk werkgevers- of juridische zaken Via de helpdesk kunnen leden al hun vragen over werkgevers- of juridische zaken voorleggen. Bijvoorbeeld over: Arbeidsovereenkomst en cao; Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden; Auteursrecht, leenrecht en naburige rechten; Juridische vragen rond uitlening, bescherming persoonsgegevens etc   Ledenvoordeel Bestuurlijke procedures Je kunt als lid gebruik maken van Stadhouders Advocaten voor juridische ondersteuning met korting in bestuurlijke procedures. Bezwaar OZB en WOZ Als u eigenaar of gebruiker bent van een cultureel of…


Werken voor de VOB

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.  We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons team bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil. Wij zijn op dit moment op zoek naar: FOBID Juridische Commissie zoekt nieuw lid Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de FOBID Juridische Commissie (FJC), een vaste commissie van FOBID Netherlands Library Forum. De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met juridische aspecten die van belang zijn…


Uitvoeren van effectmeting

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten is het handig om aan te kunnen tonen wat iets kost. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Meten van effecten Voor het…


Midterm review Wsob

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  2018 - 2019 Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). KWINK  heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport…


Bedrijfsaansprakelijkheid

Als organisatie kun je om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door jouw nalatigheid. Ook werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen.  Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten bij Concordia de Keizer. Aansprakelijkheidverzekering  Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld. Jouw voordeel Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor: Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per…