Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Ook voor 2020 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zilveren Kruis Achmea Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij Zilveren Kruis Achmea. Ga naar Zilveren Kruis en voer collectiviteitscode 207069790 in (branche VOB). Naast de korting van 5% op de basispremie biedt Zilveren Kruis Achmea een korting van 12,5%…


Zorgverzekering VGZ

Ook voor 2020 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zorgverzekering VGZ Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij VGZ, via de Federatie Cultuur (FC). VGZ biedt een korting van 15% op bijna alle aanvullende verzekeringen, exclusief tandartsverzekering. Bekijk: Flyer VGZ Premietabel 2020 VGZ Jouw voordeel De collectieve zorgverzekering brengt geen…


Collectieve zorgverzekeringen

De medewerkers en vrijwilligers van onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea of VGZ.  Deze collectieve zorgverzekeringen brengen voor de werkgever geen extra kosten mee. Ga naar: Zilveren Kruis Achmea collectieve zorgverzekering VGZ collectieve zorgverzekering Jouw voordeel De collectieve zorgverzekeringen brengen geen extra kosten mee en zijn een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van jouw bibliotheekorganisatie. De zorgverzekeringen zijn beschikbaar voor alle medewerkers, inclusief vrijwilligers, zzp'ers, uitzendkrachten, payrollers en gezinsleden. Er is keuze uit een collectieve zorgverzekering bij VGZ of Zilveren Kruis Achmea. Maximale korting De VOB is er in geslaagd…


Geletterdheid

Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek.  Voorkomen is beter dan genezen! Voorlezen geeft enorme voorsprong. Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt voor bijna alles en zeker voor taal. Voorlezen geeft een flinke voorsprong. Ook samen praten over en kijken naar prentenboeken, draagt bij aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Kinderen die vijftien minuten per dag worden voorgelezen, leren per jaar duizend nieuwe woorden extra. Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren met taalonderwijs op school. Daar staat tegenover dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde…


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019. Cao openbare bibliotheken De meest recente versie per 1-7-2019 Salaristabel 2019 Tussentijdse wijzigingen Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw…


Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen. Meervoudig verantwoorden Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiëren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten. In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking 'Toedelen van kosten' opgesteld. Met de handreiking kunnen…


Datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.…


Werkkosten

De Werkkostenregeling (WKR) geldt sinds 1 januari 2015 en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.  Ook alle openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en landelijke instellingen zijn verplicht de WKR-regeling toe te passen. Dat heeft veel gevolgen. Handreiking 'Werkkosten in de Bibliotheek' - dec 2014 Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met het gratis bibliotheekabonnement voor uw medewerkers, de dienstreizen en de kerstlunch? Om deze materie, mogelijkheden en beperkingen, inzichtelijk te maken heeft de VOB de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' gemaakt. De VOB biedt u de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' aan die vooral gericht is op de afdelingen financiën en HRM…


Belasting

Veel bibliotheken hebben als organisatievorm de stichting. Stichtingen krijgen met verschillende vormen van belastingen te maken. Stichting De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet onder Bijzondere regelingen | Stichtingen en verenigingen. Hier vind je meer informatie over: Wat is een stichting en wat is een vereniging? Vermogen in een stichting U hebt vrijwilligers voor u werken en/of personeel U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis Uw activiteiten en btw Uw activiteiten en vennootschapsbelasting U organiseert een loterij of een ander kansspel Goede doelen Uw administratie Uw aansprakelijkheid U wijzigt of beëindigt uw…


Subsidieregelingen

Hier vind je een kort overzicht van subsidieregelingen die openbare bibliotheken kunnen gebruiken voor projecten. ESF 2014-2020 'Duurzame Inzetbaarheid' Deze Europees Sociaal Fonds (ESF)-procedure is voor individuele organisaties. Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid door projecten van individuele organisaties te ondersteunen om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van max. 20.000 euro. Subsidieregeling praktijkleren De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Lees meer over de voorwaarden op pagina Subsidieregeling Praktijkleren…


Bibliotheekformules

De openbare bibliotheek ontwikkelt zich. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit? Met welke functies? En in welke vorm? We hebben voorbeelden van innovatieve, kostenefficiënte bibliotheekvoorzieningen in dorpen en stadswijken verzameld. Bibliotheekformules - 2016 Voorbeeld 'Kleinschalig bibliotheekformule Nederhorst' - ACTA Advies i.o.v. VOB, 2016 Kleinschalig bibliotheekwerk - jan 2015 Voor het rapport 'Kleine formules openbare bibliotheken' heeft ACTA Advies gebruik gemaakt van gegevens die door Probiblio in 2013 en 2014 zijn verzameld. Deze gegevens zijn eerder opgenomen in een brochure van Probiblio onder de titel 'Innovaties in kleinschalig bibliotheekwerk, de bibliotheek dichtbij, 2014'. Gegevens over deze aanpak zijn in een bijlage opgenomen. De formules zijn…


Concurrentie

Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid ingegaan. Voor gemeentelijke bibliotheken kan deze wet consequenties hebben. Deze wet heeft geen gevolgen voor de meeste bibliotheken. De Wet Markt en Overheid beoogt eerlijke concurrentie tussen private ondernemers en overheden of overheidsorganisaties te reguleren. Economische activiteiten Bibliotheken en PSO's ontplooien steeds vaker economische activiteiten waarbij tegen betaling goederen of diensten worden aangeboden die passen bij de het beoogde dienstverleningspakket, maar die niet specifiek vallen onder de publieke taak van de organisatie. De wet geeft hierbij onder andere de volgende voorbeelden: het geven van (computer)cursussen, het verhuren van ruimten of vergaderzalen aan…


Toezicht

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.  Voortgang wetsvoorstel - mrt 2018 Sinds het najaar 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet verder behandeld. Wij verwachten dat het nog even gaat duren voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen. Wet bestuur en toezicht - aug 2016 In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm…


Leeftijden

De leeftijdsgrenzen van films en games zijn er niet voor niets. Ze beschermen kinderen tegen beelden die schadelijk voor hen kunnen zijn. Kijkwijzer en PEGI Als medewerkers van een bibliotheek moet je erop letten dat je kinderen geen films of games verstrekt waar ze te jong voor zijn. Op deze site kun je leren welke regels er zijn en hoe je daarmee moet omgaan. Je kunt training voor bibliotheekmedewerkers op internet volgen bij buro 240a. Convenant De VOB heeft in het voorjaar 2009 een convenant ondertekend waarin betere naleving van PEGI (classificatie voor games) en Kijkwijzer (classificatie voor films, DVD's…


Btw

Btw Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020 - feb 2019 Het kabinet staat positief tegenover de mogelijkheid om de btw voor digitale boeken, kranten en tijdschriften te verlagen van 21% naar 9%. Tot nu toe vallen elektronische publicaties in het hoge btw-tarief van 21%. Europese besluitvorming in november 2018 maakt de weg vrij om digitale publicaties, net als papieren boeken, kranten en tijdschriften, in het lage btw-tarief van 9% te belasten. Lees ook ons bericht 'Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020'. Kamervragen btw op digitale media - mei 2014 Het CDA heeft op 12…


Arbodienstverlening

ArboNed verzorgt jouw arbodienstverlening in de bibliotheekbranche.  Jouw voordeel In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken ongeacht of zij voor verzuimbegeleiding een contract met ArboNed hebben. De toegang tot opvang is kosteloos, net als het inschrijven van je organisatie. Pas als Arboned een melding ontvangt, worden er kosten in rekening gebracht. Voor een gemaximeerd aantal uren en tegen een gereduceerd tarief. Wanneer interessant? Volgens de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken ben je…


Onderhandeldelegatie werkgevers

De onderhandeldelegatie werkgevers onderhandelt over de cao Openbare Bibliotheken namens de werkgevers. Tijdens onderhandelingen over de cao OB overleggen de onderhandeldelegatie werkgevers en de onderhandeldelegaties werknemers in het COAOB. Werkgeversdelegatie namens VOB  Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) - voorzitter Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede en bestuur VOB) Christine Oyen (VOB) Henk Strating (extern deskundige)


COAOB

Het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) is een terugkerend overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. In het COAOB bespreken de werkgevers- en werknemersorganisaties de arbeidsvoorwaarden binnen de branche Openbare Bibliotheken en daarmee de cao Openbare Bibliotheken. Vertegenwoordiging In het COAOB zitten namens werkgevers twee leden van de VOB, waarvan één tevens VOB-bestuurslid, en een professionele externe onderhandelaar. Namens werknemers zitten een bestuurder en twee leden van de vakorganisatie FNV en een bestuurder van CNV Connectief. Vertegenwoordiging werkgevers - Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede en bestuur VOB) - voorzitter - Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) - Christine Oyen (VOB) - Henk Strating (extern…


Competenties

De competentie-index voor het bibliotheekveld geeft een eenduidig beeld van de vaardigheden die bibliotheekprofessionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne bibliotheek.  SIOB heeft deze index in 2011 ontwikkeld in nauw overleg met de VOB-commissie Werkgeverszaken en HRM. Kwalificatiedossier MBO Het ECABO heeft een kwalificatiedossier 'MBO; 2014 Bibliotheek profiel(en) opgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toetst binnenkort dit dossier.


Arbeidsomstandigheden

Sinds 2007 is het de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen een sector of een onderneming in te vullen.  Op deze wijze verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken hebben sociale partners gezamenlijk middelen en oplossingen vastgelegd die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in de branche. Deze arbocatalogus geldt voor onbepaalde tijd. Arbeidsrisico's De Arbocatalogus Openbare Bibliotheken is een verzameling van oplossingen voor knelpunten en risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bibliotheken. De catalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die tot doel hebben arborisico's te…