Competenties

De competentie-index voor het bibliotheekveld geeft een eenduidig beeld van de vaardigheden die bibliotheekprofessionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne bibliotheek.  SIOB heeft deze index in 2011 ontwikkeld in nauw overleg met de VOB-commissie Werkgeverszaken en HRM. Kwalificatiedossier MBO Het ECABO heeft een kwalificatiedossier 'MBO; 2014 Bibliotheek profiel(en) opgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toetst binnenkort dit dossier.


Arbeidsomstandigheden

Sinds 2007 is het de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen een sector of een onderneming in te vullen.  Op deze wijze verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken hebben sociale partners gezamenlijk middelen en oplossingen vastgelegd die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in de branche. Deze arbocatalogus geldt voor onbepaalde tijd. Arbeidsrisico's De Arbocatalogus Openbare Bibliotheken is een verzameling van oplossingen voor knelpunten en risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bibliotheken. De catalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die tot doel hebben arborisico's te…


Gedrag

In elke werkomgeving zijn er omgangsvormen waar werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor zijn.  Ongewenst gedrag Helaas kunnen zich situaties voordoen in de omgang die niet als gewenst worden beschouwd. Samen met ArboNed heeft de VOB een voorbeeld protocol Ongewenst gedrag gemaakt. Meldpunt Meld agressie, geweld (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Het centraal meldpunt vertrouwenspersoon kun je bereiken op 0800-0 204 204 voor last van ongewenste omgangsvormen. Bereikbaar van 8.30 tot 17.30 op werkdagen. Vertrouwenspersoon In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan voor medewerkers en…


Privacy gebruikers

De belangstelling voor privacy in de bibliotheek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De eerbiediging van de privacy van de bibliotheekgebruiker is direct verweven met de rol van de bibliotheek in de samenleving. Een onafhankelijke en veilige plaats zijn waar iedereen zich ongehinderd toegang kan verschaffen tot de wereld van kennis, informatie, verbeelding en cultuur. Bibliotheken realiseren zich dat het belangrijk is om gebruikers een zo groot mogelijke privacybescherming te bieden als binnen de grenzen van het recht mogelijk is. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.…


Medewerkers

Bij flexibele arbeid ligt het aantal te werken uren niet vast.  Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om het personeelsbestand snel aan te passen aan veranderingen in de vraag, maar ook aan situaties waarin een werknemer plotseling ziek wordt of een aantal vrije dagen opneemt. Inval- en oproepkrachten in plaats van een dure oplossing via een uitzendbureau kan de werkgever gebruik maken van inval- of oproepkrachten. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom nadere informatie aan over de verschillen tussen inval- en oproepkrachten, de consequenties, de risico's en beperkingen ervan. Contractsvormen De meest voorkomende…


Werving en selectie

Werving en selectie betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een vaste of tijdelijke baan, in lijn met de strategische doelstellingen van uw organisatie.  Inrichting van de sollicitatieprocedure. Maken van een personeelsadvertentie. Wervingskanalen. Voeren van een sollicitatiegesprek: wat mag een werkgever wel en niet vragen? De sollicitatiecode, die de basisregels bevat voor een transparante, vertrouwenwekkende en zorgvuldige wervings- en selectieprocedure. Richtlijn voor het bewaren van sollicitatiegegevens. Verplichtingen bij indiensttreding. Samenstellen van een goed introductieprogramma. Ter beschikking stellen van een personeelsinformatiepakket. Documenten - Do’s & don’ts bij screening en controle via…


Personeel

Privacy Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). Checklists Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor onder andere checklists gericht op het behandelen van privacyaspecten bij: Cameratoezicht op de werkvloer Ziekte van de werknemer Screening Controle van werknemers Voor algemene informatie over privacy en de Wet bescherming…


Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en de veranderingen op de arbeidsmarkt geven aanleiding tot nadenken over duurzame inzetbaarheid.  Zoals verhoging van de aow-leeftijd, instroom en uitstroom vragen investeringen in werknemers. Als Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) heeft Stichting BibliotheekWerk (SBW) als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. Vernieuwde Werkwijzer Poortwachter UWV - mei 2017 Het UWV heeft op basis van haar ervaringen met re-integratie en de Wet verbetering poortwachter zijn Werkwijzer Poortwachter vernieuwd. Bekijk hier de presentatie van Henriëtte Sterken over de nieuwe Werkwijzer Poortwachter. Sectorplan cultuur 'Duurzaam vooruit' - 2015 Binnen het…


Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost.  Een conflictsituatie kan ook binnen bibliotheken voor komen. Als gevolg van een arbeidsconflict kan een werknemer zich niet meer in staat achten te kunnen werken. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom een 'Protocol bij arbeidsconflict' aan. Geschillenregeling De Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillencommissie is door cao-partijen in het leven geroepen voor geschillen (over de arbeidsverhouding) tussen werkgever en werknemer. De commissie bestaat uit drie leden: een voorzitter benoemd door partijen gezamenlijk.…


Functiewaardering

FUWA-instrument Voor functiewaarderingen kunt u het FUnctieWAarderings instrument Openbare Bibliotheken gebruiken. Log rechtsboven in voor het FUWA-instrument en de instructie. Experttraining Na het volgen van deze training bent u bevoegd functies te waarderen conform de cao Openbare Bibliotheken; Bijlage A, artikel 1 onder g. Voortgang vernieuwing fuwa-systeem In de aanloop naar een nieuw functiewaarderingssysteem (fuwa-systeem) is in de afgelopen periode op verzoek van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden OB (COAOB) aanvullend onderzoek uitgevoerd door bureau Leeuwendaal. Onlangs is hierover gerapporteerd door bureau Leeuwendaal aan de projectgroep. Door het aanvullend onderzoek is het proces vertraagd. Daarom hebben de gezamenlijke sociale partners besloten om het…


Medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie.  Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op de gang van zaken en het beleid in de organisatie. Voor werkgevers is het overleg met het medezeggenschapsorgaan een middel om het personeel te betrekken bij het beleid en het draagvlak voor beslissingen te vergroten. Sociale partners vinden medezeggenschap belangrijk Sociale partners in het COAOB hechten belang aan goede medezeggenschap in de bibliotheeksector. Naast de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de cao Openbare Bibliotheken inspraak toe aan OR en PVT op verschillende aspecten van personeelsbeleid. Instellen van een…


Einde dienstverband

Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. De regels die hierbij gelden hangen af van de wijze waarop het dienstverband eindigt.  Van rechtswege Wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt op de afgesproken datum, eindigt het dienstverband van rechtswege. Dat geldt ook bij overlijden en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Let op de aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Bij alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer moet de werkgever (sinds 1 januari 2015) de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten…


Verzuim

Waar mensen werken, kan verzuim voorkomen. De oorzaken van verzuim zijn zeer divers van aard.  Redenen voor verzuim kunnen zijn: ziekte; zwangerschap of bevalling; arbeidsconflict. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratieverplichtingen en verhaal loon- en re-integratiekosten op aansprakelijke derde. Kijk op 'Handleiding verzuim' voor meer informatie. Kerncijfers ziekteverzuim - Periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim' - Arboned, 2018 - Periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim' - Arboned, 2017 - Periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim' - Arboned, 2016


Verlof

Naast vakantie bestaat er een veelvoud aan verlofvormen. Op basis van de wet, de arbeidsovereenkomst en de cao Openbare Bibliotheken hebben werknemers recht op diverse vormen van vrije tijd.  Vakantie Vakantiedagen zijn te onderscheiden in wettelijke en bovenwettelijke dagen. De cao bepaalt dat elke werknemer met een fulltime dienstverband recht heeft op 20 wettelijke (144 uur) en 5 bovenwettelijke vakantiedagen (36 uur). Werknemers met een parttime dienstverband hebben recht op vakantiedagen naar rato. Het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen is van belang omdat de rechten verschillen, zoals de verval- en verjaringstermijn en het recht tot afkopen van…


Cultuurmanagement

De VOB heeft, in samenwerking met de brancheverenigingen binnen de Federatie Cultuur, een mantelovereenkomst afgesloten op het gebied van scholing.  De overeenkomst met de Academie voor Cultuurmanagement maakt dat leden met een aantrekkelijke korting gebruik kunnen maken van hun gevarieerde aanbod. De Academie voor Cultuurmanagement biedt diverse programma's aan. Aangezien het programma-aanbod regelmatig wordt aangevuld en deelname soms onmogelijk is vanwege het bereiken van het maximum aantal deelnemers wordt voor het precieze aanbod verwezen naar het overzicht van opleidingen en inspiratiesessies van de academie. Uw voordeel De VOB-leden krijgen een korting van 15% op de opleidingen met open inschrijving.…


Landelijke huisstijl en beeldmerk de Bibliotheken

Maak gebruik van onze landelijke huisstijl en merkbeeld. Zo creeëren we meer eenheid in de openbare bibliotheekbranche.  Het merkbeeld voor openbare bibliotheken is ontwikkeld door de bureau SVT Branding. Dit in opdracht van een samenwerkingsverband van een aantal bibliotheken en de VOB. Gebruik Wilt u het beeldmerk en huisstijl van de Bibliotheek gebruiken? Dan moet uw openbare bibliotheek lid zijn van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Bibliotheken die behoefte hebben aan een nieuw logo kunnen hiervan (gratis) gebruik maken. U bespaart hiermee op veel (ontwerp)kosten en zo ontstaat er meer eenheid binnen onze branche. Merkteam Bibliotheken en bibliotheekorganisaties…


Lenen

Hoge Raad (HR) heeft op 23 november 2012 bepaald dat er voor een echte verlenging (de 'gratis' verlenging) niet opnieuw een leenvergoeding hoeft te worden betaald. Als voor een verlenging aan de gebruiker een aparte vergoeding wordt gevraagd (de 'betaalde' verlenging) dan is wel een leenvergoeding verschuldigd. Met het arrest van de HR is een eind gekomen aan de langjarige juridische procedure tussen VOB en Stichting Leenrecht (SL). Door deze uitspraak staat nu definitief vast dat er geen betalingsplicht bestaat voor de verlengingen uit verleden en heden. De VOB treedt in overleg met de Stichting Leenrecht om…


Digitaal lezen

De vraag naar e-books neemt toe. Bibliotheken willen hun vier miljoen leden daarom de keuze kunnen bieden tussen zowel het papieren boek als het e-book. Bibliotheekleden kunnen op verschillende manieren aan sommige e-books komen. 'Helft Nederlanders wil e-books in de bibliotheek' - mrt 2016 Veel Nederlanders zien graag dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. Uit onderzoek blijkt dat de helft hier waarde aan hecht. De VOB heeft Ipsos gevraagd onderzoek te doen 'E-boeken in de Nederlandse bibliotheken: een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e-boeken in bibliotheken'. De VOB heeft daarop het persbericht 'Helft Nederlanders wil e-books…


Arrest e-books

Behandeling op 10 november - okt 2016 Het Europese Hof heeft bekend gemaakt dat de wijzing van het arrest plaatsvindt op 10 november 2016 om 09:30 uur in de zittingzaal van het Europese Hof van Justitie. VOB blij met Conclusie Advocaat-Generaal CJEU - jun 2016 De VOB heeft de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar van 16 juni 2016 grondig bestudeerd en wacht nu het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg af. Naar verwachting doet het Europese Hof van Justitie (CJEU) eind 2016 een uitspraak. Zodra het arrest er is, zal de VOB in constructief…