(Zelf)roosteren Het Rooster

De maatschappij is in beweging en als bibliotheek beweeg je mee. Dat betekent: diversiteit aan taken, anders werken en soms ook: andere mensen. Vrijwilligers die het team van medewerkers versterken bijvoorbeeld. Al die werkzaamheden en mensen moeten (in)gepland worden. En als het even kan ook direct gekoppeld aan de uren- en verlofregistratie. Inclusief Jaaruren systematiek. Of je nu wil gaan zelfroosteren of een vaste planning hebt, Het Rooster heeft een gebruiksvriendelijke oplossing. Met (aanstaande) koppelingen met de al aanwezige interne systemen wordt werken met Het Rooster een feest. Wanneer interessant? Het rooster biedt een gebruiksvriendelijke…


Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma’s van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma’s bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering van de jaarurensystematiek die in de nieuwe cao afgesproken is.


Principeakkoord cao OB en cao SBW

Op 21 december 2021 hebben de onderhandelingsdelegaties van de VOB en de vakbonden FNV en CNV mondeling een principeakkoord bereikt over de cao Openbare bibliotheken (cao OB) en de cao Stichting BibliotheekWerk (cao SBW). Principeakkoord De leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 13 januari 2022 met zeer ruime meerderheid (92%) dit principeakkoord goedgekeurd. Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van FNV en CNV instemmen met het principeakkoord over de cao OB en cao SBW. Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord 17 januari 2022. Het principeakkoord is hier terug te vinden. De protocolafspraken…


Tussentijdse aanpassingen cao

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij. Tekstuele wijzigingen Bekijk de tussentijdse wijzigingen in de cao OB per 29-07-2022. December 2022:Cao-partijen hebben de tekst van artikel 14 van de cao OB 2020-2022 tussentijds gewijzigd. De wijziging is aangemeld bij het ministerie van SZW en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De wijziging leidt tot een verduidelijking in lijn met wat cao-partijen eind 2021 beoogden met de salarisgarantieregeling. Kern van de tekstwijziging is het volgende:In geval van een lagere schaal na…


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van deze cao OB is van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2023 - 2024 (pdf). Cao Openbare Bibliotheken 2023-2024 in werking getreden Cao-partijen hebben de cao openbare bibliotheken 2023-2024 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 2 mei 2023. Hiermee is de cao OB 2023-2024 op 3 mei 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking getreden. De salaristabellen per 1…


Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Specifieke branche-informatie Voorkomen besmetting via producten Het RIVM meldt het volgende op 'Vragen over voorkomen besmetting': Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.) Het coronavirus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van…


Wsob

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. Deze wet laat zich lezen als een beleidsstuk met ruimte voor lokale invulling en maatwerk.  De bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht geworden. De Wsob geeft het kader waarbinnen het bibliotheekwerk gedaan moet en kan worden. Op veel punten zijn de bewoordingen van de wet zo algemeen gesteld dat het meer doet denken aan een beleidsdocument dan een juridische tekst. De openbare bibliotheek als publieke voorziening De wet stelt opnieuw vast…


Bezwaar en beroep

Als lid van de VOB kun je gebruik maken van de handreiking 'beroep en bezwaar juridische analyse van bezuinigingen'. Handreiking juridische analyse van bezuinigingen In opdracht van de VOB heeft Stadhouders Advocaten de handreiking beroep en bezwaar in 2014 vernieuwd. De handreiking 'Heroriënteren, ombuigen en andere eufemismen. Handreiking voor de juridische analyse van bezuinigingen' stelt je in staat om beter te reageren op (voorgenomen) bezuinigingen. Doel van deze handreiking is om bij de eerste signalen over bezuinigingen, snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de rechtspositie van jouw bibliotheekorganisatie en op basis van dit…


Toedelen van kosten

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten is het handig om aan te kunnen tonen wat iets kost. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Kostprijsberekening Voor het toedelen van…


Innovatie bij bibliotheken

Ook in de toekomst willen we de centrale plek blijven voor ontwikkeling en non-formeel leren. Voortdurende innovatie is dan ook een belangrijke voorwaarde. Zo willen we groeien naar een nieuwe positionering als maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Dus zetten we Route 2020 voort, inclusief regiogidsen, proeftuinen en inspiratie. Daarvoor werken VOB, KB en SPN samen in de gezamenlijke Innovatieagenda. Regiogidsen Sinds mei 2019 zijn ook Deem Stam, Willemijn van de Walle en Willy Blom actief als regiogids. Samen met Vie van Steenbergen geven ze invulling aan de innovatie die we nastreven. Ze stimuleren innovatie op lokaal niveau…


Leescampagnes

We willen graag dat zo veel mogelijk mensen lezen. Daarom werken we samen met Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Zo kunnen onze bibliotheken aansluiten bij de diverse leescampagnes. Welke dat zijn? Hier komen ze!  Boekenweek Tijdens de Boekenweek (ieder jaar in maart) grijpen we de kans om onze mooiste boeken te presenteren. Ook organiseren bibliotheken door het hele land veel activiteiten. Lees meer over de Boekenweek Spannende Boekenweken Elke jaar in juni vinden de Spannende Boeken Weken plaats: een mooie kans om aandacht te vragen voor boeken boordevol spanning. Meestal duren ze…


Arbeidsconflict

Soms ben je het niet eens met je werkgever. Dat hoort erbij. Als die verschillen van inzicht echter blijven aanhouden, en als ze zelfs je functioneren gaan beïnvloeden, spreken we van een arbeidsconflict. Dan kan de geschillencommissie wellicht helpen. Definitie We spreken van een arbeidsconflict als er gedurende langere tijd sprake is van tegenstellingen tussen jou als werknemer en je werkgever en als die tegenstellingen niet goed worden opgelost. Dat kan natuurlijk ook binnen bibliotheken voorkomen. Als je een arbeidsconflict hebt, kun je meestal niet meer goed werken. Protocol Ben je ingelogd? Dan zie je in de…


Bevorderen Leesplezier

Het bevorderen van leesplezier is de hoofdtaak van de bibliotheek. We doen dan ook veel om zo veel mogelijk ouders en kinderen te bereiken en te laten lezen. En nog belangrijker: om hen daar veel plezier aan te laten beleven! Het bevorderen van leesplezier begint al bij de geboorte. Zo krijgen jonge ouders een Boekstartkoffertje van de bibliotheek. Ook helpen we ze met de taalontwikkeling van hun kind. In het basisonderwijs In het primair onderwijs zijn bibliotheken steeds vaker vertegenwoordigd. Daarnaast helpen leesconsulenten zowel de docent als de leerling met het bevorderen van leesplezier. Dat gebeurt…


Meervoudig Verantwoorden

In 2017 zijn we een traject Meervoudig verantwoorden gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over de diensten die we aanbieden, als over de middelen die daarvoor nodig zijn. In dit artikel leggen we je uit wat je moet weten, ter voorbereiding van een meervoudige verantwoording. Als we nieuwe diensten ontwikkelen binnen onze bibliotheken, moeten we ook nadenken over de kosten en opbrengsten ervan. Zeker als we er subsidie voor nodig hebben van de gemeente. Dan moeten we de kosten en opbrengsten goed kunnen onderbouwen, zowel bij…


Datalekken

Zoals alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, zijn we als bibliotheken wettelijk verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder lees je wat je moet weten en wat je moet doen als je zo'n lek constateert. Wat is een datalek? We spreken van een datalek als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging ervan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Een kwijtgeraakte USB-stick met…


Leenrecht

Auteurs van werken die bibliotheken uitlenen, hebben vaak recht op een vergoeding. Die vergoeding noemen we leenrecht. Maar wat is dat ook alweer? Het leenrecht is: ‘het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken’. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Maar ook andere (publiek toegankelijke) bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Billijke vergoeding Openbare bibliotheken hoeven van tevoren geen toestemming te vragen aan rechthebbenden, om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen. Daar tegenover staat wel dat zij een billijke vergoeding moeten ontvangen.…


Vrijwilligers en bibliotheken

Al van oudsher doen we als openbare bibliotheken dankbaar een beroep op vrijwilligers. Zij maken het mede mogelijk om onze leden een kleurrijk aanbod van diensten aan te bieden. Op deze pagina lees je allerlei informatie over de inzet van vrijwilligers.  Vrijwilligers zijn onmisbaar in de bibliotheek. Onze vrijwilligers zijn ons cultureel en sociaal kapitaal. Ze helpen ons in ons streven om een grotere rol te spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Gelukkig zijn er veel mensen die iets voor de gemeenschap willen betekenen en die zich verbonden voelen met de bibliotheek als…


Bibliotheken

Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Investeren in de toekomst van Nederland is investeren in basisvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leesbevordering. Zodat iedereen in Nederland kan werken aan zijn toekomstperspectief. De bibliotheek is er voor iedereen en dat moeten we onderhouden en koesteren. Onze branche is dé open en toegankelijke plek, waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en daar vooral ook plezier aan kan beleven. In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. De Bibliotheek va de Toekomst Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel,…


Overstappen zorgverzekering

Verander van zorgverzekering en maak gebruik van de zorgcollectiviteiten van de VOB! Hoe doe je dat? Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Tot wanneer kun je veranderen van zorgverzekering? De premies voor het aankomende jaar zijn bekend gemaakt. Het is aan te bevelen om kritisch te blijven kijken naar je zorgverzekering. Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Meer informatie over collectiviteit Zilveren Kruis Achmea Meer informatie over collectiviteit VGZ Je hebt tot 31 december om over te stappen van zorgverzekerjaar voor het…


Zorgverzekering VGZ

Ook voor 2023 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Collectiviteit VOB Onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij VGZ, via de Federatie Cultuur (FC). Binnen de collectiviteit biedt VGZ een korting van 10% op aanvullende verzekeringen. Voordeel De collectieve zorgverzekering brengt geen extra kosten voor de werkgever met…