Aanpassingen cao

De cao Openbare Bibliotheken heeft een looptijd van 15 juli 2015 - 31 juli 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot 30 juni 2020.  Salaristabel 2019 Bekijk hier de salaristabel per 1 juli 2019. Aanpassingen cao 2019 De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in: Structurele salarisverbetering van 1,5% Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25% De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Cao openbare bibliotheken. Aanpassingen…


Onderhandelresultaten cao

De cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie zijn samen bezig om te komen tot vernieuwde, moderne cao.  Beide werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelresultaat gezamenlijke nieuwe cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie, evenals de leden van de vakbonden Kunsteducatie. Onderhandelresultaat 2019 Helaas is er nog geen akkoord doordat de achterban van de vakbonden Openbare Bibliotheken verdeeld zijn. Zolang FNV en/of CNV niet instemmen met het onderhandelresultaat, zal de nieuwe cao niet tot stand komen en gaat onder andere de loonsverhoging in januari 2020 niet door. Principeakkoorden Onderhandelresultaten worden altijd gepresenteerd in een principeakkoord. Na ondertekening…


Bibliotheken

Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Investeren in de toekomst van Nederland is investeren in basisvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leesbevordering. Zodat iedereen in Nederland kan werken aan zijn toekomstperspectief. De bibliotheek is er voor iedereen en dat moeten we onderhouden en koesteren. Onze branche is dé open en toegankelijke plek, waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en daar vooral ook plezier aan kan beleven.   De Bibliotheek va de Toekomst Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, van organisatie naar kernfuncties’ – VOB, dec 2016 Reactie op rapport…


Overstappen zorgverzekering

Verander van zorgverzekering en maak gebruik van de zorgcollectiviteiten van de VOB! Hoe doe je dat? Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Tot wanneer kun je veranderen van zorgverzekering? De premies voor het aankomende jaar zijn bekend gemaakt. Het is aan te bevelen om kritisch te blijven kijken naar je zorgverzekering. Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Meer informatie over collectiviteit Zilveren Kruis Achmea Meer informatie over collectiviteit VGZ Flyer Zilveren Kruis Achmea Flyer VGZ Je hebt tot 31 december om over te stappen…


Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Ook voor 2020 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zilveren Kruis Achmea Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij Zilveren Kruis Achmea. Ga naar Zilveren Kruis en voer collectiviteitscode 207069790 in (branche VOB). Naast de korting van 5% op de basispremie biedt Zilveren Kruis Achmea een korting van 12,5%…


Zorgverzekering VGZ

Ook voor 2020 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zorgverzekering VGZ Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij VGZ, via de Federatie Cultuur (FC). VGZ biedt een korting van 15% op bijna alle aanvullende verzekeringen, exclusief tandartsverzekering. Bekijk: Flyer VGZ Premietabel 2020 VGZ Jouw voordeel De collectieve zorgverzekering brengt geen…


Collectieve zorgverzekeringen

De medewerkers en vrijwilligers van onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea of VGZ.  Deze collectieve zorgverzekeringen brengen voor de werkgever geen extra kosten mee. Ga naar: Zilveren Kruis Achmea collectieve zorgverzekering VGZ collectieve zorgverzekering Jouw voordeel De collectieve zorgverzekeringen brengen geen extra kosten mee en zijn een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van jouw bibliotheekorganisatie. De zorgverzekeringen zijn beschikbaar voor alle medewerkers, inclusief vrijwilligers, zzp'ers, uitzendkrachten, payrollers en gezinsleden. Er is keuze uit een collectieve zorgverzekering bij VGZ of Zilveren Kruis Achmea. Maximale korting De VOB is er in geslaagd…


Geletterdheid

Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek.  Voorkomen is beter dan genezen! Voorlezen geeft enorme voorsprong. Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt voor bijna alles en zeker voor taal. Voorlezen geeft een flinke voorsprong. Ook samen praten over en kijken naar prentenboeken, draagt bij aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Kinderen die vijftien minuten per dag worden voorgelezen, leren per jaar duizend nieuwe woorden extra. Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren met taalonderwijs op school. Daar staat tegenover dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde…


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019. Cao openbare bibliotheken De meest recente versie per 1-7-2019 Salaristabel 2019 Tussentijdse wijzigingen Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw…


Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Toedelen van kosten Het eerste spoor gaat over…


Datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.…


Vrijwilligers

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen.  Onze vrijwilligers zijn cultureel en sociaal kapitaal. De Bibliotheek verandert Bibliotheken zitten middenin een ontwikkeling waarbij ze een steeds grotere rol gaan spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Daarbij maken Bibliotheken gebruik van betaald personeel én vrijwilligers. Ook in de culturele sector en de zorg is dit een trend. VOG gratis voor vrijwilligers bibliotheek - apr 2018 Vanaf 19 april komen bibliotheken die voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent het…


Werkkosten

De Werkkostenregeling (WKR) geldt sinds 1 januari 2015 en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.  Ook alle openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en landelijke instellingen zijn verplicht de WKR-regeling toe te passen. Dat heeft veel gevolgen. Handreiking 'Werkkosten in de Bibliotheek' - dec 2014 Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met het gratis bibliotheekabonnement voor uw medewerkers, de dienstreizen en de kerstlunch? Om deze materie, mogelijkheden en beperkingen, inzichtelijk te maken heeft de VOB de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' gemaakt. De VOB biedt u de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' aan die vooral gericht is op de afdelingen financiën en HRM…


Belasting

Veel bibliotheken hebben als organisatievorm de stichting. Stichtingen krijgen met verschillende vormen van belastingen te maken. Stichting De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet onder Bijzondere regelingen | Stichtingen en verenigingen. Hier vind je meer informatie over: Wat is een stichting en wat is een vereniging? Vermogen in een stichting U hebt vrijwilligers voor u werken en/of personeel U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis Uw activiteiten en btw Uw activiteiten en vennootschapsbelasting U organiseert een loterij of een ander kansspel Goede doelen Uw administratie Uw aansprakelijkheid U wijzigt of beëindigt uw…


Concurrentie

Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid ingegaan. Voor gemeentelijke bibliotheken kan deze wet consequenties hebben. Deze wet heeft geen gevolgen voor de meeste bibliotheken. De Wet Markt en Overheid beoogt eerlijke concurrentie tussen private ondernemers en overheden of overheidsorganisaties te reguleren. Economische activiteiten Bibliotheken en PSO's ontplooien steeds vaker economische activiteiten waarbij tegen betaling goederen of diensten worden aangeboden die passen bij de het beoogde dienstverleningspakket, maar die niet specifiek vallen onder de publieke taak van de organisatie. De wet geeft hierbij onder andere de volgende voorbeelden: het geven van (computer)cursussen, het verhuren van ruimten of vergaderzalen aan…


Toezicht

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.  Voortgang wetsvoorstel - mrt 2018 Sinds het najaar 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet verder behandeld. Wij verwachten dat het nog even gaat duren voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen. Wet bestuur en toezicht - aug 2016 In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm…


Leeftijden

De leeftijdsgrenzen van films en games zijn er niet voor niets. Ze beschermen kinderen tegen beelden die schadelijk voor hen kunnen zijn. Kijkwijzer en PEGI Als medewerkers van een bibliotheek moet je erop letten dat je kinderen geen films of games verstrekt waar ze te jong voor zijn. Op deze site kun je leren welke regels er zijn en hoe je daarmee moet omgaan. Je kunt training voor bibliotheekmedewerkers op internet volgen bij buro 240a. Convenant De VOB heeft in het voorjaar 2009 een convenant ondertekend waarin betere naleving van PEGI (classificatie voor games) en Kijkwijzer (classificatie voor films, DVD's…


Btw

Btw Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020 - feb 2019 Het kabinet staat positief tegenover de mogelijkheid om de btw voor digitale boeken, kranten en tijdschriften te verlagen van 21% naar 9%. Tot nu toe vallen elektronische publicaties in het hoge btw-tarief van 21%. Europese besluitvorming in november 2018 maakt de weg vrij om digitale publicaties, net als papieren boeken, kranten en tijdschriften, in het lage btw-tarief van 9% te belasten. Lees ook ons bericht 'Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020'. Kamervragen btw op digitale media - mei 2014 Het CDA heeft op 12…


Arbodienstverlening

Arboned verzorgt jouw arbodienstverlening in de bibliotheekbranche.  Jouw voordeel In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken ongeacht of zij voor verzuimbegeleiding een contract met ArboNed hebben. De toegang tot opvang is kosteloos, net als het inschrijven van je organisatie. Pas als Arboned een melding ontvangt, worden er kosten in rekening gebracht. Voor een gemaximeerd aantal uren en tegen een gereduceerd tarief. Wanneer interessant? Volgens de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken ben je…


Onderhandeldelegatie werkgevers

De onderhandeldelegatie werkgevers onderhandelt over de cao Openbare Bibliotheken namens de werkgevers. Tijdens onderhandelingen over de cao OB overleggen de onderhandeldelegatie werkgevers en de onderhandeldelegaties werknemers in het COAOB. Werkgeversdelegatie namens VOB  Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) - voorzitter Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede en bestuur VOB) Christine Oyen (VOB) Henk Strating (extern deskundige)