Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Ook voor 2022 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Collectiviteit VOB Onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij Zilveren Kruis Achmea. Ga naar Zilveren Kruis en voer collectiviteitscode 207069790 in (branche VOB).Naast de korting van 5% op de basispremie biedt Zilveren Kruis Achmea een korting van 12,5% op…


Inkoop koffie en apparatuur

CoffeeScan adviseert bij de inkoop en begeleiding van koffiemachines, koffiebonen (of andere malingen), servicecontracten en analyseert contracten en realiseert verbeteringen en kostenbesparingen hierop. CoffeeScan is dus géén leverancier. Jouw voordeel Besparing in tijd door procesbegeleiding bij inkoop e.d.20 jaar marktkennisKostenbesparing CoffeeScan garandeert een minimale besparing van 10% op de huidige kosten. Dit op basis van no cure no pay. Haalt CoffeeScan deze 10% niet dan betaal je niets voor de inspanningen van CoffeeScan. Wanneer interessant? Voor bibliotheken die koop- en/of huurapparatuur hebben. Als je huidige contract binnen 24 maanden verloopt, dan is het interessant om…


ANBI

De VOB en zijn leden hebben sinds 2008 een algemeen nut beogende instelling status. Sinds 2012 is dit omgezet naar een Culturele ANBI-status. De VOB heeft ook het ingevulde standaardformulier gepubliceerd volgens de voorwaarden culturele ANBI. Voorwaarden Wij adviseren onze leden om er zelf zorg voor te dragen dat de onderstaande gevraagde gegevens goed vindbaar op de eigen website staan, bijvoorbeeld onder een knop 'Over ons'. Over ons Naam van de organisatieGebruik hier de statutaire naam zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KvK).Vermeld hier ook het nummer van de KvK en je…


Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.  En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Netwerkagenda Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie. Tools In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van onderstaande tools: Netwerkagenda 2021-2023 (PDF) Nieuwsbericht voor interne kanalen (word-bestand)Infographic ‘Bibliotheeknetwerk, de motor van een…


Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. Het gaat om een vertrekregeling waarover de werkgever en de werknemer het eens moeten worden. De wet geeft de werknemer geen recht op een vergoeding en de werkgever is ook niet verplicht in te stemmen met een verzoek van de werknemer. RVU Het wordt door deze wet voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over…


Bibliotheken en coronamaatregelen

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.  Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed. Coronamaatregelen vanaf 15 maart Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten om het thuiswerkadvies (maximaal de helft van de werktijd op kantoor) in te trekken. Daarmee zijn de coronamaatregelen voor bibliotheken…


Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken Op 29 mei is…


Zelfroosteren MATT

MATT ontzorgt op het gebied van financiële administratie en advies, personeels- salarisadministratie en overige secundaire bedrijfsprocessen. In het online portaal @MATT wordt alle processen gestroomlijnd. Een groot aantal bibliotheken en voor organisaties in de sectoren Kunst, Cultuur en Welzijn maken hier gebruik van. Wanneer interessant? MATT adviseert en ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering. Matt neemt graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Daarom heeft Matt modules ontwikkeld die verschillende processen van A tot Z regelen met veel ruimte voor maatwerk. Ook is er een handige @MATT-app ontwikkeld waarmee gebruikers via hun smartphone of tablet toegang hebben tot…


Zelfroosteren Het Rooster

De maatschappij is in beweging en als bibliotheek beweeg je mee. Dat betekent: andere taken, anders werken, en soms ook: andere mensen. Vrijwilligers die het team van medewerkers versterken bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk bij bibliotheken is enorm belangrijk en waardevol. Ook je vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in. In de publieksservice, achter de schermen, bij allerlei extra activiteiten. En dat moet allemaal gepland worden. Wanneer interessant? Misschien herken je wel dat het maken van het rooster soms veel gedoe is. Dat je heel lang bezig bent met puzzelen om alles kloppend te krijgen. En dat als…


Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma’s van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma’s bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering van de jaarurensystematiek die in de nieuwe cao afgesproken is.


Principeakkoord cao OB en cao SBW

Op 21 december 2021 hebben de onderhandelingsdelegaties van de VOB en de vakbonden FNV en CNV mondeling een principeakkoord bereikt over de cao Openbare bibliotheken (cao OB) en de cao Stichting BibliotheekWerk (cao SBW). Principeakkoord De leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 13 januari 2022 met zeer ruime meerderheid (92%) dit principeakkoord goedgekeurd. Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van FNV en CNV instemmen met het principeakkoord over de cao OB en cao SBW. Cao-partijen ondertekenden het principeakkoord 17 januari 2022. Het principeakkoord is hier terug te vinden. De protocolafspraken…


Tussentijdse aanpassingen cao

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij. Salarissen 2022 Bekijk hier de salaristabel 2022 per 01-07-2022. Verlofvormen Arbeid en zorg Bekijk hier het Schema Verlof Wet arbeid en zorg.


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2020 - 2022 (pdf).   De VOB heeft overzichten gemaakt met veel gestelde vragen (faq) over de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022: faq cao OB 2020-2022 (update 19 april 2022) Tekst cao OB Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de tekst van de cao OB 2020-2022. Hierin staat onder andere beschreven: werkingssfeer; een loonstijging van 2%…


Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Specifieke branche-informatie Voorkomen besmetting via producten Het RIVM meldt het volgende op 'Vragen over voorkomen besmetting': Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.) Het coronavirus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van…


Wsob

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. Deze wet laat zich lezen als een beleidsstuk met ruimte voor lokale invulling en maatwerk.  De bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht geworden. De Wsob geeft het kader waarbinnen het bibliotheekwerk gedaan moet en kan worden. Op veel punten zijn de bewoordingen van de wet zo algemeen gesteld dat het meer doet denken aan een beleidsdocument dan een juridische tekst. De openbare bibliotheek als publieke voorziening De wet stelt opnieuw vast…


Bezwaar en beroep

Als lid van de VOB kun je gebruik maken van de handreiking 'beroep en bezwaar juridische analyse van bezuinigingen'. Handreiking juridische analyse van bezuinigingen In opdracht van de VOB heeft Stadhouders Advocaten de handreiking beroep en bezwaar in 2014 vernieuwd. De handreiking 'Heroriënteren, ombuigen en andere eufemismen. Handreiking voor de juridische analyse van bezuinigingen' stelt je in staat om beter te reageren op (voorgenomen) bezuinigingen. Doel van deze handreiking is om bij de eerste signalen over bezuinigingen, snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de rechtspositie van jouw bibliotheekorganisatie en op basis van dit…


Toedelen van kosten

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten is het handig om aan te kunnen tonen wat iets kost. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Kostprijsberekening Voor het toedelen van…


Innovatie bij bibliotheken

Ook in de toekomst willen we de centrale plek blijven voor ontwikkeling en non-formeel leren. Voortdurende innovatie is dan ook een belangrijke voorwaarde. Zo willen we groeien naar een nieuwe positionering als maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Dus zetten we Route 2020 voort, inclusief regiogidsen, proeftuinen en inspiratie. Daarvoor werken VOB, KB en SPN samen in de gezamenlijke Innovatieagenda. Regiogidsen Sinds mei 2019 zijn ook Deem Stam, Willemijn van de Walle en Willy Blom actief als regiogids. Samen met Vie van Steenbergen geven ze invulling aan de innovatie die we nastreven. Ze stimuleren innovatie op lokaal niveau…


Leescampagnes

We willen graag dat zo veel mogelijk mensen lezen. Daarom werken we samen met Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Zo kunnen onze bibliotheken aansluiten bij de diverse leescampagnes. Welke dat zijn? Hier komen ze!  Boekenweek Tijdens de Boekenweek (ieder jaar in maart) grijpen we de kans om onze mooiste boeken te presenteren. Ook organiseren bibliotheken door het hele land veel activiteiten. Lees meer over de Boekenweek   Spannende Boekenweken Elke jaar in juni vinden de Spannende Boeken Weken plaats: een mooie kans om aandacht te vragen voor boeken boordevol spanning. Meestal duren…