Laaggeletterdheid

Voorkomen is beter dan genezen! Zet in op de preventie laaggeletterdheid.

Gepubliceerd op: 01/07/2019
Totale lees- en kijktijd: 08:32

Branchestrategie op de rails

De branchestrategie 2012 - 2016 'De bibliotheek levert waarde' krijgt de handen van de belangrijkste partners in de branche op elkaar. Een vruchtbare werkconferentie op 31 oktober in de Rode Hoed in Amsterdam maakte dit duidelijk.Op de railsOnder leiding van Chris Wiersma, bestuurslid van de VOB, sloegen de landelijke spelers in en om de openbare bibliotheekbranche spijkers met koppen. De VOB en de beoogde partners vonden elkaar in afspraken om de branchestrategie gezamenlijk te realiseren. Lees verder over de uitkomsten van…

Gepubliceerd op: 31/10/2011
Leestijd: 00:25

Nieuwe CAO Openbare Bibliotheken voor 2012 en 2013

De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao voor openbare bibliotheken.De cao OB gaat over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Bekijk de 'Overeenstemming van onderhandelaars over cao 2012-2013'.

Gepubliceerd op: 01/04/2012
Leestijd: 00:15

Ebooks en uitleenmodellen

Er gaan drie modellen gebruikt gaan worden in de gesprekken met uitgevers om eBooks via de bibliotheek uit te lenen: On demand gebruik, Gelimiteerd gebruik en Onbeperkt gebruik. Dat maakt de Inkoopcommissie digitale content van de VOB bekend op de algemene ledenvergadering van 7 juni 2012. Op de ledenvergadering van 12 december 2012 komt de VOB Inkoopcommissie met een voorstel voor een digitaal bibliotheeklidmaatschap bovenop het basislidmaatschap. De uitgevers hechten hieraan in verband met de uitleen van ebooks.

Gepubliceerd op: 07/06/2012
Leestijd: 00:23

Instemming nieuw contributiestelsel

Drie maal is scheepsrecht! Na eerdere pogingen in 2009 en 2010, stemden de VOB leden nu met de grootst mogelijke meerderheid in met een voorstel voor een nieuw contributiestelsel.  Het is gebaseerd op eerder vastgestelde uitgangspunten en wensen van de leden.StelselDe systematiek omvat een vaste voet, een bedrag per inwoner in het werkgebied en een bedrag per fte. Omdat het bij de overgang van een oud naar een nieuw stelsel niet te vermijden is dat er uitschieters naar boven en…

Gepubliceerd op: 07/06/2012
Leestijd: 01:04

Modernisering Ziektewet

Als werkgever bent u vanaf 2014 medeverantwoordelijk voor tijdelijke werknemers die uit dienst gaan op het moment dat zij in de Ziektewet zitten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aantal wijzigingen die gaan over de beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in de Ziektewet (ZW) vanaf 1 januari 2014.Tijdelijke krachtenVanaf 2012 moeten met name grote en middelgrote werkgevers voor al hun vaste én tijdelijke medewerkers goed bijhouden wie er in de Ziektewet zitten als ze uit dienst gaan. Mocht iemand namelijk in…

Gepubliceerd op: 31/10/2012
Leestijd: 00:31

Verschil kleine kernen- en stedelijke bibliotheken

In najaar 2012 heeft de VOB haar leden bevraagd om een basis te leggen voor een nieuw Verenigingsbeleidsplan. Uit de ledenraadpleging blijkt dat de VOB bestaansrecht heeft en waar de VOB haar energie aan moet besteden.  De verwachtingen van stedenbibliotheken en kleine kernenbibliotheken lopen uiteen. In de samenvatting 'Ledenraadpleging 2012' vindt u de uitkomsten. RaadplegingUit de raadpleging blijkt dat stedelijke bibliotheken een andere toekomstrichting voor de VOB zien dan de kleine kernenbibliotheken en combinatie van stedelijke en kleine kernenbibliotheken.De kleine…

Gepubliceerd op: 11/12/2012
Leestijd: 00:35

Voorstel Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds

De leden van de VOB hebben positief gereageerd op het voorstel van de cao-onderhandelingsdelegatie om een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) op te richten voor de branche Openbare Bibliotheken. De CAO-delegatie gaat dit verder uitwerken. A&O-fondsDe overweging van de delegatie is om meer middelen beschikbaar te krijgen voor collectieve zaken. Zoals bevorderen van mobiliteit binnen de branche, stimuleren van ondernemerschap en het ontwikkelen van HRM instrumenten.De activiteiten van het A&O-fonds worden opgepakt met de werknemersverenigingen. Daarna komt de definitieve besluitvorming aan de…

Gepubliceerd op: 12/12/2012
Leestijd: 00:27

Mandaat Inkoopcommissie en pakket 2013

Vanuit het bestuur van de VOB is er behoefte aan een duidelijk mandaat voor de Inkoopcommissie zoals deze er is voor de cao-onderhandelingsdelegatie.  Daarmee krijgt de Inkoopcommissie voldoende ruimte om te onderhandelen. Het bestuur van de VOB zal regelmatig rapportages ontvangen over de voortgang. Het financiële kader van het mandaat wordt door de ALV vastgesteld met het bepalen van de hoogte van de omslag.Basispakket inkoop digitale content 2013De voorzitter van de Inkoopcommissie, Hans van Velzen, heeft het pakket 2013 gepresenteerd…

Gepubliceerd op: 12/12/2012
Leestijd: 00:32

Tussentijdse wijzigingen cao OB

De cao-ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen over vakantie en verlof in de cao Openbare Bibliotheken.  Een meerderheid van de leden heeft het voorstel tot wijziging van artikel 9 van de Regeling Sociaal Plan afgewezen. Aanleiding voor deze wijzigingsvoorstellen zijn de nieuwe wettelijke regels over vakantie en verlof in het Burgelijk Wetboek en een onvoorzien effect van een eerdere wijziging van artikel 9 in de Regeling Sociaal Plan.

Gepubliceerd op: 12/12/2012
Leestijd: 00:22

Bibliotheekwetgeving en organisatie centrale inkoop

Voorzitter Kars Veling heeft een gepassioneerde oproep aan de ALV van de VOB gedaan om gezamenlijk op te trekken om zo de klant te bedienen met De Bibliotheek Nederland in het kader van komende bibliotheekwetgeving. Afgesproken is dat het bestuur van de VOB in januari voorbereidingen treft voor een grote ledenbijeenkomst en raadpleging in februari 2013. BijeenkomstHet bestuur concentreert zich daarbij op zeggenschap over de contentinkoop, de twee-eenheid van de fysieke en digitale bibliotheek en financiën. De moties van de G4…

Gepubliceerd op: 12/12/2012
Leestijd: 00:33

Winnaar van ‘dat doet de bieb!’

En de winnaar van 'dat doet de bieb!' is de Kopgroep Bibliotheken. Gefeliciteerd! De tweede plaats is voor bibliotheek Veldhoven en op de derde plaats zijn Bibliotheken Menterwolde, Pekela en Veendam geëindigd. 

Gepubliceerd op: 14/12/2012
Leestijd: 00:09

Andere financiering scholing OR

In 2013 komt er nieuwe systeem voor scholing van ondernemingsraadsleden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) op 1 januari nieuwe bepalingen doorgevoerd.De SER heeft een aantal uitvoerende taken op het gebied van de medezeggenschaps-regelgeving.Wijzigingen De financiering van het GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden) stopt. OR-plichtige ondernemingen moesten een verplichte heffing betalen die nu vervalt. De werkgever is wettelijk verplicht om de kosten van vorming en scholing van OR-leden te betalen. De SER stelt jaarlijks richtbedragen vast voor de redelijke…

Gepubliceerd op: 10/01/2013
Leestijd: 00:30

Op weg naar een nieuwe bibliotheekwet

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2012 heeft het bestuur voorgesteld een werkgroep in te stellen onder leiding van Ton Brandenbarg. Deze werkgroep komt tot een advies aan de leden van de VOB over de strategie voor het maximaal benutten van de kansen voor de branche die de nieuwe wet gaat geven.Het advies moet aan een aantal voorwaarden voldoen:Het moet richtinggevend zijn voor de stappen die de branche moet nemen in het wetgevingstraject. Inzicht geven in de consequenties voor de branche van de…

Gepubliceerd op: 11/01/2013
Leestijd: 00:46

RFID-certificering

Bibliotheken maken sinds 2003 op grote schaal gebruik van RFID-technologie. Zo is het leenmateriaal voorzien van RFID-labels, waardoor zelfbediening bij het uitlenen en terugbrengen mogelijk is. Ook de Nationale Bibliotheekpas maakt gebruik van RFID.In de praktijk is gebleken dat de RFID-labels prima werken binnen een bibliotheek, maar dat er op een niveau hoger (de uitwisseling van materialen tussen bibliotheken) nog wel eens problemen zijn. Daarom hebben SIOB, VOB en Stichting BNL nu een certificeringsmodel ontwikkeld, waarmee we kunnen toetsen of de…

Gepubliceerd op: 15/01/2013
Leestijd: 00:39

De VOB op weg naar een digitale collectie

In het najaar van 2012 heeft het bestuur van de VOB advies gevraagd over de organisatie van de aanschaf van eContent zodra de nieuwe bibliotheekwet van kracht wordt.In november heeft Ton Brandenbarg het rapport 'De VOB op weg naar een digitale collectie' aan het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft de adviezen overgenomen.De leden van de VOB kunnen, naar aanleiding van vragen in ALV van 12 december 2012, nu ook over het rapport beschikken. De adviezen zijn wel door de tijd…

Gepubliceerd op: 22/01/2013
Leestijd: 00:24

Juridische dienstverlening bestuurlijke procedures

De VOB heeft de samenwerking met Stadhouders Advocaten in Utrecht voor juridische ondersteuning aan bibliotheken in bestuurlijke procedures hernieuwd. Naast juridische ondersteuning in beroeps- en bezwaarprocedures kan Stadhouders advocaten ook ondersteuning bieden bij bestuurdersaansprakelijkheid, herstructurering en arbeidsrecht."Je hoopt natuurlijk nooit een jurist nodig te hebben, maar als het dan toch zo ver komt, is het fijn als je een partij treft als Stadhouders advocaten die de situatie opvallend snel weet te vatten en jouw belangen deskundig en daadkrachtig weet te…

Gepubliceerd op: 28/01/2013
Leestijd: 00:57