Vooropgesteld moet worden dat het hier gaat om belastinggeld en dat de doelen van dit hele plan in het algemeen belang liggen.

Het doel is kinderen en jongeren te stimuleren meer te lezen. Om te zorgen dat het geld op de juiste plek komt en op het juiste niveau de juiste dingen gebeuren vindt een doordachte distributie en verdeling plaats. Met een centrale rol voor Stichting Lezen, wordt via de POI’s (provinciale ondersteuningsinstellingen) aan de bibliotheken en scholen een bedrag toegekend. Hiermee kunnen scholen worden aangesloten op het project De Bibliotheek op school (dBos) om zo de kinderen en jongeren te bereiken.

Btw-heffing is alleen aan de orde als prestaties worden verricht, gericht op verbruik bij een individualiseerbare afnemer en waarvoor een vergoeding wordt ontvangen die in rechtstreeks verband staat tot de handeling. Het totale bedrag van € 12,9 miljoen van het Ministerie van OCW vloeit, via Stichting Lezen, vertakt uit naar de verschillende provincies, regio’s en uiteindelijk de bibliotheken. Er zullen onmiskenbaar activiteiten verricht worden en dáárvoor wordt een bedrag ontvangen. Maar dat maakt nog niet dat het ook prestaties in de zin van de btw zijn, omdat daarvoor ook aan verbruikscriterium voldaan moet zijn. We zijn nadrukkelijk van mening dat juist daar niet aan voldaan is. Met deze regeling worden uiteindelijk allerlei kinderen en jongeren bereikt. Dat zijn geen individualiseerbare afnemers, noch staan de bedragen per bibliotheek c.q. school in rechtstreeks verband met enige aan de kinderen of jongeren verrichte prestaties.

Wat de bibliotheken en scholen doen strekt daarmee in het algemeen belang en ligt er nadrukkelijk ook geen prestatielijn van het decentrale niveau naar het centrale niveau. Bibliotheken en scholen doen dit niet voor het Rijk, POI’s of Stichting Lezen als (uiteindelijk) verbruiker van de diensten. Zij genieten geen voordelen waardoor zij aangemerkt kunnen worden als verbruikers van diensten. Het algemeen nut wordt hier gediend en de rollen van Rijk, POI’s en Stichting Lezen zijn nu juist om de financiële en ook verdere randvoorwaarden te scheppen om dit algemeen nut te dienen.

Daarom is naar onze mening btw-heffing over de distributie van deze impulsbedragen naar (uiteindelijk) de bibliotheken en scholen niet aan de orde.