Lees verder
Op donderdag 10 december 2020 heten we onze leden welkom op onze algemene ledenvergadering.
 1. Opening
  a. Vaststellen agenda
  b. Mededelingen en actualiteit (‘stand in het land’)
  c. Verslag algemene ledenvergadering 8 juli 2020 (besluitvormend)
 2. Verenigingszaken
  a. Governance vereniging (inclusief voorstel benoeming interim-voorzitter) (besluitvormend)
  b. Begroting 2021/Jaarplan 2021 (besluitvormend)
  c. Voortgang netwerkagenda (informerend)
  d. Jaarplan KB inkoopcommissie digitale content (besluitvormend)
 3. Werkgeverszaken
  a. Stand van zaken cao en FUWA (informerend)
 4. Marketing en communicatie
  a. Merkstrategie (informerend)
  b. Evaluatie convenant CPNB (informerend)
 5. Rondvraag & Sluiting

Aansluitend
• CLB (informerend) – presentatie door Chris Wiersma