Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Nieuwe wetgeving

Hieronder zet de VOB op een rij welke wetgeving een rol gaat spelen op het gebied van werkgeverszaken.

De VOB informeert u over de relevante wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverszaken.

Compensatie transitievergoeding vanaf januari 2019

Het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, gaat naar verwachting per 1 januari 2019 in (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015).

De ingangsdatum is afhankelijk van goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer en is dus nog niet definitief.

De VOB zet de belangrijkste maatregelen en aandachtspunten voor u op een rij.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vanaf januari 2018

De handhaving van de op 1 mei 2016 in werking getreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2018 (was 1 mei 2017). Dit heeft tot gevolg dat opdrachtgever en opdrachtnemer langer de tijd hebben om hun werkwijze aan te passen. De VOB zet nog eens de belangrijkste maatregelen uit de Wet DBA voor u op een rij en geeft u tips om risico's te minimaliseren.

Arbowet vanaf juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én het verbetert de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. In de leaflet 'Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet' worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

Regeling vrijwilligerskostenvergoeding in de bijstand per april 2017

Vanaf 1 april 2017 geldt voor vrijwilligerswerk een vrijlatingsbedrag van € 150,- per maand en € 1500,- per jaar. Deze vergoeding mag worden betaald aan vrijwilligers ongeacht welke uitkering de vrijwilliger daarbij heeft. De vergoeding heeft dan geen invloed op de hoogte van hun uitkering. Lees hier de 'Kamerbrief over de Regeling vrijwilligerskosten in de bijstand'

Wet tegemoetkomingen loondomein vanaf januari 2017

Werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2017 onder voorwaarden een lage-inkomens-voordeel (LIV). Dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om werknemers met een laag loon in dienst te nemen en te houden. Vanaf 1 januari 2018 worden de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Hiermee genieten werkgevers een voordeel indien ze arbeidsgehandicapte werknemers en oudere uitkeringsgerechtigden in dienst nemen.

AOW vanaf januari 2017

De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Op 1 januari 2017 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 65 jaar plus negen maanden. Bekijk hier het tijdsschema opgesteld door de VOB.

Op grond van artikel 70, lid 1, sub f, van de cao eindigt het dienstverband van de werknemer nog steeds op de ingangsdatum van de AOW. Doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan dus alleen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn.

Wet aanpak schijnconstructies vanaf januari 2017

Het laatste onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies treedt op 1 januari 2017 in werking. Dit brengt een verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon. Zo mogen bijvoorbeeld kosten voor maaltijden niet meer op het minimumloon worden ingehouden. Alleen de volgens de wet verplichte of toegestane bedragen mogen worden ingehouden op het minimumloon, zoals premies en belastingen.

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex vanaf januari 2017

Op 1 januari 2017 worden de verzekeringen voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling. Als werkgever kiest u ofwel voor het UWV ofwel dat u het eigen risico draagt. De VOB zet de belangrijkste aandachtspunten en achtergrondinformatie voor u op een rij.

Wet op het minimumloon vanaf 2017

Het kabinet wil vanaf 2017 de leeftijd van het volwaardig minimumloon in twee stappen omlaag brengen van 23 naar 21 jaar, en tegelijkertijd het minimumjeugdloon voor 18-, 19-, en 20-jarigen omhoog brengen. Het gaat hier om voorgenomen beleid van het kabinet, de plannen moeten dus nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Arbeidsmarktpakket Asscher vanaf april 2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan een aantal knelpunten in de Wet werk en zekerheid (Wwz) weg te nemen. Daartoe heeft de Minister op 21 april 2016 een nieuw arbeidsmarktpakket gepresenteerd. Ook onderdeel van het pakket zijn maatregelen voor aanpassing van wetgeving over minimum (jeugd)loon en loondoorbetaling bij ziekte.

De VOB zet de belangrijkste onderdelen van het arbeidsmarktpakket voor u op een rij.

Wet arbeid en zorg vanaf april 2016

De Wet arbeid en zorg is sinds 1 januari 2015 flink gewijzigd. Onderdeel van de reeks aanpassingen betreft het zwangerschapsverlof bij een meerling per 1 april 2016.

De VOB zet alle wijzigingen nog eens voor u op een rij.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017