Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk XIII Einde dienstverband, artikel 72

Postcontractueel beding Ziektewet

 1. De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich onmiddellijk ziek bij de werkgever conform de bij de werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen.

 2. De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet aan het bepaalde in lid 1, dient:

  a. Volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de regels omtrent ziekmeldingen;

  b. Gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van de werkgever;

  c. Aan de werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aan de werkgever als eigen risicodrager of aan het UWV dient te verstrekken;

  d. Alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektwet en de WIA;

  e. Mee te werken aan een namens de werkgever aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing;

  f. Een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht.

   

  De verplichtingen hierboven genoemd in sub a tot en met sub e blijven bestaan zolang de werknemer arbeidsongeschikt is en een Ziektewetuitkering geniet. Is de werknemer volledig hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij de werknemer binnen 4 weken na hersteldmelding opnieuw arbeidsongeschikt raakt.

 3. Indien de werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in de leden 1 of 2 van dit artikel, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete van € 250,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming te vorderen en onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en 5 van het BW.

   

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017