Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk XIII Einde dienstverband, artikel 70

Beëindiging van het dienstverband

 1. Het dienstverband eindigt:

  a.   met wederzijds goedvinden op het door werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip;

  b.   door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan;

  c.   door opzegging door werkgever of werknemer met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van opzegging in het tweede en derde lid van dit artikel en onverminderd het bepaalde in het BW;

  d.   door toedoen van werkgever of werknemer, door opzegging met onmiddellijke ingang tijdens een bedongen proeftijd, als bedoeld in artikel 7:652 en 7:676 van het BW;

  e.   door onverwijlde opzegging wegens dringende redenen voor werkgever of werknemer volgens de artikelen 7:677, 7:678, 7:679 van het BW;

  f.   indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wel met ingang van de dag waarop hij aanspraak krijgt op een uitkering krachtens de Algemene ouderdomswet, dan wel de eerste dag van de maand daarop, in het bijzondere geval dat de werknemer:

  - is geboren voor 1950, en

  - deelnemer was aan het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken op 31 december 2005, en

  - aanspraken kan ontlenen aan het overgangsreglement van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken;

  g.   door vervroegde uittreding met gebruikmaking van  het pensioenreglement van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, indien de werknemer daarbij van zijn recht gebruik maakt het dienstverband volledig te beëindigen;

  h.   door overlijden van de werknemer.

 2. Opzegging geschiedt onder opgave van redenen en wordt schriftelijk medegedeeld.

 3. De termijn van opzegging bedraagt voor de werkgever en de werknemer bij opzegging twee maanden, tenzij deze op grond van de wet  langer dient te zijn.

 4. Werkgever en werknemer kunnen andere termijnen dan de in het derde lid genoemde overeenkomen, mits de termijn voor de werkgever niet korter is dan die voor de werknemer.

 

 

Toelichting sociale partners


Artikel 70 lid 1 onder f is zo aangepast dat het einde van het dienstverband vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naadloos blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat vanaf 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017