Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VII Sociaal-organisatorische regelingen, artikel 49

Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan

  1. Op een reorganisatie en/of fusie dan wel afsplitsing, inclusief inkrimping van de organisatie, die leidt tot wijziging van functie(s), en/of herplaatsing van werknemers en/of boventallig verklaring van werknemers, is de in Bijlage D van de cao neergelegde Regeling Sociaal Plan van toepassing.

  2. De werkgever licht de vakorganisaties die partij zijn bij deze cao schriftelijk in over een voornemen tot reorganisatie en/of fusie dan wel afsplitsing.

  3. De werkgever vraagt over een in lid 2 bedoeld voornemen tijdig tevoren advies aan de ondernemingsraad, zodat zijn standpunten bij het nemen van het besluit door de werkgever mede kunnen worden overwogen.

  4. Bij fusie van een (deel van de) organisatie gelden de fusiegedragsregels van de SER.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017