Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk VI Voorzieningen voor vakorganisaties, artikel 42

Verlof voor vakbondsactiviteiten

 1. Aan de werknemer wordt in de hierna te noemen gevallen extra verlof van korte duur verleend met behoud van salaris tenzij zulks het functioneren van de instelling in gevaar brengt:

  a.   Voor het bijwonen van vergaderingen als bestuurslid van werk­nemersorganisaties als bedoeld in de aanhef van de cao of als vertegenwoordiger van genoemde organisaties, jaarlijks ten hoogste vijftien dagen;

  b.   Voor het deelnemen aan werkzaamheden en/of bijeenkomsten van het hoofdbestuur, het sectorbestuur of een landelijke werkgroep die zich bezighoudt met de arbeidsvoorwaarden in het bibliotheekwerk van een organisatie van werknemers als bedoeld in de aanhef van de cao, wordt aan de werknemer die lid is van een hierboven genoemd bestuur of deel uitmaakt van een landelijke werkgroep ten hoogste 26 dagen extra verlof verleend;
  onder deze dagen worden eveneens begrepen:
  de dagen voor het bijwonen van de door de werknemersorganisatie georganiseerde vormings- en scholingsdagen alsmede vormings- en scholingsdagen voor ondernemingsraadleden georganiseerd door werknemersorganisaties of andere instituten;

  c.   Ten aanzien van de werknemer die tevens lid is van de ondernemingsraad wordt de tijd, besteed aan werkzaamheden in het kader van de raad op het in lid 1 b genoemde aantal dagen in mindering gebracht;

  d.  Voor het bijwonen van co-creatiedagen ten behoeve van de cao georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk, wordt aan de werknemer die lid is van werknemersorganisaties als bedoeld in de aanhef van de cao, jaarlijks ten hoogste twee dagen extra verlof verleend;

  e.  Toekennen van extra verlof op grond van het bepaalde in dit artikel geschiedt slechts indien de werknemer vooraf een uitnodiging voor de betreffende activiteit overlegt.

   

 2. Onder het behoud van salaris wordt voor de toepassing van dit artikel ook verstaan het behoud van de toelage onregelmatige diensten, die de betrokken werknemer in de drie kalendermaanden voorafgaande aan het extra verlof gemiddeld heeft ontvangen.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017