Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof, artikel 35

Arbeid en zorg

  1. Indien en voor zover de noodzaak tot werkverzuim aanwezig is wordt aan de werknemer verlof verleend met inachtneming van het bepaalde in de Wet arbeid en zorg.1

  2. Over de uren waarop aan de werknemer ouderschapsverlof is verleend volgens hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg, vindt 25% salarisdoorbetaling plaats.

 

 


1. De Wet arbeid en zorg regelt calamiteiten- en kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen/vraag-en-antwoord/welke-soorten-verlof-zijn-er

Toelichting sociale partners


Op 26 september 2011 zijn cao-partijen het eens geworden over een gezamenlijke toelichting op cao-artikel 35, waarover in de praktijk onduidelijkheid bleek te bestaan.

Deze toelichting laat de huidige cao-teksten onverlet, maar beoogt duidelijk te maken wat cao-partijen met de betreffende teksten hebben bedoeld.

Artikel 35 cao legt de verlening van noodzakelijk werkverzuim, met inachtneming van de Wet arbeid en zorg, op ondernemingsniveau. Daardoor is de regeling van het extra verlof, zoals die voorheen in de cao was geregeld, op het ondernemingsniveau gelegd.

Noodzakelijk werkverzuim wordt in de Wet arbeid en zorg geregeld, namelijk het calamiteiten- en kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof (zoals ook in de voetnoot bij artikel 35 cao is vermeld).

Extra verlof, zoals dat voorheen in de cao was geregeld in geval van bijvoorbeeld huwelijk en jubileum wordt niet wettelijk geregeld.

Artikel 35 cao biedt daardoor de mogelijkheid om de regeling van het extra verlof, zoals die in de cao was geregeld, te handhaven of die geheel of  gedeeltelijk te wijzigen. Er zijn bibliotheken die van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Partijen hebben niet beoogd het extra verlof af te schaffen.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019