Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen, artikel 12

Vergoeding onregelmatige dienst

  1. Onder onregelmatige dienst wordt verstaan het in opdracht van de werkgever aan de werknemer opgedragen werk dat wordt verricht op zon- en feestdagen.

  2. De vergoeding voor onregelmatige diensten bestaat uit een toeslag per gewerkt uur, die wordt uitgedrukt in een percentage van het uurloon.

  3. De toeslag voor het verrichten van werkzaamheden op zon- en feestdagen bedraagt 70%.

  4. Het in lid 3 genoemde percentage wordt ten hoogste berekend over het  maximum uurloon van schaal 4 van de Salarisregeling Openbare Bibliotheken.

  5. Alleen de werknemers wier functie is ingedeeld in een schaal met een maximum lager dan dat van schaal 11 van de Salarisregeling Openbare Bibliotheken komen in aanmerking voor de toelage onregelmatige diensten.

  6. De in voorgaande leden bedoelde toeslag wordt niet later uitbetaald dan bij de uitbetaling van het salaris over de tweede maand na de maand waarin de betreffende onregelmatige dienst werd verricht.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017