Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk I Algemene bepalingen, artikel 8

Inhoud arbeidsovereenkomst

1.  De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werkgever draagt zorg dat beide partijen binnen twee weken na het sluiten of wijzigen van de overeenkomst kosteloos een door beide partijen ondertekend exemplaar ontvangen van de arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan, indien het een wijziging van de inhoud van de arbeidsvoorwaarden behelst.


2.

 1. Zij bevat in ieder geval naam, vestigingsplaats en adres van de werkgever bij de indiensttreding, alsmede naam van degene(n), die statutair bevoegd is (zijn) hem ten dezen te vertegenwoordigen bij de indiensttreding;
 2. naam van de vestiging(en), waar de werknemer te werk kan worden gesteld;
 3. naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit van de werknemer;
 4. datum van indiensttreding;
 5. vermelding of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd is aangegaan, alsmede in het laatste geval de in artikel 4, lid 1 sub b genoemde gegevens;
 6. vermelding of een proeftijd van toepassing is en de duur daarvan;
 7. werktijd;
 8. functie, met vermelding van de plaats in de organisatie, salarisschaal, anciënniteit bij indiensttreding en de datum van de eerstvolgende periodieke verhoging met inachtneming van het gestelde in de cao;
 9. vermelding, dat deze cao met de daarbij behorende bijlagen van toepassing is;
 10. aanduiding van een eventueel uitgeoefende, gehonoreerde nevenbetrekking;
 11. de bij de indiensttreding opgelegde verplichting of verleende ontheffing van de verplichting (meer) in of nabij de plaats van tewerkstelling te gaan wonen;
 12. aantal vakantie-uren per jaar bij het aangaan van de dienstbetrekking;
 13. wederzijdse opzegtermijn, voor zover afwijkend van artikel 70 lid 3 van de cao.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017